Kunskapskrav

Start Sök Om

Webbutveckling

Ämnet webbutveckling behandlar de tekniker som används för att presentera och bearbeta information i webbläsaren samt utifrån dessa tekniker skapa och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer.

Ämnets syfte

Ämnet webbutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa produkter med hjälp av olika webbtekniker. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt kunskaper om samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder, riktlinjer för god praxis, användbarhet och tillgänglighet även för användare med funktionsnedsättning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om relevanta lagar och andra bestämmelser samt förmåga att göra webbrelaterade etiska överväganden.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda verktyg för att producera och kontrollera den kod på en webbplats som exekveras av webbklienten.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Undervisningen i ämnet webbutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet.
 2. Förmåga att planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser samt applikationer som bygger på klientbaserade webbtekniker.
 3. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer.
 4. Förmåga att använda externa webbtjänster för informationsutbyte mellan webbplatser.
 5. Förmåga att utveckla dynamisk presentationslogik.
 6. Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över integritetsfrågor.
 8. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker.
 9. Förmåga att använda terminologi inom området.

Kurser i ämnet

 1. Webbutveckling 1, 100 poäng.
 2. Webbutveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 1.
 3. Webbutveckling 3, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 2. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Webbutveckling 2

Kursen webbutveckling 2 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webben som plattform för applikationer av olika slag.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
 • Fördjupning i märkspråk där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS med särskilt fokus på responsiv design.
 • Språk med stöd för variabler för att förenkla CSS-generering.
 • Ramverk eller klassbibliotek inom design eller skriptspråk.
 • Skriptspråk för webbutveckling på klientsidan och dokumentobjektsmodell.
 • Bilder, ljud, video och två- eller tredimensionell interaktiv grafik för webbapplikationer.
 • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika plattformar.
 • Applikationer som fungerar oberoende av vald plattform och hur tillgänglighet uppnås även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.
 • Terminologi inom området webbutveckling.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat webben som plattform samt gör en välgrundad och nyanserad jämförelse med flera andra alternativ. Eleven beskriver utförligt webben som plattform samt gör en välgrundad jämförelse med några andra alternativ. Eleven beskriver översiktligt webben som plattform samt gör en enkel jämförelse med något annat alternativ.
Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt, vid behov reviderar eleven planen. Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt.
Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten där logiker som styr innehåll, design och beteende i omfattande utsträckning är åtskilda. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten där logiker som styr innehåll, design och beteende är åtskilda. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten där logiker som styr innehåll, design och beteende i begränsad utsträckning är åtskilda.
I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och som omfattar flera tekniker för märkspråk och stilmallar där eleven i omfattande utsträckning använder tekniker för att generera stilmallskod. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några tekniker för märkspråk och stilmallar där eleven använder tekniker för att generera stilmallskod. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar någon teknik för märkspråk och stilmallar där eleven i begränsad utsträckning använder tekniker för att generera stilmallskod.
I arbetet bearbetar eleven med gott resultat och via flera moment text, bild och eventuell annan media så att de blir anpassade för att fungera i produkten. I arbetet bearbetar eleven med tillfredsställande resultat och via flera moment text, bild och eventuell annan media så att de blir anpassade för att fungera i produkten. I arbetet bearbetar eleven med tillfredsställande resultattext, bild och eventuell annan media så att de blir anpassade för att fungera i produkten.
Eleven utvecklar med gott resultat funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer. Eleven utvecklar med tillfredsställande resultat funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer. Eleven utvecklar med tillfredsställande funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.
I sitt arbete inkluderar eleven flera funktioner av komplex natur från ett klassbibliotek eller ramverk inom områdena design eller skript. I sitt arbete inkluderar eleven några funktioner från ett klassbibliotek eller ramverk inom områdena design eller skript. I sitt arbete inkluderar eleven någon enkel funktion från ett klassbibliotek eller ramverk inom områdena design eller skript.
Produkten är av god kvalitet när det gäller funktion vilket eleven kontrollerar med hjälp av flera tester, även manuella. Produkten är av tillfredsställande kvalitet när det gäller funktion vilket eleven kontrollerar med hjälp av några tester. Produkten är av tillfredsställande kvalitet när det gäller funktion vilket eleven kontrollerar med hjälp av någon test.
Dessutom kontrollerar eleven med säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester och simuleringar samt manuella tester. Dessutom kontrollerar eleven med viss säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester och begränsad manuell testning. Dessutom kontrollerar eleven med viss säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester.
Eleven vidtar optimeringar av bilder och andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring av dessa och vidtar åtgärder för att reducera antalet överföringar per sida. Eleven vidtar några åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Eleven vidtar någon åtgärd för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med utförliga och nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar utförligt de val som har gjorts. I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar översiktligt de val som har gjorts. -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang kring webbrelaterade frågor om etik och integritet. Dessutom för eleven välgrundade resonemang kring webbrelaterade frågor om etik och integritet. Dessutom för eleven enkla resonemang kring webbrelaterade frågor om etik och integritet.
Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten samt kontrollerar produktens säkerhet med flera tester. Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten samt kontrollerar produktens säkerhet med några tester. Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten samt kontrollerar produktens säkerhet med någon test.
Eleven använder med säkerhet terminologi inom området. - Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer