Kunskapskrav

Start Sök Om

Cirkus

Cirkuskonsten innefattar olika discipliner som kommunicerar med varandra. Ett exempel är akrobatik som handlar om det fysiska uttrycket av vad som kan åstadkommas med kroppen för att skapa nya rörelseuttryck.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet cirkus ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om cirkusen som konstart och dess olika genrer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att uttrycka sig inom en eller flera av cirkusens dicipliner, till exempel clown, jonglering, lindans eller luftakrobatik. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar vana att arbeta i en scenisk produktion och möta publik. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av hur cirkusens uttryck och formspråk kan nyanseras och varieras utifrån olika konstnärliga idéer.

Utforskande och reflekterande arbetsmetoder är väsentliga i ämnet. Eleverna ska därför ges möjlighet att delta i arbete med cirkusnummer samt utforma och skapa egna cirkusnummer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och vara lyhörda inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska också ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer.

Undervisningen ska behandla arbetsmiljö och ergonomi samt innefatta praktiskt arbete där eleverna ges möjlighet att bygga upp den fysiska beredskap som krävs för att undvika skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om anatomi, träningsgrunder och förebyggande träning.

Undervisningen i ämnet cirkus ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att skapa eget material och förmåga att skapa ett personligt uttryck.
 2. Förmåga att utföra olika akrobatiska övningar och förmåga att bedöma och hantera risker.
 3. Förmåga att samarbeta tillitsfullt och förtroendeskapande i träning och nummerarbete.
 4. Förmåga att improvisera och utforska okända uttryck inom ett eller flera cirkusområden.
 5. Kunskaper om säkerhet, materialomsorg, rekvisita, mask och kostym.
 6. Kunskaper om cirkusdisciplinernas begrepp och historia.
 7. Kunskaper om olika uttryckmöjligheter inom olika cirkusdiscipliner.
 8. Kunskaper om anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse samt förståelse av vikten av förebyggande träning och uppvärmning.

Kurser i ämnet

 1. Akrobatik, 100 poäng, som kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 2. Cirkus 1, 100 poäng, som kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 3. Cirkus 2, 100 poäng, som bygger på kursen cirkus 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Akrobatik

Kursen akrobatik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på kunskaper om säkerhet och materialomsorg samt punkterna 2–3 och 8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald eller valda akrobatiska dicipliner.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Nummerarbete samt hur man planerar och bygger upp cirkusakter med akrobatiska moment.
 • Balansträning.
 • Träning i grundläggande akrobatik.
 • Träning i en eller flera akrobatiska dicipliner, till exempel golvakrobatik, luftakrobatik, trampolin eller parakrobatik.
 • Samarbete och kommunikation i träning och utförande. Tillitsövningar.
 • Utforskande av nya rörelseuttryck med den egna kroppen.
 • Experiment och improvisation.
 • Säkerhetsfrågor och säkerhetsåtgärder, systematiskt arbete med att förhindra olyckor.
 • Materialkunskap och materialomsorg.
 • Rekvisita, mask och kostym.
 • Begrepp inom de olika cirkusdisciplinerna.
 • Orientering i akrobatik- och cirkushistoria.
 • Användning av olika uttryck, till exempel komik i akrobatiska akter.
 • Träning av styrka och smidighet.
 • Skadeförebyggande övningar och uppvärmningsövningar.
 • Anatomi och träningslära.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven skapar och framför efter samråd med handledare en egen cirkusakt innehållande flera akrobatiska moment. Eleven skapar och framför efter samråd med handledare en egen cirkusakt innehållande några akrobatiska moment. Eleven skapar och framför i samråd med handledare en egen cirkusakt innehållande något akrobatiskt moment.
Akten utförs med lätthet och ett personligt uttryck. Akten utförs med viss lätthet och ett personligt uttryck. -
Eleven utför flera akrobatiska övningar samt gör med säkerhet nödvändiga riskbedömningar och anpassar efter samråd med handledare sitt agerande efter dessa. Eleven utför några akrobatiska övningar samt gör med viss säkerhet nödvändiga riskbedömningar och anpassar efter samråd med handledare sitt agerande efter dessa. Eleven utför någon akrobatisk övning samt gör med viss säkerhet enkla och nödvändiga riskbedömningar och anpassar i samråd med handledare sitt agerande efter dessa.
- Eleven samarbetar på ett säkert sätt med andra vid utförandet och skapandet av akrobatiska övningar och akter. Eleven samarbetar på ett säkert sätt med andra vid utförandet av akrobatiska övningar eller akter.
I samarbetet visar eleven tillit till andras förmågor och agerar själv på ett förtroendeingivande och trygghetsskapande sätt. I samarbetet visar eleven tillit till andras förmågor. -
Vid utförandet och skapandet av akrobatiska akter använder eleven improvisation, prövar alternativa lösningar och idéer samt prövar gränserna för den egna förmågan. Vid utförandet och skapandet av akrobatiska akter prövar eleven alternativa lösningar och idéer samt prövar gränserna för den egna förmågan. Vid utförandet och skapandet av akrobatiska akter prövar eleven alternativa lösningar och idéer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för säkerhetsaspekter på akrobatiska akter och för materialomsorg. Eleven redogör utförligt för säkerhetsaspekter på akrobatiska akter och för materialomsorg. Eleven redogör översiktligt för säkerhetsaspekter på akrobatiska akter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym samt redogör utförligt och nyanserat för grundläggande akrobatik- och cirkushistoria. Dessutom beskriver eleven utförligt användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym samt redogör utförligt för grundläggande akrobatik- och cirkushistoria. Dessutom beskriver eleven översiktligt användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym samt redogör översiktligt för grundläggande akrobatik- och cirkushistoria.
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet cirkusdisciplinernas begrepp. - I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet cirkusdisciplinernas begrepp.
Eleven diskuterar akrobatnummer, ger välgrundade och nyanserade förslag till olika uttrycksmöjligheter som förbättrar utförandet samt visar med säkerhet möjliga utföranden. Eleven diskuterar akrobatnummer, ger välgrundade förslag till olika uttryckmöjligheter och visar med viss säkerhet möjliga utföranden. Eleven diskuterar akrobatnummer, ger enkla förslag till olika uttrycksmöjligheter och visar med viss säkerhet möjliga utföranden.
- - Eleven utför fysiska övningar för att utveckla styrka och smidighet samt förebygga skador.
- Eleven skapar och anpassar också efter samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador. Eleven skapar och anpassar också i samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse. Dessutom redogör eleven utförligt för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse. Dessutom redogör eleven översiktligt för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer