Kunskapskrav

Start Sök Om

Byggproduktionsledning

Ämnet byggproduktionsledning behandlar organisation och ledning av byggproduktion på en byggarbetsplats, från planering före byggstart till produktionsstyrning under byggskedet. Det behandlar också grundläggande mätningsteknik för byggproduktion. Ämnet byggproduktionsledning får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet byggproduktionsledning ska syfta till att eleverna utvecklar grundläggande kunskaper om hur en byggarbetsplats organiseras och leds. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan byggteknik å ena sidan och organisation och ledarskap å den andra. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur entreprenadjuridik tillämpas på byggarbetsplatsen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur en byggarbetsplats organiseras när den planeras och etableras. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av ett företags planering inför starten av ett byggprojekt.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka aktörer som medverkar för att tillgängliggöra resurser. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om anmälningar och tillstånd för etablering av en byggarbetsplats. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om produktionsstyrning av byggskedet samt om den planering och de delprocesser som hanteras på byggarbetsplatsen.

Eleverna ska ges möjlighet att arbeta i projekt med koppling till planerade och pågående projekt i byggföretag.

Undervisningen i ämnet byggproduktionsledning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om geodesins grundbegrepp samt om utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar. Kunskaper om mätmetoder beträffande fukt, akustik, lufttäthet och energiegenskaper.
 2. Förmåga att planera och organisera mätningstekniska uppgifter i ett byggprojekt samt att tolka och använda tekniska ritningar.
 3. Kunskaper om olika dokument som används i byggprocessen samt om deras kopplingar till AMA-systemet (allmän material- och arbetsbeskrivning). Kunskaper om ritningar för bygg- och anläggningsprojekt.
 4. Förmåga att planera, organisera och genomföra upphandlingsarbete i ett byggentreprenadföretag.
 5. Förmåga att hantera underentreprenader samt leveranser till ett byggprojekt och inom en byggarbetsplats.
 6. Förmåga att planera ett byggprojekt inför byggstart.
 7. Kunskaper om strategier och system för produktionsskedet i ett byggprojekt.
 8. Förmåga att genomföra arbetsberedning för olika arbetsmoment i ett byggprojekt.
 9. Förmåga att genomföra möten för byggprojekt och hantera kontraktsfrågor mellan beställare och utförare för ett byggprojekt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för verksamheten på en byggarbetsplats.

Kurser i ämnet

 1. Byggstyrning, 100 poäng.
 2. Planering före byggstart, 100 poäng.
 3. Rit- och mätningsteknik, 100 poäng.

Rit- och mätningsteknik

Kursen rit- och mätningsteknik omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Geodesins grundbegrepp, till exempel satellitmätning, kartprojektioner, stomnät, transformationer, plan- och höjdmätning.
 • Praktisk utsättning och inmätning av byggnader, vägar och anläggningar.
 • Bygg- och utsättningstoleranser.
 • Felteori och toleranskrav inom bygg- och anläggningsbranschen.
 • Begrepp som används inom kunskapsområdet, till exempel kartprojektion, två- och tredimensionella system, höjdsystem, höjdmätning, planmätning, polygontåg, areaberäkning, utsättning, geoiden, landhöjning, fukthalt, fuktkvot, ljudnivå, ljuddämpning, temperatur och värmemotstånd.
 • Beskrivningsteknik. Slutproduktens beskrivning innefattande rambeskrivning, byggbeskrivning, rumsbeskrivning och markbeskrivning kopplat till AMA-systemet (allmän material- och arbetsbeskrivning).
 • Administrativa förutsättningar för ett bygg- eller anläggningsprojekt enligt AF-AMA (administrativa föreskrifter-allmän material- och arbetsbeskrivning).
 • Ritteknik i cad och ritningsläsning – bygg, el, vvs.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för geodesins grundbegrepp samt principerna för utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar. Eleven redogör utförligt för geodesins grundbegrepp samt principerna för utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar. Eleven redogör översiktligt för geodesins grundbegrepp samt principerna för utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar.
I redogörelsen ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur utsättning och inmätning genomförs i praktiken. I redogörelsen ger eleven välgrundade exempel på hur utsättning och inmätning genomförs i praktiken. I redogörelsen ger eleven enkla exempel på hur utsättning och inmätning genomförs i praktiken.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare mätningstekniska uppgifter i ett byggprojekt. - Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare mätningstekniska uppgifter i ett byggprojekt.
I arbetet överför eleven med säkerhet uppgifter från ritningar till praktiska markeringar. - I arbetet överför eleven med viss säkerhet uppgifter från ritningar till praktiska markeringar.
Eleven använder med säkerhet vanliga redskap som snörslå, tumstock och måttband. - Eleven använder med viss säkerhet vanliga redskap som snörslå, tumstock och måttband.
- Resultatet är gott avseende toleranskrav, funktion och praktisk genomförbarhet. Resultatet är tillfredsställande avseende toleranskrav, funktion och praktisk genomförbarhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur ett byggprojekt beskrivs med hjälp av olika dokument samt hur dessa är kopplade till byggbranschens beskrivningssystem AMA. Eleven redogör utförligt för hur ett byggprojekt beskrivs med hjälp av olika dokument samt hur dessa är kopplade till byggbranschens beskrivningssystem AMA. Eleven redogör översiktligt för hur ett byggprojekt beskrivs med hjälp av olika dokument samt hur dessa är kopplade till byggbranschens beskrivningssystem AMA.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för grundläggande begrepp på ritningar för bygg- och anläggningsprojekt samt gör välgrundade och nyanserade reflektioner över hur informationen i ritningar används. Dessutom redogör eleven utförligt för grundläggande begrepp på ritningar för bygg- och anläggningsprojekt samt gör välgrundade reflektioner över hur informationen i ritningar används. Dessutom redogör eleven översiktligt för grundläggande begrepp på ritningar för bygg- och anläggningsprojekt samt gör enkla reflektioner över hur informationen i ritningar används.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion och praktisk genomförbarhet. Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion och praktisk genomförbarhet. Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion och praktisk genomförbarhet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - -
- Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
- När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer