Kunskapskrav

Start Sök Om

Växtodling

Odling av växter har stor betydelse för produktion av livsmedel, växtmaterial och råvaror av olika slag. Biologiskt kunnande i kombination med användning av modern teknik bidrar till en hög kvalitet på de odlade produkterna. Ämnet växtodling behandlar växtodling inom lantbruk.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet växtodling ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med växter inom lantbruk. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika odlade växter, om samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat samt om tillväxtfaktorernas betydelse för växterna. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera den tekniska utrustning som behövs för det aktuella verksamhetsområdet.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om marknaden, produkter och produktkvalitet samt om hur olika odlingssystem påverkar kvalitet och ekonomiskt resultat. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsmedelssäkerhet och växtodlingens miljöpåverkan samt om vattenkvalitet och resurssnål användning av vatten.

Praktiskt arbete, fältstudier, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att följa växternas utveckling i deras miljö och därigenom utveckla förståelse av sammanhangen i yrkesmässigt arbete med växter. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med växter och teknisk utrustning på ett ergonomiskt riktigt och säkert sätt.

Undervisningen i ämnet växtodling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att upprätta och använda växtodlingsplaner och ekonomiska kalkyler.
 2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom växtodling samt att fatta beslut om odlingsåtgärder och bedöma arbetsresultat.
 3. Förmåga att använda teknisk utrustning på ett säkert, ergonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Förmåga att bedöma olycksrisker och förebygga olyckor.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör yrkesmässigt arbete med växtodling.
 5. Förmåga att bedöma klimatförutsättningar, markförhållanden och odlingsjordar samt att göra växtnäringsberäkningar.
 6. Kunskaper om vatten, vattenkvalitet, bevattning och dränering.
 7. Kunskaper om olika växtkulturer och grödor, odlingssystem, produktionsprocessen, produktkvalitet och marknad samt förmåga att ta hänsyn till miljön i samband med växtodling.
 8. Kunskaper om ogräs, växtsjukdomar och skadedjur samt förmåga att arbeta med växtskyddsåtgärder.

Kurser i ämnet

 1. Odling av djurfoder, 100 poäng, som bygger på kursen djurens biologi.
 2. Växtodling 1, 100 poäng, som bygger på kursen marken och växternas biologi. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen trädgårdsodling.
 3. Växtodling 2, 100 poäng, som bygger på kursen växtodling 1.
 4. Växtodling – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen växtodling 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Växtodling – specialisering

Kursen växtodling – specialisering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald produktion.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Växtodlingsplaner och ekonomiska kalkyler.
 • Arbetsuppgifter inom en specialiserad produktion med aktuell teknisk utrustning.
 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med specialiserad produktion.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Odlingsprocessen och produktionsplaner inom aktuell produktion.
 • Miljöaspekter och produktkvalitet.
 • Odlingsförutsättningar, produktionsmöjligheter, marknad och arbetsmarknad inom aktuell produktion. Småskalig respektive storskalig produktion.
 • Informationssökning om aktuell produktion samt presentation.
 • Utvecklingsmöjligheter inom specialiserad produktion, nya produkter, ny teknik och nya användningsområden för de odlade produkterna.
 • Förebyggande och direkta växtskyddsåtgärder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven upprättar en genomarbetad växtodlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar samt motiverar utförligt och nyanserat sina val i planen. Eleven upprättar en genomarbetad växtodlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar samt motiverar utförligt sina val i planen. Eleven upprättar en enkel växtodlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar samt motiverar översiktligt sina val i planen.
Planen innehåller en avancerad ekonomisk kalkyl. Planen innehåller en ekonomisk kalkyl. Planen innehåller en enkel ekonomisk kalkyl.
- Eleven bedömer efter samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på odlingsresultat, miljöhänsyn och försäljningsmöjligheter. Eleven bedömer i samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på odlingsresultat, miljöhänsyn och försäljningsmöjligheter.
- Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter för ett specialiseringsområde inom växtodling med aktuell teknisk utrustning. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter för ett specialiseringsområde inom växtodling med aktuell teknisk utrustning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
- Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör specialiseringsområdet. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör specialiseringsområdet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för produktionsprocessen och odlingssystem för specialiseringsområdet samt beskriver utförligt och nyanserat hur de olika tillväxtfaktorerna påverkar odlingsresultatet. Eleven redogör utförligt för produktionsprocessen och odlingssystem för specialiseringsområdet samt beskriver utförligt hur de olika tillväxtfaktorerna påverkar odlingsresultatet. Eleven redogör översiktligt för produktionsprocessen och odlingssystem för specialiseringsområdet samt beskriver översiktligt hur de olika tillväxtfaktorerna påverkar odlingsresultatet.
I samband med fältstudier gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av växternas utveckling och kvalitet, av klimatets inverkan samt av beräknad tidpunkt för olika odlingsåtgärder inom den specialiserade växtodlingen. I samband med fältstudier gör eleven välgrundade bedömningar av växternas utveckling och kvalitet, av klimatets inverkan samt av beräknad tidpunkt för olika odlingsåtgärder inom den specialiserade växtodlingen. I samband med fältstudier gör eleven enkla bedömningar av växternas utveckling och kvalitet, av klimatets inverkan samt av beräknad tidpunkt för olika odlingsåtgärder inom den specialiserade växtodlingen.
Eleven identifierar med säkerhet ett flertal ogräs, växtsjukdomar och skadedjur i den specialiserade växtodlingen. - Eleven identifierar med viss säkerhet ett flertal ogräs, växtsjukdomar och skadedjur i den specialiserade växtodlingen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de skador som dessa ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder. Dessutom redogör eleven utförligt för de skador som dessa ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder. Dessutom redogör eleven översiktligt för de skador som dessa ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer