Kunskapskrav

Start Sök Om

Vattenbruk

Ämnet vattenbruk behandlar odling av vattenlevande organismer. För en optimal produktion och hög kvalitet på de odlade produkterna krävs en kombination av biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. I ämnet ingår skötselrutiner, foderbehov, vattenmiljöer för vattenbruk, produktkvalitet, produktförädling, ekonomi och teknisk utrustning. Vattenbrukets inverkan på miljön och biologisk mångfald ingår också i ämnet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet vattenbruk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med odling av vattenlevande organismer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta inom vattenbruk utifrån biologiska kunskaper. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att planera och sköta en odling samt kunskaper om hur val av arbetsmetoder påverkar resultatet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att tillvarata och vidareförädla de odlade produkterna. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vattenbruket påverkar den omgivande miljön och om ett hållbart vattenbruk.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att följa utvecklingen i en odling och därigenom utveckla förståelse av sammanhangen inom vattenbruk. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem och arbeta med teknisk utrustning inom vattenbruk på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Undervisningen i ämnet vattenbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att upprätta planer och göra ekonomiska beräkningar och kalkyler inom området samt kunskaper om hur vattenbruk kan genomföras på ett ekonomiskt hållbart sätt.
 2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vattenbruk samt att fatta beslut om odlingsåtgärder, hantera produkter, genomföra livsmedelskontroller och bedöma arbetsresultatet.
 3. Förmåga att sköta anläggningar samt att använda och sköta teknisk utrustning på ett säkert, ergonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Förmåga att bedöma olycksrisker och förebygga olyckor.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör yrkesmässigt arbete med vattenbruk.
 5. Kunskaper om vattenmiljöer och arter som är lämpliga för odling samt om arternas krav på odlingsmiljö och näring. Kunskaper om hur vattenbruk kan utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.
 6. Kunskaper om vanliga skador och sjukdomar hos de odlade organismerna samt förmåga att arbeta med förebyggande hälsovård.

Kurser i ämnet

 1. Vattenbruk – grunder, 100 poäng, som bygger på kursen biologi i vattenmiljöer 1.
 2. Fiskodling 1, 200 poäng, som bygger på kursen vattenbruk – grunder.
 3. Fiskodling 2, 200 poäng, som bygger på kursen fiskodling 1.
 4. Vattenbruk – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen vattenbruk – grunder. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Fiskodling 2

Kursen fiskodling 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom fiskodling.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Planering, genomförande och uppföljning av skötsel av en fiskodling.
 • Ekonomiska beräkningar och kalkyler för en fiskodling.
 • Bedömning av produktkvalitet.
 • Planering och genomförande av arbetsuppgifter i samband med slakt.
 • Skötsel, service och underhåll av utrustning och redskap.
 • Arbetsrutiner vid förebyggande hälsovård och för att upptäcka ohälsa inom aktuell produktion.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med fiskodling.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör odling i vatten: lagstiftning som rör fiskodling och lagstiftning för småskalig livsmedelshantering.
 • Arbetsgången med ett tillståndsärende för fiskodling.

Biologisk grund

 • Förutsättningar och krav på odlingsplats, vattenkvalitet och miljöhänsyn.
 • Foder, utfodring och näringstillgång samt fodrets påverkan på tillväxt och kvalitet.
 • Förebyggande hälsovård, vanliga sjukdomar och behandlingsmetoder.
 • Fisk som livsmedel och de krav som gäller för den fisk som går till konsumtion.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven upprättar en genomarbetad skötselplan för en fiskodling med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar utförligt och nyanserat sina val i planen. Eleven upprättar en genomarbetad skötselplan för en fiskodling med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar utförligt sina val i planen. Eleven upprättar en enkel skötselplan för en fiskodling med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar översiktligt sina val i planen.
I planen beskriver eleven utförligt och nyanserat de skötselåtgärder och arbetsrutiner som ingår. I planen beskriver eleven utförligt de skötselåtgärder och arbetsrutiner som ingår. I planen beskriver eleven översiktligt de skötselåtgärder och arbetsrutiner som ingår.
Planen innehåller en avancerad ekonomisk kalkyl med beräkningar för fiskodlingen. Planen innehåller en ekonomisk kalkyl med beräkningar för fiskodlingen. Planen innehåller en enkel ekonomisk kalkyl med beräkningar för fiskodlingen.
- Eleven bedömer efter samråd med handledare hur skötselarbetet ska genomföras med tanke på produktionsresultat och miljöhänsyn. Eleven bedömer i samråd med handledare hur skötselarbetet ska genomföras med tanke på produktionsresultat och miljöhänsyn.
- Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare skötselarbete i en fiskodling med aktuell teknisk utrustning. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare skötselarbete i en fiskodling med aktuell teknisk utrustning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
- Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör fiskodling. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör fiskodling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar och krav för en fiskodling. Eleven redogör utförligt för förutsättningar och krav för en fiskodling. Eleven redogör översiktligt för förutsättningar och krav för en fiskodling.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för fiskens tillväxt och utveckling i en fiskodling samt för hur näringstillgång och hälsa påverkar tillväxt och utveckling. Eleven redogör också utförligt för fiskens tillväxt och utveckling i en fiskodling samt för hur näringstillgång och hälsa påverkar tillväxt och utveckling. Eleven redogör också översiktligt för fiskens tillväxt och utveckling i en fiskodling samt för hur näringstillgång och hälsa påverkar tillväxt och utveckling.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för arbetsgången i samband med tillståndsgivning. Dessutom redogör eleven utförligt för arbetsgången i samband med tillståndsgivning. Dessutom redogör eleven översiktligt för arbetsgången i samband med tillståndsgivning.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer