Kunskapskrav

Start Sök Om

Teknik

Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Ämnet belyser teknikens roll i samhällsutvecklingen och samspelet mellan människa och natur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teknik, teknikvetenskap och tekniska utvecklingsprocesser. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av processerna och hela kedjan från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om befintlig teknik och om utveckling av ny teknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Undervisningen ska belysa hur teknik har utvecklats och utvecklas i växelverkan med det omgivande samhället. Därutöver ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om föreställningar om manligt och kvinnligt i förhållande till teknik. Dessutom ska eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper om människors olika förutsättningar för och tillgänglighet till teknik och teknikutveckling.

Undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i och påverka teknisk utveckling utifrån ett etiskt förhållningssätt Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om entreprenörskap genom att utveckla deras förmåga till handling, innovation, och problemlösning. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om tekniska begrepp samt ge kunskaper i att kommunicera om teknik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla tekniska kunskaper genom att arbeta med mätningar, observationer, experiment, tekniska beräkningar, matematiska modelleringar samt risk- och rimlighetsbedömningar. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga till analys och värdering. Eleverna ska också ges möjlighet att arbeta i projekt.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.
 2. Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
 3. Förmåga att lösa tekniska problem.
 4. Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.
 5. Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.
 6. Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
 7. Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv.
 8. Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
 9. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

Kurser i ämnet

 1. Teknik 1, 150 poäng.
 2. Teknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen teknik 1.
 3. Teknik – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen teknik 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Teknik – specialisering

Kursen teknik – specialisering omfattar punkterna 1–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt teknikområde.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el- och förbränningsteknik eller samhällsbyggande.
 • Praktisk eller teoretisk tillämpning av teknikområdet.
 • Entreprenörskapets villkor och förutsättningar.
 • Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering.
 • Teknisk problemanalys, problemlösning, rimlighetsbedömning och värdering av egna och andras lösningar.
 • Teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller med koppling till det teknikområde som valts för kursen.
 • Utrustning, till exempel programvara, maskiner och verktyg i vid mening. Val av dessa med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.
 • Tekniskt språk, teknisk kommunikation och dokumentation inom det valda teknikområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas och redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Eleven beskriver utförligt hur teknik utvecklas och redogör utförligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle. - Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle.
Eleven löser avancerade tekniska problem inom valt teknikområde med ett gott resultat. Eleven löser tekniska problem inom valt teknikområde med ett tillfredsställande resultat. Eleven löser enkla tekniska problem inom valt teknikområde med ett tillfredsställande resultat.
- Dessutom väljer och använder eleven efter samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet. Dessutom väljer och använder eleven i samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet.
I sitt arbete använder eleven med säkerhet matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför avancerade beräkningar och använder avancerade lösningsstrategier. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför beräkningar och använder lösningsstrategier. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför enkla beräkningar och använder enkla lösningsstrategier.
Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med nyanserade omdömen samt ger förslag på alternativa val av metoder och strategier. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med nyanserade omdömen. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med enkla omdömen.
Eleven använder med säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet. - Eleven använder med viss säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven kommunicerar med säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp. - Eleven kommunicerar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.