Kunskapskrav

Start Sök Om

Bild

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker. Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska och bearbeta influenser från den visuella kulturen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av förhållanden och villkor som gäller där bilder och visuella framställningar används professionellt.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
 2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
 3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
 4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
 5. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
 6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
 7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.

Kurser i ämnet

 1. Bild och form 1a1, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 2. Bild och form 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen bild och form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 3. Bild och form 1b, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1a1 eller kursen bild och form 1a2.
 4. Bild, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form 1b eller kursen bild och form 1a2.
 5. Form, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form 1a2 eller kursen bild och form 1b.
 6. Bild och form – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen bild eller kursen form. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Form

Kursen form omfattar punkterna 1­–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i form.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av två- och tredimensionell form.
 • Begrepp för samtal om form och formgivning i olika genrer och ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder.
 • Diskussioner och värderingsövningar om eget och andras arbete.
 • Arbete med skulptur- och formgivningsprocesser och metoder för idéproduktion. Problemlösning i form. Dokumentation, till exempel med portföljmetoden, för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser.
 • Produktion av form i två- och tredimensionella tekniker med nya och traditionella material, metoder och medier. Användningsområden och egenskaper hos olika material och tekniker. Formspråk, material, volym, färg och ytstruktur i relation till det färdiga formuttrycket. Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i några tekniker.
 • Formens användningsområden och kommunikation, lokalt och globalt. Planering och produktion av formprojekt som kan ha såväl tydliga mål som öppnare intentioner.
 • Exponering och utställning av form, marknadsföringsaspekter, grafisk formgivning och värdering av presentationen.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven gör välgrundade och nyanserade tolkningar av formuttryck i samband med det egna arbetet. Eleven gör välgrundade tolkningar av formuttryck i samband med det egna arbetet. Eleven gör enkla tolkningar av formuttryck i samband med det egna arbetet.
I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras formuttryck samt välgrundade och nyanserade reflektioner över formens funktion. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras formuttryck samt välgrundade reflektioner över formens funktion. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras formuttryck samt enkla reflektioner över formens funktion.
- Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare formprojekt. Eleven planerar och producerar i samråd med handledare formprojekt.
I sitt skapande väljer och använder eleven med säkerhet olika metoder. - I sitt skapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven formkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet samt använder självständigt och idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer. Dessutom bearbetar och löser eleven formkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla formkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
Eleven hanterar med mycket gott handlag material och tekniker för skulptur och formgivning samt med säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter. Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för skulptur och formgivning samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter. Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för skulptur och formgivning samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för intentionerna med sitt formuttryck samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning det lyckats kommunicera det tänkta budskapet. Eleven redogör utförligt för intentionerna med sitt formuttryck samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning det lyckats kommunicera det tänkta budskapet. Eleven redogör översiktligt för intentionerna med sitt formuttryck samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning det lyckats kommunicera det tänkta budskapet.
I diskussionen redogör eleven utförligt och nyanserat för sambanden mellan uttryck och material och komposition. I diskussionen redogör eleven utförligt för sambanden mellan uttryck och material och komposition. I diskussionen redogör eleven översiktligt för sambanden mellan uttryck och material och komposition.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sin arbetsprocess. Dessutom redogör eleven utförligt för sin arbetsprocess. Dessutom redogör eleven översiktligt för sin arbetsprocess.
- - Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna och andras publika presentationer. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över egna och andras publika presentationer. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över egna och andras publika presentationer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera delar av den visuella kulturens uttryck. Eleven beskriver utförligt flera delar av den visuella kulturens uttryck. Eleven beskriver översiktligt några delar av den visuella kulturens uttryck.
Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat karaktärsskillnader mellan olika formgenrer. Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt karaktärsskillnader mellan olika formgenrer. Dessutom identifierar och beskriver eleven översiktligt karaktärsskillnader mellan olika formgenrer.
- Eleven värderar med nyanserade omdömen hur formspråk och material används i ett givet sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen hur formspråk och material används i ett givet sammanhang.
- Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö. Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer