Kunskapskrav

Start Sök Om

Vattenbruk

Ämnet vattenbruk behandlar odling av vattenlevande organismer. För en optimal produktion och hög kvalitet på de odlade produkterna krävs en kombination av biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. I ämnet ingår skötselrutiner, foderbehov, vattenmiljöer för vattenbruk, produktkvalitet, produktförädling, ekonomi och teknisk utrustning. Vattenbrukets inverkan på miljön och biologisk mångfald ingår också i ämnet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet vattenbruk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med odling av vattenlevande organismer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta inom vattenbruk utifrån biologiska kunskaper. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att planera och sköta en odling samt kunskaper om hur val av arbetsmetoder påverkar resultatet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att tillvarata och vidareförädla de odlade produkterna. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vattenbruket påverkar den omgivande miljön och om ett hållbart vattenbruk.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att följa utvecklingen i en odling och därigenom utveckla förståelse av sammanhangen inom vattenbruk. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem och arbeta med teknisk utrustning inom vattenbruk på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Undervisningen i ämnet vattenbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att upprätta planer och göra ekonomiska beräkningar och kalkyler inom området samt kunskaper om hur vattenbruk kan genomföras på ett ekonomiskt hållbart sätt.
 2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vattenbruk samt att fatta beslut om odlingsåtgärder, hantera produkter, genomföra livsmedelskontroller och bedöma arbetsresultatet.
 3. Förmåga att sköta anläggningar samt att använda och sköta teknisk utrustning på ett säkert, ergonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Förmåga att bedöma olycksrisker och förebygga olyckor.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör yrkesmässigt arbete med vattenbruk.
 5. Kunskaper om vattenmiljöer och arter som är lämpliga för odling samt om arternas krav på odlingsmiljö och näring. Kunskaper om hur vattenbruk kan utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.
 6. Kunskaper om vanliga skador och sjukdomar hos de odlade organismerna samt förmåga att arbeta med förebyggande hälsovård.

Kurser i ämnet

 1. Vattenbruk – grunder, 100 poäng, som bygger på kursen biologi i vattenmiljöer 1.
 2. Fiskodling 1, 200 poäng, som bygger på kursen vattenbruk – grunder.
 3. Fiskodling 2, 200 poäng, som bygger på kursen fiskodling 1.
 4. Vattenbruk – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen vattenbruk – grunder. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Vattenbruk – grunder

Kursen vattenbruk – grunder omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att utföra arbetsuppgifter.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Arbetsuppgifter vid daglig skötsel av en odlingsanläggning, till exempel kontroll av djurens utveckling och hälsa, hantering av de odlade organismerna samt kontroll av redskap och teknisk utrustning.
 • Observationer för att kontrollera djurens beteende.
 • Utfodring och hantering av foder samt enkla foderberäkningar.
 • Användning och vård av redskap och annan teknisk utrustning inom vattenbruk.
 • Uppföljning och bedömning av odlingsresultatet.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med vattenbruk.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör odling i vatten, till exempel fiskelagstiftning.

Biologisk grund

 • Några aktuella arter för odling både nationellt och internationellt.
 • De odlade organismernas anatomi och fysiologi.
 • Vattenbrukets förutsättningar, till exempel tillgång på föda, utrymme som en odling tar i anspråk både på land och i vatten samt ekonomiska förutsättningar.
 • Olika former av vattenbruk, till exempel odling av fisk, musslor, ostron och kräftor.
 • De olika arternas krav på vattenkvalitet, närmiljö och näring.
 • Skador och angrepp av olika sjukdomsframkallande organismer och virus.
 • Förebyggande hälsovård.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare sammanhållna arbetsuppgifter inom vattenbruk med aktuell teknisk utrustning. Eleven följer arbetsinstruktioner och utför i samråd med handledare avgränsade arbetsuppgifter inom vattenbruk med aktuell teknisk utrustning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
- Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör vattenbruk. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör vattenbruk.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vattenbrukets förutsättningar och hur olika vattenmiljöer passar för olika arter samt för vilka redskap och vilken teknisk utrustning som är lämplig att använda. Eleven redogör utförligt för vattenbrukets förutsättningar och hur olika vattenmiljöer passar för olika arter samt för vilka redskap och vilken teknisk utrustning som är lämplig att använda. Eleven redogör översiktligt för vattenbrukets förutsättningar och hur olika vattenmiljöer passar för olika arter samt för vilka redskap och vilken teknisk utrustning som är lämplig att använda.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade motiv till varför olika vattenmiljöer passar för olika organismer. Redogörelsen innehåller välgrundade motiv till varför olika vattenmiljöer passar för olika organismer. Redogörelsen innehåller enkla motiv till varför olika vattenmiljöer passar för olika organismer.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för vattnets och vattenkvalitetens betydelse i samband med vattenbruk samt hur man på bästa sätt påverkar odlingsmiljön. Eleven redogör också utförligt för vattnets och vattenkvalitetens betydelse i samband med vattenbruk samt hur man på bästa sätt påverkar odlingsmiljön. Eleven redogör också översiktligt för vattnets och vattenkvalitetens betydelse i samband med vattenbruk samt hur man på bästa sätt påverkar odlingsmiljön.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för betydelsen av tillgång på föda och utrymme för optimal produktion. Dessutom redogör eleven utförligt för betydelsen av tillgång på föda och utrymme för optimal produktion. Dessutom redogör eleven översiktligt för betydelsen av tillgång på föda och utrymme för optimal produktion.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade biologiska förklaringar till vattenmiljöns och födotillgångens centrala roll för produktionen. Redogörelsen innehåller välgrundade biologiska förklaringar till vattenmiljöns och födotillgångens centrala roll för produktionen. Redogörelsen innehåller enkla biologiska förklaringar till vattenmiljöns och födotillgångens centrala roll för produktionen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för ett hållbart vattenbruk. Eleven redogör utförligt för förutsättningar för ett hållbart vattenbruk. Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för ett hållbart vattenbruk.
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat de vattenlevande organismernas utveckling och identifierar med säkerhet problem i odlingen. I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt de vattenlevande organismernas utveckling och identifierar med viss säkerhet problem i odlingen. I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt de vattenlevande organismernas utveckling och identifierar med viss säkerhet problem i odlingen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur problemen kan åtgärdas. Dessutom redogör eleven utförligt för hur problemen kan åtgärdas. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur problemen kan åtgärdas.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade biologiska förklaringar. Redogörelsen innehåller välgrundade biologiska förklaringar. Redogörelsen innehåller enkla biologiska förklaringar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer