Kunskapskrav

Start Sök Om

Bild

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker. Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska och bearbeta influenser från den visuella kulturen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av förhållanden och villkor som gäller där bilder och visuella framställningar används professionellt.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
 2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
 3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
 4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
 5. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
 6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
 7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.

Kurser i ämnet

 1. Bild och form 1a1, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 2. Bild och form 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen bild och form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 3. Bild och form 1b, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1a1 eller kursen bild och form 1a2.
 4. Bild, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form 1b eller kursen bild och form 1a2.
 5. Form, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form 1a2 eller kursen bild och form 1b.
 6. Bild och form – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen bild eller kursen form. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Bild och form – specialisering

Kursen bild och form – specialisering omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3–5 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i bild eller form.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Bilden och bildens element, hur de uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer, samt hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar.
 • Bilders sätt att avspegla olika perspektiv, till exempel genus och klass, etnicitet och ålder hos konstnär och betraktare.
 • Planering av bildprojekt och arbete i konstnärliga processer.
 • Undersökande arbete, problemlösning i bild, problematisering i bild.
 • Strömningar i samtidskonst och populärkultur som inspiration till konstnärligt arbete.
 • Fördjupning av uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i två- och tredimensionella bildtekniker, i traditionella material och metoder och i nya tekniker och medier, med syfte att utforma bildspråkliga budskap och konstnärliga gestaltningar.
 • Utställning och presentation av färdiga arbeten. Marknadsföringsaspekter och grafisk formgivning.
 • Kategorisering, analys, tolkning och värdering av egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbeten.
 • Etiska frågeställningar och metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel bildens funktion och användningsområden ur olika perspektiv. Eleven diskuterar utförligt utifrån några exempel bildens funktion och användningsområden ur olika perspektiv. Eleven diskuterar översiktligt utifrån några exempel bildens funktion och användningsområden ur olika perspektiv.
Eleven arbetar med flera olika egna frågeställningar, omformulerar givna frågeställningar och prövar i nya situationer att experimentera med material och tekniker eller färg och form. Eleven arbetar med några olika egna frågeställningar och prövar i bekanta situationer att experimentera med material och tekniker eller färg och form. Eleven arbetar med någon given frågeställning och prövar i bekanta situationer att experimentera med material och tekniker eller färg och form.
I arbetet väljer eleven välgrundade angreppssätt i sitt bild- eller formskapande och utvecklar komplexa teman och problem. I arbetet väljer eleven välgrundade angreppssätt i sitt bild- eller formskapande och utvecklar enkla teman och problem. I arbetet väljer eleven enkla angreppssätt i sitt bild- eller formskapande och utvecklar enkla teman och problem.
- Eleven motiverar utförligt sitt angreppssätt. -
Eleven använder avancerat formspråk samt material och tekniker från flera olika bildgenrer med säkerhet samt redovisar både enkla och komplexa lösningar på bildproblem. Eleven använder enkelt formspråk samt material och tekniker från några olika bildgenrer med viss säkerhet samt redovisar både enkla och komplexa lösningar på bildproblem. Eleven använder enkelt formspråk samt material och tekniker från några olika bildgenrer med viss säkerhet samt redovisar enkla lösningar på bildproblem.
- Vidare använder eleven arbetsmetoder som förekommer på professionell nivå. Vidare använder eleven enkla arbetsmetoder som förekommer på professionell nivå.
- Eleven producerar kommunicerande bilder med ett nyanserat visuellt budskap. Eleven producerar kommunicerande bilder med ett enkelt visuellt budskap.
Arbetsprocessen är målinriktad och eleven arbetar med hjälp av utkast, skisser och försök. Arbetsprocessen är målinriktad. Arbetsprocessen är oformulerad.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sin arbetsprocess. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sin arbetsprocess. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sin arbetsprocess.
- - Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
Eleven kategoriserar med säkerhet, diskuterar utförligt och nyanserat samt värderar med nyanserade omdömen egna och andras publika presentationer. Eleven kategoriserar med viss säkerhet, diskuterar utförligt samt värderar med nyanserade omdömen egna och andras publika presentationer. Eleven kategoriserar med viss säkerhet, diskuterar översiktligt samt värderar med enkla omdömen egna och andras publika presentationer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sina intentioner med sitt bild- eller formskapande samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning hon eller han lyckas kommunicera det tänkta budskapet. Dessutom redogör eleven utförligt för sina intentioner med sitt bild- eller formskapande samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning hon eller han lyckas kommunicera det tänkta budskapet. Dessutom redogör eleven översiktligt för sina intentioner med sitt bild- eller formskapande samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning hon eller han lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
I detta redogör eleven utförligt och nyanserat för förtjänster och brister i sitt eget bildarbete. I detta redogör eleven utförligt för förtjänster och brister i sitt eget bildarbete. I detta redogör eleven översiktligt för förtjänster och brister i sitt eget bildarbete.
Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp. - Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.