Kunskapskrav

Start Sök Om

Konst och kultur

Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I ämnet behandlas kulturhistoria i betydelsen konstarternas historia och sambandet mellan kulturhistoria, samtida idéer och samhällsförändringar. Ämnet spänner över såväl nutida som historiska nationella och internationella kulturströmningar med betoning på den västerländska utvecklingen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konst och kultur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i idéhistoria och konstarternas utveckling samt om dagens kulturyttringar. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som kan menas med kultur och vad detta begrepp omfattar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att bekanta sig med de konstnärliga uttryckens mångfald och rikedom samt öka elevernas beredskap att ta till sig även sådant som kan te sig nytt och främmande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett reflekterande och kritiskt tänkande kring konstarterna och konstens roll i samhället. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och intresse för eget skapande.

Att analysera, tolka och uppleva olika slags kulturella uttrycksformer, även via olika medier, ska utgöra en väsentlig del av undervisningen. Undervisningen ska varva teori och praktiska inslag med betoning på både reflektion och upplevelse. Den ska också stimulera eleverna att pröva olika uttryck och presentationsformer med hjälp av olika medier. Undervisningen ska vidare ge utrymme för studiebesök och kulturupplevelser av olika slag.

Undervisningen i ämnet konst och kultur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt om vanliga epok- och genrebegrepp.
 2. Förmåga att sätta in den kultur- och idéhistoriska utvecklingen i ett större sammanhang samt att resonera kring hur olika skeenden har påverkat och påverkar idéhistorien och konstarternas utveckling.
 3. Kunskaper om kulturbegreppets olika innebörder och centrala tankegångar inom estetiken.
 4. Kunskaper om de olika konstarternas särskilda uttrycksmedel samt om konstarternas samspel med varandra, med teknikutvecklingen och med det omgivande samhället.
 5. Kunskaper om vad som har kännetecknat och kännetecknar kreativa miljöer samt om skapandets villkor för olika grupper.
 6. Förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.

Kurser i ämnet

 1. Film- och tv-kunskap, 100 poäng.
 2. Konstarterna och samhället, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samtida kulturuttryck.
 3. Kultur- och idéhistoria, 100 poäng.
 4. Samtida kulturuttryck, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen konstarterna och samhället.

Konstarterna och samhället

Kursen konstarterna och samhället omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem.
 • Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.
 • Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar.
 • Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande.
 • Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer.
 • Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck.
 • Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för flera beröringspunkter mellan dem. Eleven redogör utförligt för olika former av samtida kulturuttryck och för några beröringspunkter mellan dem. Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur. Dessutom redogör eleven utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven för enkla resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar.
Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används. Eleven diskuterar också översiktligt och med enkla argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället. Dessutom redogör eleven utförligt för några samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället. Dessutom redogör eleven översiktligt för något samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället.
Vidare för eleven välgrundade och nyanserade resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer. Vidare för eleven välgrundade resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer. Vidare för eleven enkla resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.
Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Eleven gör tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av någon presentationsform och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser och gör välgrundade och nyanserade kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser och gör välgrundade kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser och gör enkla kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck.
I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier. - I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.