Kunskapskrav

Start Sök Om

Idrott och hälsa

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle.

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
 2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
 3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
 4. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.
 5. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
 6. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
 7. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

Kurser i ämnet

 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
 • Idrott och hälsa 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1.
 • Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 poäng.
 • Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1 – specialisering.

Idrott och hälsa 1 – specialisering

Kursen idrott och hälsa 1 – specialisering omfattar punkterna 1 och 3–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5–6. I kursen behandlas specialisering inom vald idrott.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Regler, tekniker och taktik inom vald idrott.
 • Planering, genomförande och analys av träningsprogram för vald idrott.
 • Hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan.
 • Vald idrott ur ett hälsoperspektiv.
 • Vald idrotts organisation och historia.
 • Organisation av barnverksamhet inom vald idrott.
 • Kulturella och sociala aspekter på vald idrott.
 • Etik och moral i förhållande till vald idrott.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik. Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik. Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik.
I samband med detta kan eleven utförligt och nyanserat beskriva idrottens uppbyggnad och karaktär samt vilka krav utövandet av idrotten ställer på den kroppsliga förmågan. I samband med detta kan eleven utförligt beskriva idrottens uppbyggnad och karaktär samt vilka krav utövandet av idrotten ställer på den kroppsliga förmågan. I samband med detta kan eleven översiktligt beskriva idrottens uppbyggnad och karaktär samt vilka krav utövandet av idrotten ställer på den kroppsliga förmågan.
- På denna grund kan eleven med viss säkerhet bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga och efter samråd med handledare planera program för regelbunden träning samt aktivt ta ansvar för att genomföra dessa. På denna grund kan eleven med viss säkerhet bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga och kan i samråd med handledare planera program för regelbunden träning samt aktivt ta ansvar för att genomföra dessa.
Dessutom kan eleven med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning i relation till träningsmetodernas teori. Dessutom kan eleven med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning. Dessutom kan eleven med enkla omdömen värdera resultatet av sin träning.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera vald idrotts betydelse för utveckling av kroppslig förmåga, hälsa och välbefinnande. Eleven kan utförligt diskutera vald idrotts betydelse för utveckling av kroppslig förmåga, hälsa och välbefinnande. Eleven kan översiktligt diskutera vald idrotts betydelse för utveckling av kroppslig förmåga, hälsa och välbefinnande.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva riskfaktorer i samband med träningen och idrottsutövningen samt anpassa träning och idrottsutövande för att minimera dem. Eleven kan utförligt beskriva riskfaktorer i samband med träningen och idrottsutövningen samt anpassa träning och idrottsutövande för att minimera dem. Eleven kan översiktligt beskriva riskfaktorer i samband med träningen och idrottsutövningen.
- - I utövandet av sin idrott visar eleven hänsyn till sin egen och andras säkerhet.
- Eleven kan efter samråd med handledare planera, organisera och utvärdera anpassade verksamheter för barn och ungdomar inom vald idrott. Eleven kan i samråd med handledare planera, organisera och utvärdera enkla verksamheter för barn och ungdomar inom vald idrott.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera sociala och kulturella aspekter på vald idrott samt utförligt och nyanserat frågor om könsmönster, kroppsideal och etik som är relevanta för den valda idrotten. Eleven kan utförligt diskutera sociala och kulturella aspekter på vald idrott samt frågor om könsmönster, kroppsideal och etik som är relevanta för den valda idrotten. Eleven kan översiktligt diskutera sociala och kulturella aspekter på vald idrott samt frågor om könsmönster, kroppsideal och etik som är relevanta för den valda idrotten.
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.