Kunskapskrav

Start Sök Om

Byggproduktionsledning

Ämnet byggproduktionsledning behandlar organisation och ledning av byggproduktion på en byggarbetsplats, från planering före byggstart till produktionsstyrning under byggskedet. Det behandlar också grundläggande mätningsteknik för byggproduktion. Ämnet byggproduktionsledning får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet byggproduktionsledning ska syfta till att eleverna utvecklar grundläggande kunskaper om hur en byggarbetsplats organiseras och leds. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan byggteknik å ena sidan och organisation och ledarskap å den andra. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur entreprenadjuridik tillämpas på byggarbetsplatsen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur en byggarbetsplats organiseras när den planeras och etableras. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av ett företags planering inför starten av ett byggprojekt.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka aktörer som medverkar för att tillgängliggöra resurser. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om anmälningar och tillstånd för etablering av en byggarbetsplats. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om produktionsstyrning av byggskedet samt om den planering och de delprocesser som hanteras på byggarbetsplatsen.

Eleverna ska ges möjlighet att arbeta i projekt med koppling till planerade och pågående projekt i byggföretag.

Undervisningen i ämnet byggproduktionsledning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om geodesins grundbegrepp samt om utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar. Kunskaper om mätmetoder beträffande fukt, akustik, lufttäthet och energiegenskaper.
 2. Förmåga att planera och organisera mätningstekniska uppgifter i ett byggprojekt samt att tolka och använda tekniska ritningar.
 3. Kunskaper om olika dokument som används i byggprocessen samt om deras kopplingar till AMA-systemet (allmän material- och arbetsbeskrivning). Kunskaper om ritningar för bygg- och anläggningsprojekt.
 4. Förmåga att planera, organisera och genomföra upphandlingsarbete i ett byggentreprenadföretag.
 5. Förmåga att hantera underentreprenader samt leveranser till ett byggprojekt och inom en byggarbetsplats.
 6. Förmåga att planera ett byggprojekt inför byggstart.
 7. Kunskaper om strategier och system för produktionsskedet i ett byggprojekt.
 8. Förmåga att genomföra arbetsberedning för olika arbetsmoment i ett byggprojekt.
 9. Förmåga att genomföra möten för byggprojekt och hantera kontraktsfrågor mellan beställare och utförare för ett byggprojekt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för verksamheten på en byggarbetsplats.

Kurser i ämnet

 1. Byggstyrning, 100 poäng.
 2. Planering före byggstart, 100 poäng.
 3. Rit- och mätningsteknik, 100 poäng.

Planering före byggstart

Kursen planering före byggstart omfattar punkterna 3–4 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Anbudskalkyl och anbudsprocess: förfrågan, anbudsberäkning, offertförfrågan, anbud, förhandling, beställning och entreprenadkontrakt.
 • Produktionsplanering, produktionsbudget och produktionstidplan.
 • APD-planer (arbetsplatsdisposition), planering av byggarbetsplatsens utformning, till exempel vad gäller byggnadsställningar, transportvägar, transportanordningar, arbetsmiljö, restprodukter och tillfälliga installationer.
 • Logistik och materialadministration för byggarbetsplatsen.
 • Hantering av restprodukter, energiförbrukning i produktionsskedet.
 • Arbetsmiljöarbete i byggprojekt.
 • Begrepp som används inom kunskapsområdet, till exempel upphandling, anbudskalkyl, entreprenadkontrakt, produktionstidplan, produktionsbudget, bygglogistik, byggarbetsmiljö, BIM (Building Information Modelling) och Lean Construction.
 • Tidplan, CPM (Critical Path Method) och strukturplan.
 • Elsäkerhet. Elolycksfall, ljusbågs- och strömgenomgångsrisker, arbete utan och med nära spänning, elarbetesansvarigs arbetsuppgifter, entreprenörsarbete med el och ansvarsfrågor.
 • Kunskaper om och planering av el på en byggarbetsplats.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledare en byggentreprenörs anbudsprocess. Eleven planerar, organiserar och genomför i samråd med handledare en byggentreprenörs anbudsprocess.
- Dessutom planerar eleven efter samråd med handledare ett byggprojekt inför byggstart. Dessutom planerar eleven i samråd med handledare ett byggprojekt inför byggstart.
I arbetet upprättar eleven med säkerhet en arbetsplatsdisposition. - I arbetet upprättar eleven med viss säkerhet en arbetsplatsdisposition.
- - Eleven anpassar efter samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar.
- Resultatet är gott avseende funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Resultatet är tillfredsställande avseende funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
Eleven upprättar med säkerhet en tidplan enligt CPM-strukturplan. Eleven upprättar med viss säkerhet en tidplan enligt CPM-strukturplan. Eleven upprättar i samråd med handledare en tidplan enligt CPM-strukturplan.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur el kan ordnas på en byggarbetsplats då det gäller belysnings- och fördelningsutrustning samt drift och underhåll. Eleven redogör utförligt för hur el kan ordnas på en byggarbetsplats då det gäller belysnings- och fördelningsutrustning samt drift och underhåll. Eleven redogör tillfredsställande för hur el kan ordnas på en byggarbetsplats då det gäller belysnings- och fördelningsutrustning samt drift och underhåll.
- Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vilka faror det finns med el på en byggarbetsplats samt vad som krävs för en hög elsäkerhet. Eleven redogör även tillfredsställande för vilka faror det finns med el på en byggarbetsplats samt vad som krävs för en hög elsäkerhet.
Eleven planerar efter samråd med handledare en enklare tillfällig elanläggning på byggarbetsplatsen. Eleven planerar i samråd med handledare en enklare tillfällig elanläggning på byggarbetsplatsen. Eleven planerar i samråd med handledare en enklare tillfällig elanläggning på byggarbetsplatsen.
I arbetet använder eleven med säkerhet ritningar och scheman. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet ritningar och scheman.
Elevens planering utgör ett gott underlag för att upprätta en elanläggning. Elevens planering utgör ett underlag för att upprätta en elanläggning. Elevens planering utgör ett tillfredsställande underlag för att upprätta en elanläggning.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
Eleven redogör med säkerhet för strategier och system för produktionsskedet i ett byggprojekt. Eleven redogör med viss säkerhet för strategier och system för produktionsskedet i ett byggprojekt. Eleven redogör översiktligt för strategier och system för produktionsskedet i ett byggprojekt.
Eleven använder med säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. - Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer