Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansteknik

Ämnet dansteknik är till sin karaktär konstnärligt och innefattar träning i olika genrer och stilar inom scenkonstnärlig dans. Genrerna kan vara historiska eller samtida. Ämnet innefattar även hälsoaspekter med anatomi och träningslära och den delen av ämnet är till sin karaktär delvis naturvetenskaplig.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansteknik ska syfta till att eleverna utvecklar fysiska färdigheter i och ett konstnärligt förhållningssätt till dansteknik.

Kontinuerlig träning är centralt i dansteknik. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla danstekniska färdigheter genom att träna det kroppsliga minnet, utveckla sin förmåga att uppfatta nyanser i rörelseuttryck och utveckla sina färdigheter i att utföra dessa. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till teknikträningen och utveckla en förmåga att variera rörelsekvaliteter i formspråket inom olika dansgenrer

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda de begrepp och den vokabulär som är knutna till de olika genrernas. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av hur dansteknik och träning metodiskt byggs upp samt förmåga att ta ansvar för sin tekniska utveckling.

Eleverna ska ges möjlighet att tillägna sig medvetenhet om kroppens fysiska möjligheter genom praktiskt arbete med anatomi och förståelse av arbetsmiljöfrågor knutna till dansteknikträning. Anatomins begrepp ska framför allt tränas genom att man praktiskt använder dem vid träningstillfällena. Den fysiska träningen medför skaderisker. För att minimera dem ska träningen ske i ändamålsenliga lokaler.

Genom praktiskt undersökande och reflekterande arbetsmetoder ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett danstekniskt kunnande och ett konstnärligt förhållningssätt. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.

Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om koder och konventioner som används vid träning i dansteknikens olika genrer.
 2. Kunskaper om träningsprocessens olika delar samt förmåga att tillämpa dem för att utveckla danstekniska färdigheter. Förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
 3. Kunskaper om och färdigheter i att utföra dans inom minst två dansgenrer.
 4. Förståelse av hur kropp och dansrörelser måste förhålla sig till dansteknikens konventioner, riktningar i rummet, andra medverkande samt olika typer av rum och sammanhang.
 5. Kunskaper om musik och relationen till dans. Förmåga att genom dansen uppfatta och använda olika förhållningssätt till tid, dynamik och rytm.
 6. Kunskaper om anatomi och kompletterande träningsmetoder. Kunskaper om betydelsen av kontinuerlig träning och om hur den egna kroppen fungerar i träningssammanhang.
 7. Kunskaper om hur övningar, lektioner och träning metodiskt byggs upp inom olika dansgenrer och kompletterande träningsmetoder.
 8. Förmåga att använda begrepp och vokabulär inom olika dansgenrer och träningsmetoder.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor i relation till den egna miljön.

Kurser i ämnet

 • Dansteknik 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik 3, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik 4, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansträning, 100 poäng.

Dansträning

Kursen dansträning omfattar punkterna 2 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Träningsprocessens delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete med placering. Hur man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
 • Grundläggande anatomi.
 • Skadeförebyggande träning. Dansteknikövningar med betoning på att arbeta anatomiskt och fysiskt rätt.
 • Övningar för uppvärmning, nedvarvning, stretch och vila samt hur dessa moment kan sättas samman för att förstärka danstekniska övningar.
 • Övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet och styrka.
 • Kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning. Hur övningar och träningsprogram sätts samman för att stärka och optimera den egna kroppen i dansteknikträning.
 • Övningar i stresshantering och hur dessa genomförs för att hantera situationer som kan upplevas som pressade både i träningssituationer och vid sceniska framträdanden.
 • Begrepp, till exempel stretch, uppvärmning och nedvarvning.
 • Arbetsmiljöns betydelse för dansträning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar efter samråd med handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens fysik. Eleven redogör utförligt för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar efter samråd med handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens fysik. Eleven redogör översiktligt för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar i samråd med handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens fysik.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sina danstekniska övningar ur anatomisk synvinkel samt ger förslag på förändringar för att bättre anpassa träningen till anatomiska krav och kroppens fysik. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sina danstekniska övningar ur anatomisk synvinkel. Eleven utvärderar med enkla omdömen sina danstekniska övningar ur anatomisk synvinkel.
Eleven utför med säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch. - Eleven utför med viss säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch.
- Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att träna detta. Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman ett program för att träna detta.
Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur träningen kan förbättras. Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen. Eleven utvärderar sin träning med enkla omdömen.
Eleven genomför även med säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet och styrka. - Eleven genomför även med viss säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet och styrka.
- Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att träna detta. Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman ett program för att träna detta.
- Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen samt skapar och genomför vid behov nya övningar för att stärka kroppens svaga delar. Eleven utvärderar sin träning med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning. Eleven redogör utförligt för kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning. Eleven redogör översiktligt för kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning.
Eleven genomför med säkerhet övningar i stresshantering. - Eleven genomför med viss säkerhet övningar i stresshantering.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen arbetsmiljö samt ger förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen arbetsmiljö. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sin egen arbetsmiljö.
Eleven använder med säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar. - Eleven använder med viss säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer