Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansgestaltning

Ämnet dansgestaltning är till sin karaktär konstnärligt och behandlar gestaltning inom flera dansgenrer. Genrerna kan vara historiska eller samtida. I ämnet behandlas gestaltningsarbete utifrån dansarens och koreografens perspektiv men även utifrån publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i gestaltningsarbete där tolkning, improvisation, komposition och scenisk kunskap bildar en bas tillsammans med relationen till publiken. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur dansens rörelseuttryck och formspråk kan nyanseras och varieras utifrån olika konstnärliga idéer.

Eleverna ska ges möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till gestaltningsarbetet och utveckla förmåga att variera uttryck efter olika typer av dans- och musikaliska kompositioner och sammanhang.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition samt hur dessa faktorer bygger på olika förhållningssätt till dans som konstnärligt uttryck.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och vara lyhörda inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska också ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer.

Undervisningen ska dessutom ge eleverna möjlighet att utveckla praktiska kunskaper i sceniskt arbete, hur olika konstnärliga uttryck kan samverka i ett sceniskt framförande samt kunskaper om frågor som rör etiska förhållningssätt, upphovsrätt och arbetsmiljö.

Utforskande och reflekterande arbetsmetoder är väsentliga i ämnet och ska därför ingå i undervisningen. En del av den konstnärliga processen består av analys och tolkning av både egna, andra elevers och professionellas gestaltningar. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att analysera och tolka egna och andras gestaltningar samt använda begrepp i samband med gestaltningsarbetet.

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att analysera, tolka och gestalta olika typer av koreografiskt material, både individuellt och i grupp. Förmåga att använda danstekniska kunskaper i gestaltning.
 2. Förmåga att i danssituationen improvisera, interagera med andra, associera, ta beslut, välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 3. Förmåga att samarbeta och ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet.
 4. Förmåga att använda kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt. Förmåga att skapa dans i olika konstellationer. Kunskaper om olika koreografiska förhållningssätt.
 5. Förmåga att ta initiativ, uttrycka idéer och omsätta dem i en konstnärlig process samt att reflektera över konstnärliga processer.
 6. Kunskaper om sceniskt arbete samt förmåga att kommunicera med medaktörer och publik, utifrån olika estetiska förhållningssätt.
 7. Förmåga att analysera, diskutera och reflektera över egna, andra elevers och professionellas gestaltningar och koreografier.
 8. Kunskaper om de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
 9. Kunskaper om etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga processer och produktioner.

Kurser i ämnet

 • Dansgestaltning 1, 100 poäng.
 • Dansgestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansgestaltning 1.
 • Dansimprovisation, 100 poäng.
 • Dansimprovisation och komposition, 100 poäng.
 • Koreografi, 100 poäng.
 • Repertoar, 100 poäng.

Repertoar

Kursen repertoar omfattar punkterna 1, 3, 5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika metoder för inlärning av koreografiskt material. Instudering, tolkning, gestaltning och framförande av sedan tidigare färdig och framförd koreografi i form av både soloarbeten och grupparbeten.
 • Koreografins estetiska utgångspunkter och förhållningssätt i förhållande till dansens formspråk, musik, rum, tyngd, flöde och publiken samt det sammanhang dansen presenteras i. Koreografins syn på kropp, genus och etnicitet samt det historiska och kulturella sammanhang där dessa aspekter ingår.
 • Konstnärliga processer.
 • Repetitionsarbete, koder och konventioner för repetitionsarbete och sceniskt arbete.
 • Framförande av koreografi i ett sceniskt sammanhang.
 • Begrepp och metoder för analys av gestaltningsarbete.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven instuderar, memorerar och repeterar med adekvata metoder koreografiskt material samt använder i gestaltningar sin dansteknik på ett stilenligt och nyanserat sätt. Eleven instuderar, memorerar och repeterar med adekvata metoder koreografiskt material samt använder i gestaltningar sin dansteknik på ett stilenligt sätt. Eleven instuderar, memorerar och repeterar med adekvata metoder koreografiskt material samt använder i gestaltningar sin dansteknik i viss utsträckning på ett stilenligt sätt.
I gestaltningen tolkar eleven det koreografiska materialets förhållningssätt genom att använda ett korrekt formspråk, variera rörelseuttrycket, uttrycka musikens puls och dynamik med ett personligt uttryck och relatera till och spatialt anpassa sig till förändringar. I gestaltningen tolkar eleven det koreografiska materialets förhållningssätt genom att använda ett korrekt formspråk, variera rörelseuttrycket, uttrycka musikens puls och dynamik och relatera till andra och spatialt anpassa sig till förändringar. I gestaltningen tolkar eleven det koreografiska materialets förhållningssätt genom att använda ett i huvudsak korrekt formspråk, uttrycka musikens puls och spatialt hålla sin plats i rummet i relation till andra.
- Eleven löser danstekniska problem i instuderingsarbetet genom att prova olika lösningar. -
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat estetiska utgångspunkter och förhållningssätt för koreografi när det gäller dans och relationen till flera av kategorierna musik, rum, tyngd, flöde och publik samt det sammanhang där dansen presenteras. Eleven diskuterar utförligt estetiska utgångspunkter och förhållningssätt för koreografi när det gäller dans och relationen till flera av kategorierna musik, rum, tyngd, flöde och publik samt det sammanhang där dansen presenteras. Eleven diskuterar översiktligt estetiska utgångspunkter och förhållningssätt för koreografi när det gäller dans och relationen till några av kategorierna musik, rum, tyngd, flöde och publik samt det sammanhang där dansen presenteras.
Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat över i vilken tradition koreografins estetiska förhållningssätt ingår. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån koreografiska exempel, över i vilken tradition koreografins estetiska förhållningssätt ingår. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån koreografiska exempel, över i vilken tradition koreografins estetiska förhållningssätt ingår.
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning ingår. - Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning ingår.
I arbetet presenterar eleven utförligt och nyanserat idéer, är delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med säkerhet i gemensamt avancerat gestaltningsarbete. I arbetet är eleven delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete. I arbetet är eleven delaktig i lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.
- Under repetitionsprocessen och vid sceniskt framträdande använder eleven med säkerhet sceniska koder och konventioner. Under repetitionsprocessen och vid sceniskt framträdande använder eleven med viss säkerhet sceniska koder och konventioner.
I arbetet samspelar eleven med andra under repetitioner och tar i det sceniska arbetet ansvar genom att anpassa sin roll till helheten samt tar efter samråd med handledare ansvar för sin egen utveckling fram till framträdandet inför publik. I arbetet samspelar eleven med andra under repetitioner och tar i det sceniska arbetet ansvar genom att anpassa sin roll till helheten samt tar efter samråd med handledare ansvar för sin egen utveckling fram till framträdandet inför publik. I arbetet samspelar eleven i viss utsträckning med andra under repetitioner och tar i det sceniska arbetet i samråd med handledare ansvar för sin egen utveckling fram till framträdandet inför publik.
Eleven gör välgrundade och nyanserade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Eleven gör välgrundade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Eleven gör enkla reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
I sin reflektion använder eleven med säkerhet adekvata begrepp. - I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf. Eleven redogör även utförligt för funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf. Eleven redogör även översiktligt för funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
- Dessutom redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt i relation till de valda koreografierna. Dessutom redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt i relation till de valda koreografierna.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer