Kunskapskrav

Start Sök Om

Webbserverprogrammering

Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet webbserverprogrammering ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa funktionalitet för webbplattformer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt samspelet mellan olika typer av applikationslogik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder samt riktlinjer för god praxis och säkerhet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda utvecklingsverktyg för att producera och testa framställning av den mjukvara som driver webbplatser eller applikationer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla färdigheter i administration av webbservrar och databaser.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Undervisningen i ämnet webbserverprogrammering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga dynamiska webbplatser och webbapplikationer inklusive datalagring samt dessa teknikers vidgade roll inom annan mjukvaruutveckling.
 2. Förmåga att planera, genomföra, kvalitetssäkra, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser rörande funktionalitet för webbplattformen.
 3. Förmåga att utveckla webbapplikationer som fungerar oberoende av användarens val och konfiguration av plattform.
 4. Kunskaper om applikationsarkitektur inklusive separation av olika slags logik.
 5. Förmåga att utveckla applikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis.
 6. Förmåga att utveckla applikationslogik för såväl server- som klientsidan.
 7. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker genom effektiva åtgärder.
 8. Förmåga att kommunicera med andra och färdigheter i att använda fackspråk.

Kurser i ämnet

 1. Webbserverprogrammering 1, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 1 och kursen programmering 1.
 2. Webbserverprogrammering 2, 100 poäng, som bygger på kursen webbserverprogrammering 1.
 3. Webbtjänster, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Webbtjänster

Kursen webbtjänster omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Applikationsserverns funktionalitet.
 • Kodning och dokumentation enligt vedertagen praxis för vald teknik.
 • Utvecklingsprocessen för att skapa webbtjänster med målsättningar, planering, systemering, kodning, optimering, skalbarhet, dokumentation och uppföljning.
 • Design av API:er enligt vedertagen praxis.
 • Arkitektur för kommunikation med databashanterare, till exempel RESTful.
 • Tekniker för att hantera full-duplex kommunikation.
 • Hämta data från externa webbtjänster.
 • Datalagring med och utan ORM-lager eller motsvarande teknik.
 • Protokoll vid överföring av data, till exempel http.
 • Autentisering och säkerhet vid överföring av data, till exempel asynkron kryptering.
 • Uppnående av interoperabilitet mellan server och klient genom att följa standarder.
 • Applikationsarkitektur och separation av olika slags logik, till exempel MVC.
 • Kvalitetssäkring och testning av webbtjänsters funktionalitet och säkerhet, till exempel med stresstester.
 • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de tekniker som möjliggör datakommunikation med hjälp av webbtjänster. Eleven redogör utförligt för de tekniker som möjliggör datakommunikation med hjälp av webbtjänster. Eleven redogör översiktligt för de tekniker som möjliggör datakommunikation med hjälp av webbtjänster.
- Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt.
Vid behov reviderar eleven planen. - -
I projektplanen beskriver eleven utförligt och nyanserat produktens funktion, arkitektur och mjukvarugränssnitt. I projektplanen beskriver eleven utförligt produktens funktion. I projektplanen beskriver eleven översiktligt produktens funktion.
- Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten där olika sorters logik är skilda från varandra. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten där olika sorters logik huvudsakligen är skild från varandra.
I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodkonvention och är utförligt och nyanserat kommenterad med teknisk dokumentation. I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodkonvention och är utförligt kommenterad. I arbetet utvecklar eleven kod som är läsbar och översiktligt kommenterad.
Produkten uppvisar omfattande funktionalitet med ett språk för webbtjänster och tillhandahåller ett informationshanteringssystem som också hämtar eller lämnar data via någon avancerad webbtjänst. Produkten uppvisar funktionalitet med ett språk för webbtjänster och tillhandahåller ett informationshanteringssystem som också hämtar eller lämnar data via någon webbtjänst. Produkten uppvisar begränsad funktionalitet med ett språk för webbtjänster och tillhandahåller ett enkelt informationshanteringssystem som också hämtar eller lämnar data via någon enkel webbtjänst.
Dessutom tillhandahåller produkten en avancerad lösning för att läsa, skriva, uppdatera och ta bort data mot en permanent datalagring. Dessutom tillhandahåller produkten lösning för att läsa, skriva, uppdatera och ta bort data mot en permanent datalagring. Dessutom tillhandahåller produkten någon lösning för en permanent datalagring.
I arbetet redogör eleven också utförligt och nyanserat för vanliga problem som kan uppstå vid datakommunikation mellan server och klient. I arbetet redogör eleven också utförligt för vanliga problem som kan uppstå vid datakommunikation mellan server och klient. I arbetet redogör eleven också översiktligt för vanliga problem som kan uppstå vid datakommunikation mellan server och klient.
Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis. - Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis.
Detta kontrollerar eleven med omfattande manuella och automatiserade tester. Detta kontrollerar eleven med några tester. Detta kontrollerar eleven med någon test.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
I utvärderingen gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över hur beslut har tagits i arbetet. I utvärderingen gör eleven välgrundade reflektioner över hur beslut har tagits i arbetet. -
Eleven identifierar hot och sårbarheter mot produkten och vidtar flera åtgärder för att förhindra att dessa utnyttjas. Eleven identifierar hot och sårbarheter mot produkten och vidtar några åtgärder för att förhindra att dessa utnyttjas. Eleven identifierar något hot eller sårbarhet mot produkten och vidtar någon åtgärd för att förhindra att den utnyttjas.
Dessutom kontrollerar eleven produktens säkerhet med flera tester. - -
När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med säkerhet terminologi. När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet terminologi. När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet enkel terminologi.
-
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.