Kunskapskrav

Start Sök Om

Webbserverprogrammering

Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet webbserverprogrammering ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa funktionalitet för webbplattformer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt samspelet mellan olika typer av applikationslogik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder samt riktlinjer för god praxis och säkerhet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda utvecklingsverktyg för att producera och testa framställning av den mjukvara som driver webbplatser eller applikationer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla färdigheter i administration av webbservrar och databaser.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Undervisningen i ämnet webbserverprogrammering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga dynamiska webbplatser och webbapplikationer inklusive datalagring samt dessa teknikers vidgade roll inom annan mjukvaruutveckling.
 2. Förmåga att planera, genomföra, kvalitetssäkra, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser rörande funktionalitet för webbplattformen.
 3. Förmåga att utveckla webbapplikationer som fungerar oberoende av användarens val och konfiguration av plattform.
 4. Kunskaper om applikationsarkitektur inklusive separation av olika slags logik.
 5. Förmåga att utveckla applikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis.
 6. Förmåga att utveckla applikationslogik för såväl server- som klientsidan.
 7. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker genom effektiva åtgärder.
 8. Förmåga att kommunicera med andra och färdigheter i att använda fackspråk.

Kurser i ämnet

 1. Webbserverprogrammering 1, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 1 och kursen programmering 1.
 2. Webbserverprogrammering 2, 100 poäng, som bygger på kursen webbserverprogrammering 1.
 3. Webbtjänster, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Webbserverprogrammering 1

Kursen webbserverprogrammering 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webbserverns och dynamiska webbplatsers funktionalitet.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt med målsättningar, krav, begränsningar, planering och uppföljning. Specifikation av struktur och design, kodning, testning samt driftsättning.
 • Dokumentation av utvecklingsprocess och färdig produkt.
 • En översikt över olika lösningar eller språk som finns för att skapa dynamiska webbplatser.
 • Grundfunktionen i ett programspråk för dynamiska webbplatser.
 • Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet samt samspelet mellan klient och server.
 • Datalagring i relationsdatabas eller med annan teknik.
 • Teckenkodning. Begrepp, standarder och handhavande.
 • Kodning och dokumentation enligt vedertagen praxis för vald teknik.
 • Applikationsarkitektur och separation av olika slags logik.
 • Kvalitetssäkring av dynamiska webbapplikationers funktionalitet, säkerhet och kodkvalitet.
 • Grundläggande säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat tekniken bakom dynamiska webbplatser och hur de samspelar med olika tekniker på webben. Eleven beskriver utförligt tekniken bakom dynamiska webbplatser och hur de samspelar med olika tekniker på webben. Eleven beskriver översiktligt tekniken bakom dynamiska webbplatser och hur de samspelar med olika tekniker på webben.
- Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt webbapplikation. Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt webbapplikation.
Vid behov reviderar eleven planen. - -
I projektplanen beskriver eleven utförligt och nyanserat applikationens funktion, arkitektur och mjukvarugränssnitt. I projektplanen beskriver eleven utförligt applikationens funktion och arkitektur. I projektplanen beskriver eleven översiktligt applikationens funktion.
- Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare applikationen där presentations­logiken är skild från applikationens övriga logik. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare applikationen där presentations­logiken i begränsad utsträckning är skild från applikationens övriga logik.
I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodningsstandard och är utförligt kommenterad. I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodningsstandard och är översiktligt kommenterad. I arbetet utvecklar eleven kod som i begränsad utsträckning är läsbar och översiktligt kommenterad.
Applikationen uppvisar funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering för att driva en helt databaserad webbplats eller en jämförbart avancerad produkt och tillhandahåller en lösning med viss komplexitet för permanent datalagring. Applikationen uppvisar funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering och tillhandahåller en enkel lösning för permanent datalagring. Applikationen uppvisar enkel funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering och tillhandahåller en enkel lösning för datapersistens mellan sidvisningar.
Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis. - Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis.
Detta kontrollerar eleven med hjälp av flera tester, även manuella. Detta kontrollerar eleven med hjälp av några tester. -
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
Eleven identifierar flera sårbarheter eller hot och vidtar avancerade åtgärder för att förhindra att produkten utnyttjas. Eleven identifierar sårbarheter eller hot och vidtar åtgärder för att förhindra att produkten utnyttjas. Eleven identifierar ett fåtal sårbarheter eller hot och vidtar enkla åtgärder för att förhindra att produkten utnyttjas.
När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med säkerhet terminologi. När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet terminologi. När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet enkel terminologi.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer