Kunskapskrav

Start Sök Om

Bild

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker. Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska och bearbeta influenser från den visuella kulturen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av förhållanden och villkor som gäller där bilder och visuella framställningar används professionellt.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
 2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
 3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
 4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
 5. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
 6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
 7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.

Kurser i ämnet

 1. Bild och form 1a1, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 2. Bild och form 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen bild och form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 3. Bild och form 1b, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1a1 eller kursen bild och form 1a2.
 4. Bild, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form 1b eller kursen bild och form 1a2.
 5. Form, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form 1a2 eller kursen bild och form 1b.
 6. Bild och form – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen bild eller kursen form. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Bild

Kursen bild omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i bild.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete.
 • Begrepp för bildsamtal ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder.
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
 • Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
 • Planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna uppgifter med konstnärliga intentioner. Hur olika bildgenrer ställer skilda krav på slutresultatet. Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och hur de framträder, hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.
 • Orientering i en mångfald av tvådimensionella tekniker i traditionella material och metoder såväl som i nya tekniker och medier. Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i några tekniker.
 • Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier. Hur bilden och bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar. Arbete med att utforma bildspråkliga budskap med tydliga intentioner.
 • Metoder och principer för redovisningar, utställningar och presentationer av färdiga arbeten. Marknadsföring och grafisk formgivning. Metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Analys av egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbete.
 • Arbetsmiljö och etiska förhållningssätt samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven gör välgrundade, nyanserade och komplexa bildtolkningar ur flera perspektiv, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser ur flera aspekter i samband med det egna arbetet. Eleven gör välgrundade och komplexa bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser ur flera aspekter i samband med det egna arbetet. Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
Eleven relaterar välgrundat sina tolkningar till bildspråkliga teorier. Eleven relaterar sina tolkningar till bildspråkliga teorier. -
I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade och nyanserade reflektioner över bildens funktion. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över bildens funktion. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över bildens funktion.
- Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare egna bildprojekt liksom på uppdrag från andra. Eleven planerar och producerar i samråd med handledare bildprojekt på uppdrag från andra.
- Dessutom formulerar eleven utförligt uppdragets budskap. Dessutom formulerar eleven översiktligt uppdragets budskap.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. - I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Vidare bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder självständigt och idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer. Vidare bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer. Vidare bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker samt med säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter. Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter. Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för sina intentioner med bilden samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet. Eleven redogör utförligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet. Eleven redogör översiktligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
I diskussionen redogör eleven utförligt och nyanserat för även mer komplexa samband mellan uttryck och material, färg och komposition. I diskussionen redogör eleven utförligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och komposition. I diskussionen redogör eleven översiktligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och komposition.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sin arbetsprocess. Dessutom redogör eleven utförligt för sin arbetsprocess. Dessutom redogör eleven översiktligt för sin arbetsprocess.
- - Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna och andras publika presentationer. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över egna och andras publika presentationer. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över egna och andras publika presentationer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera delar av den visuella kulturens uttryck samt relaterar välgrundat sina beskrivningar till bildspråkliga teorier. Eleven beskriver utförligt flera delar av den visuella kulturens uttryck samt relaterar sina beskrivningar till bildspråkliga teorier. Eleven beskriver översiktligt några delar av den visuella kulturens uttryck.
Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat karaktärsskillnader mellan bilder ur olika genrer. Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt karaktärsskillnader mellan givna bilder ur olika genrer. Dessutom identifierar och beskriver eleven översiktligt karaktärsskillnader mellan givna bilder ur olika genrer.
- Eleven värderar med nyanserade omdömen hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.
- Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö. Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer