Kunskapskrav

Start Sök Om

Växtodling

Odling av växter har stor betydelse för produktion av livsmedel, växtmaterial och råvaror av olika slag. Biologiskt kunnande i kombination med användning av modern teknik bidrar till en hög kvalitet på de odlade produkterna. Ämnet växtodling behandlar växtodling inom lantbruk.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet växtodling ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med växter inom lantbruk. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika odlade växter, om samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat samt om tillväxtfaktorernas betydelse för växterna. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera den tekniska utrustning som behövs för det aktuella verksamhetsområdet.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om marknaden, produkter och produktkvalitet samt om hur olika odlingssystem påverkar kvalitet och ekonomiskt resultat. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsmedelssäkerhet och växtodlingens miljöpåverkan samt om vattenkvalitet och resurssnål användning av vatten.

Praktiskt arbete, fältstudier, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att följa växternas utveckling i deras miljö och därigenom utveckla förståelse av sammanhangen i yrkesmässigt arbete med växter. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med växter och teknisk utrustning på ett ergonomiskt riktigt och säkert sätt.

Undervisningen i ämnet växtodling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att upprätta och använda växtodlingsplaner och ekonomiska kalkyler.
 2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom växtodling samt att fatta beslut om odlingsåtgärder och bedöma arbetsresultat.
 3. Förmåga att använda teknisk utrustning på ett säkert, ergonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Förmåga att bedöma olycksrisker och förebygga olyckor.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör yrkesmässigt arbete med växtodling.
 5. Förmåga att bedöma klimatförutsättningar, markförhållanden och odlingsjordar samt att göra växtnäringsberäkningar.
 6. Kunskaper om vatten, vattenkvalitet, bevattning och dränering.
 7. Kunskaper om olika växtkulturer och grödor, odlingssystem, produktionsprocessen, produktkvalitet och marknad samt förmåga att ta hänsyn till miljön i samband med växtodling.
 8. Kunskaper om ogräs, växtsjukdomar och skadedjur samt förmåga att arbeta med växtskyddsåtgärder.

Kurser i ämnet

 1. Odling av djurfoder, 100 poäng, som bygger på kursen djurens biologi.
 2. Växtodling 1, 100 poäng, som bygger på kursen marken och växternas biologi. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen trädgårdsodling.
 3. Växtodling 2, 100 poäng, som bygger på kursen växtodling 1.
 4. Växtodling – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen växtodling 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Odling av djurfoder

Kursen odling av djurfoder omfattar punkterna 2–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Arbetsuppgifter i samband med odling av djurfoder, till exempel sådd och skötselåtgärder samt skörd, transport och lagring av foderväxter.
 • Användning av aktuell teknisk utrustning.
 • Fältstudier för besiktning och uppföljning av grödornas utveckling samt bedömning av odlingsåtgärder och skördetidpunkt.
 • Skötsel av slåtter- och betesvallar.
 • Skötsel av diken.
 • Avläsning och tolkning av väderprognoser.
 • Miljöhänsyn i samband med odling.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med odling.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör odling, till exempel miljölagstiftning för skydd av mark, vatten, natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald samt människors hälsa.

Biologisk grund

 • Foderväxters egenskaper och användningsområden.
 • Olika foderväxters odlingsegenskaper, näringsinnehåll och kvalitet.
 • Foderanalyser.
 • Odlingsjordar och jordmån.
 • Vatten, vattentillgångar, vattnets kretslopp, vattenkvalitet, bevattning och dränering.
 • Växtnäringsämnen och deras kretslopp.
 • Tillväxtfaktorernas betydelse för odlingsresultatet.
 • Odlingsplaner och växtföljder.
 • Klimat, klimatförutsättningar och klimatets inverkan på odlingsresultatet.
 • Ogräs i olika utvecklingsstadier: hjärtbladsstadiet, utvecklat vegetativt stadium och blommande exemplar.
 • Vanliga växtsjukdomar och skadedjur på foderväxter.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom odling av foderväxter med aktuell teknisk utrustning. Eleven följer arbetsinstruktioner och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom odling av foderväxter med aktuell teknisk utrustning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
- Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör odling av foderväxter. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör odling av foderväxter.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat foderväxternas egenskaper och näringsinnehåll. Eleven beskriver utförligt foderväxternas egenskaper och näringsinnehåll. Eleven beskriver översiktligt foderväxternas egenskaper och näringsinnehåll.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika odlingsjordar passar för olika grödor och vilken teknisk utrustning som är lämplig att använda samt för klimatets inverkan på odlingsresultatet. Eleven redogör utförligt för hur olika odlingsjordar passar för olika grödor och vilken teknisk utrustning som är lämplig att använda samt för klimatets inverkan på odlingsresultatet. Eleven redogör översiktligt för hur olika odlingsjordar passar för olika grödor och vilken teknisk utrustning som är lämplig att använda samt för klimatets inverkan på odlingsresultatet.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade motiv till varför olika jordar passar för olika grödor och varför olika teknisk utrustning används för olika jordar. Redogörelsen innehåller välgrundade motiv till varför olika jordar passar för olika grödor och varför olika teknisk utrustning används för olika jordar. Redogörelsen innehåller enkla motiv till varför olika jordar passar för olika grödor och varför olika teknisk utrustning används för olika jordar.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för vattnets och vattenkvalitetens betydelse i samband med odling av foderväxter samt hur man på bästa sätt påverkar växternas tillgång på vatten. Eleven redogör också utförligt för vattnets och vattenkvalitetens betydelse i samband med odling av foderväxter samt hur man på bästa sätt påverkar växternas tillgång på vatten. Eleven redogör också översiktligt för vattnets och vattenkvalitetens betydelse i samband med odling av foderväxter samt hur man på bästa sätt påverkar växternas tillgång på vatten.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för dräneringens betydelse för optimal produktion. Dessutom redogör eleven utförligt för dräneringens betydelse för optimal produktion. Dessutom redogör eleven översiktligt för dräneringens betydelse för optimal produktion.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade biologiska förklaringar till vattnets och dräneringens centrala roll för olika grödor och jordar. Redogörelsen innehåller välgrundade biologiska förklaringar till vattnets och dräneringens centrala roll för olika grödor och jordar. Redogörelsen innehåller enkla biologiska förklaringar till vattnets och dräneringens centrala roll för olika grödor och jordar.
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat fodergrödornas utveckling och identifierar med säkerhet ett begränsat antal vanliga ogräs, växtsjukdomar och skadedjur på fodergrödor. I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt fodergrödornas utveckling och identifierar med viss säkerhet ett begränsat antal vanliga ogräs, växtsjukdomar och skadedjur på fodergrödor. I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt fodergrödornas utveckling och identifierar med viss säkerhet ett begränsat antal vanliga ogräs, växtsjukdomar och skadedjur på fodergrödor.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de skador som ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga motåtgärder. Dessutom redogör eleven utförligt för de skador som ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga motåtgärder. Dessutom redogör eleven översiktligt för de skador som ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga motåtgärder.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade biologiska förklaringar. Redogörelsen innehåller välgrundade biologiska förklaringar. Redogörelsen innehåller enkla biologiska förklaringar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer