Kunskapskrav

Start Sök Om

Byggproduktionsledning

Ämnet byggproduktionsledning behandlar organisation och ledning av byggproduktion på en byggarbetsplats, från planering före byggstart till produktionsstyrning under byggskedet. Det behandlar också grundläggande mätningsteknik för byggproduktion. Ämnet byggproduktionsledning får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet byggproduktionsledning ska syfta till att eleverna utvecklar grundläggande kunskaper om hur en byggarbetsplats organiseras och leds. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan byggteknik å ena sidan och organisation och ledarskap å den andra. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur entreprenadjuridik tillämpas på byggarbetsplatsen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur en byggarbetsplats organiseras när den planeras och etableras. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av ett företags planering inför starten av ett byggprojekt.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka aktörer som medverkar för att tillgängliggöra resurser. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om anmälningar och tillstånd för etablering av en byggarbetsplats. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om produktionsstyrning av byggskedet samt om den planering och de delprocesser som hanteras på byggarbetsplatsen.

Eleverna ska ges möjlighet att arbeta i projekt med koppling till planerade och pågående projekt i byggföretag.

Undervisningen i ämnet byggproduktionsledning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om geodesins grundbegrepp samt om utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar. Kunskaper om mätmetoder beträffande fukt, akustik, lufttäthet och energiegenskaper.
 2. Förmåga att planera och organisera mätningstekniska uppgifter i ett byggprojekt samt att tolka och använda tekniska ritningar.
 3. Kunskaper om olika dokument som används i byggprocessen samt om deras kopplingar till AMA-systemet (allmän material- och arbetsbeskrivning). Kunskaper om ritningar för bygg- och anläggningsprojekt.
 4. Förmåga att planera, organisera och genomföra upphandlingsarbete i ett byggentreprenadföretag.
 5. Förmåga att hantera underentreprenader samt leveranser till ett byggprojekt och inom en byggarbetsplats.
 6. Förmåga att planera ett byggprojekt inför byggstart.
 7. Kunskaper om strategier och system för produktionsskedet i ett byggprojekt.
 8. Förmåga att genomföra arbetsberedning för olika arbetsmoment i ett byggprojekt.
 9. Förmåga att genomföra möten för byggprojekt och hantera kontraktsfrågor mellan beställare och utförare för ett byggprojekt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för verksamheten på en byggarbetsplats.

Kurser i ämnet

 1. Byggstyrning, 100 poäng.
 2. Planering före byggstart, 100 poäng.
 3. Rit- och mätningsteknik, 100 poäng.

Byggstyrning

Kursen byggstyrning omfattar punkterna 3, 5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Lagar och regler för verksamheten på byggarbetsplatsen. Tillstånd och behörigheter som krävs under byggskedet.
 • Uppföljning och avstämning av tidplan enligt CPM (Critical Path Method), personalplan och kostnader. Löpande planering.
 • Planering och arbete med arbetsplatsdispositionsplaner av byggarbetsplatsens utformning, till exempel vad gäller byggnadsställningar, transportvägar, transportanordningar, arbetsmiljö, restprodukter och tillfälliga installationer.
 • Beräkning av energiförbrukning under byggskedet med fokus på energibesparingar.
 • Arbetsmiljöarbete i byggprojekt.
 • Arbetsrätt och kollektivavtal.
 • Materialhantering på arbetsplatsen. Olika leveransvillkor. Interntransporter.
 • Produktionsmetoder samt utrustning, verktyg, hjälpmaterial och hjälpmedel för att genomföra produktionsaktiviteter.
 • Arbetsberedning för olika arbetsmoment. Gemensam planering för flera yrkeskategorier med hjälp av till exempel visuell planering och erfarenhetsdatabank eller arbetsinstruktioner. Genomförs inom olika delområden.
 • Tekniska krav, arbetsmiljö- och miljökrav på arbetsberedning.
 • Fakturering och avstämning.
 • Kontrakthantering och entreprenadtvister. Hantering av ÄTA-arbeten (ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete).
 • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem på grundläggande nivå enligt Bas P (planering och projektering) och Bas U (utförande).
 • Kvalitetsmätmetoder beträffande fuktförhållande i material, akustikegenskaper, lufttäthet hos byggnader och byggnaders energiegenskaper, till exempel täthetsprovning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och arbetar efter samråd med handledare utifrån en verklighetsbaserad arbetsplats med strukturplan, arbetsplatsdispositionsplan, tid- och resursplan och kostnader. Eleven planerar och arbetar i samråd med handledare utifrån en verklighetsbaserad arbetsplats med strukturplan, arbetsplatsdispositionsplan, tid- och resursplan och kostnader.
Eleven visar god förståelse för rullande planering och avstämningar. - Eleven visar förståelse för rullande planering och avstämningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar, regler, tillstånd och behörighet för verksamheten på byggarbetsplatsen. Eleven redogör utförligt för lagar, regler, tillstånd och behörighet för verksamheten på byggarbetsplatsen. Eleven redogör översiktligt för lagar, regler, tillstånd och behörighet för verksamheten på byggarbetsplatsen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsrätt och olika avtal som gäller på byggarbetsplatser. Eleven redogör utförligt för arbetsrätt och olika avtal som gäller på byggarbetsplatser. Eleven redogör översiktligt för arbetsrätt och olika avtal som gäller på byggarbetsplatser.
Eleven planerar, organiserar och genomför med datorstöd efter samråd med handledare och med säkerhet en arbetsberedning för olika arbetsmoment i ett byggprojekt. Eleven planerar, organiserar och genomför med datorstöd efter samråd med handledare och med viss säkerhet en arbetsberedning för olika arbetsmoment i ett byggprojekt. Eleven planerar, organiserar och genomför med datorstöd i samråd med handledare en arbetsberedning för olika arbetsmoment i ett byggprojekt.
I arbetet beaktar eleven tekniska krav, arbetsmiljö, miljökrav, hantering av restprodukter, lämpliga hjälpmedel och produktionsmetoder för olika arbetsmoment med säkerhet. - I arbetet beaktar eleven tekniska krav, arbetsmiljö, miljökrav, hantering av restprodukter, lämpliga hjälpmedel och produktionsmetoder för olika arbetsmoment med viss säkerhet.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med välgrundade och nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med välgrundade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
- Dessutom gör eleven en nyanserad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
- Eleven planerar, organiserar och genomför möten för byggprojekt efter samråd med handledare. Eleven planerar, organiserar och genomför möten för byggprojekt i samråd med handledare.
Eleven hanterar med säkerhet kontraktsfrågor mellan beställare och utförare för ett byggprojekt, inklusive ändrade förutsättningar för projektet samt fakturering. - Eleven hanterar med viss säkerhet kontraktsfrågor mellan beställare och utförare för ett byggprojekt, inklusive ändrade förutsättningar för projektet samt fakturering.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för mätmetoder som används för att kontrollera fuktförhållanden i material, akustikegenskaper och lufttäthet hos byggnader samt för mätmetoder som används för att värdera en byggnads energiegenskaper. Eleven redogör utförligt för mätmetoder som används för att kontrollera fuktförhållanden i material, akustikegenskaper och lufttäthet hos byggnader samt för mätmetoder som används för att värdera en byggnads energiegenskaper. Eleven redogör översiktligt för mätmetoder som används för att kontrollera fuktförhållanden i material, akustikegenskaper och lufttäthet hos byggnader samt för mätmetoder som används för att värdera en byggnads energiegenskaper.
Eleven använder med säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. - Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer