Kunskapskrav

Start Sök Om

Växtodling

Odling av växter har stor betydelse för produktion av livsmedel, växtmaterial och råvaror av olika slag. Biologiskt kunnande i kombination med användning av modern teknik bidrar till en hög kvalitet på de odlade produkterna. Ämnet växtodling behandlar växtodling inom lantbruk.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet växtodling ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med växter inom lantbruk. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika odlade växter, om samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat samt om tillväxtfaktorernas betydelse för växterna. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera den tekniska utrustning som behövs för det aktuella verksamhetsområdet.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om marknaden, produkter och produktkvalitet samt om hur olika odlingssystem påverkar kvalitet och ekonomiskt resultat. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsmedelssäkerhet och växtodlingens miljöpåverkan samt om vattenkvalitet och resurssnål användning av vatten.

Praktiskt arbete, fältstudier, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att följa växternas utveckling i deras miljö och därigenom utveckla förståelse av sammanhangen i yrkesmässigt arbete med växter. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med växter och teknisk utrustning på ett ergonomiskt riktigt och säkert sätt.

Undervisningen i ämnet växtodling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att upprätta och använda växtodlingsplaner och ekonomiska kalkyler.
 2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom växtodling samt att fatta beslut om odlingsåtgärder och bedöma arbetsresultat.
 3. Förmåga att använda teknisk utrustning på ett säkert, ergonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Förmåga att bedöma olycksrisker och förebygga olyckor.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör yrkesmässigt arbete med växtodling.
 5. Förmåga att bedöma klimatförutsättningar, markförhållanden och odlingsjordar samt att göra växtnäringsberäkningar.
 6. Kunskaper om vatten, vattenkvalitet, bevattning och dränering.
 7. Kunskaper om olika växtkulturer och grödor, odlingssystem, produktionsprocessen, produktkvalitet och marknad samt förmåga att ta hänsyn till miljön i samband med växtodling.
 8. Kunskaper om ogräs, växtsjukdomar och skadedjur samt förmåga att arbeta med växtskyddsåtgärder.

Kurser i ämnet

 1. Odling av djurfoder, 100 poäng, som bygger på kursen djurens biologi.
 2. Växtodling 1, 100 poäng, som bygger på kursen marken och växternas biologi. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen trädgårdsodling.
 3. Växtodling 2, 100 poäng, som bygger på kursen växtodling 1.
 4. Växtodling – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen växtodling 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Växtodling 2

Kursen växtodling 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på att upprätta och använda odlingsplaner.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Utarbetande av odlingsplaner och ekonomiska kalkyler. Bedömning av hur och när arbetsuppgifterna ska genomföras samt organisation, planering och genomförande av arbetsuppgifter med utgångspunkt i den upprättade odlingsplanen och den aktuella situationen.
 • Försäljning och marknadsföring av odlade produkter.
 • Fältstudier för besiktning och uppföljning av grödornas utveckling samt bestämning av skördetidpunkt.
 • Tolkning av dikningskartor och åtgärder vid funktionsstörningar.
 • Lagring av skördade produkter.
 • Miljöhänsyn i samband med växtodling.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med växtodling och lagring av skördade produkter.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör växtodling, till exempel miljölagstiftning för skydd av mark, vatten, natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och människors hälsa.

Biologisk grund

 • Tillväxtfaktorernas betydelse för växtval, tillväxt, odlingsplanering, skötsel och produktkvalitet.
 • Klimat, klimatförutsättningar och klimatets inverkan på odlingsresultatet.
 • Ogräs i olika utvecklingsstadier: hjärtbladsstadiet, utvecklat vegetativt stadium och blommande exemplar.
 • Växtsjukdomar och skadedjur på lantbruksgrödor.
 • Växtföljder.
 • Olika sorter och deras egenskaper. Val av sorter beroende på användningsområde och odlingsförutsättningar.
 • Biologiska processer i samband med lagring.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven upprättar en genomarbetad odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar samt motiverar utförligt och nyanserat sina val i planen. Eleven upprättar en genomarbetad odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar samt motiverar utförligt sina val i planen. Eleven upprättar en enkel odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar samt motiverar översiktligt sina val i planen.
Planen innehåller en avancerad ekonomisk kalkyl. Planen innehåller en ekonomisk kalkyl. Planen innehåller en enkel ekonomisk kalkyl.
- Eleven bedömer efter samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på odlingsresultat och miljöhänsyn. Eleven bedömer i samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på odlingsresultat och miljöhänsyn.
- Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter inom växtodling och lagring med aktuell teknisk utrustning. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter inom växtodling och lagring med aktuell teknisk utrustning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
- Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör växtodling. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör växtodling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagring av olika produkter. Eleven redogör utförligt för lagring av olika produkter. Eleven redogör översiktligt för lagring av olika produkter.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade förklaringar till de biologiska processer som sker i samband med lagring. Redogörelsen innehåller välgrundade förklaringar till de biologiska processer som sker i samband med lagring. Redogörelsen innehåller enkla förklaringar till de biologiska processer som sker i samband med lagring.
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat resultatet av genomförda odlingsåtgärder. I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt resultatet av genomförda odlingsåtgärder. I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt resultatet av genomförda odlingsåtgärder.
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förklaringar kring grödornas utveckling och kondition, välgrundade och nyanserade biologiska och ekonomiska samband, välgrundade och nyanserade bedömningar av klimatets inverkan samt välgrundade och nyanserade förslag till fortsatta åtgärder. Beskrivningen innehåller välgrundade förklaringar kring grödornas utveckling och kondition, välgrundade biologiska och ekonomiska samband, välgrundade bedömningar av klimatets inverkan samt välgrundade förslag till fortsatta åtgärder. Beskrivningen innehåller enkla förklaringar kring grödornas utveckling och kondition, enkla biologiska och ekonomiska samband, enkla bedömningar av klimatets inverkan samt enkla förslag till fortsatta åtgärder.
Eleven identifierar med säkerhet ett flertal vanliga ogräs, växtsjukdomar och skadedjur på lantbruksgrödor. - Eleven identifierar med viss säkerhet ett flertal vanliga ogräs, växtsjukdomar och skadedjur på lantbruksgrödor.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de skador som dessa ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga motåtgärder. Dessutom redogör eleven utförligt för de skador som dessa ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga motåtgärder. Dessutom redogör eleven översiktligt för de skador som dessa ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga motåtgärder.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade biologiska förklaringar och välgrundade och nyanserade ekonomiska samband. Redogörelsen innehåller välgrundade biologiska förklaringar och välgrundade ekonomiska samband. Redogörelsen innehåller enkla biologiska förklaringar och enkla ekonomiska samband.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer