Kunskapskrav

Start Sök Om

Vattenbruk

Ämnet vattenbruk behandlar odling av vattenlevande organismer. För en optimal produktion och hög kvalitet på de odlade produkterna krävs en kombination av biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. I ämnet ingår skötselrutiner, foderbehov, vattenmiljöer för vattenbruk, produktkvalitet, produktförädling, ekonomi och teknisk utrustning. Vattenbrukets inverkan på miljön och biologisk mångfald ingår också i ämnet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet vattenbruk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med odling av vattenlevande organismer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta inom vattenbruk utifrån biologiska kunskaper. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att planera och sköta en odling samt kunskaper om hur val av arbetsmetoder påverkar resultatet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att tillvarata och vidareförädla de odlade produkterna. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vattenbruket påverkar den omgivande miljön och om ett hållbart vattenbruk.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att följa utvecklingen i en odling och därigenom utveckla förståelse av sammanhangen inom vattenbruk. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem och arbeta med teknisk utrustning inom vattenbruk på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Undervisningen i ämnet vattenbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att upprätta planer och göra ekonomiska beräkningar och kalkyler inom området samt kunskaper om hur vattenbruk kan genomföras på ett ekonomiskt hållbart sätt.
 2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vattenbruk samt att fatta beslut om odlingsåtgärder, hantera produkter, genomföra livsmedelskontroller och bedöma arbetsresultatet.
 3. Förmåga att sköta anläggningar samt att använda och sköta teknisk utrustning på ett säkert, ergonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Förmåga att bedöma olycksrisker och förebygga olyckor.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör yrkesmässigt arbete med vattenbruk.
 5. Kunskaper om vattenmiljöer och arter som är lämpliga för odling samt om arternas krav på odlingsmiljö och näring. Kunskaper om hur vattenbruk kan utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.
 6. Kunskaper om vanliga skador och sjukdomar hos de odlade organismerna samt förmåga att arbeta med förebyggande hälsovård.

Kurser i ämnet

 1. Vattenbruk – grunder, 100 poäng, som bygger på kursen biologi i vattenmiljöer 1.
 2. Fiskodling 1, 200 poäng, som bygger på kursen vattenbruk – grunder.
 3. Fiskodling 2, 200 poäng, som bygger på kursen fiskodling 1.
 4. Vattenbruk – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen vattenbruk – grunder. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Fiskodling 1

Kursen fiskodling 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Planering, genomförande och uppföljning av daglig skötsel av en odlingsanläggning.
 • Skötsel, service och underhåll av utrustning och redskap.
 • Val av foder, hantering av foder, beräkning av fodergivor, planering och genomförande av utfodring samt olika utfodringssystem.
 • Hantering av levande fisk.
 • Arbetsrutiner och provtagningar i samband med hälsovård och miljöövervakning.
 • Skötsel och genomförande av behandlingsmetoder vid sjukdomsutbrott.
 • Avlivning, slakt och vidareförädling av fisk.
 • Arbetsrutiner vid sortering och transport av fisk.
 • Ekonomiska beräkningar.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med fiskodling.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör odling i vatten: miljölagstiftning som rör vattenbruk, fiskelagstiftning i samband med flyttning av fisk och lagstiftning för småskalig livsmedelshantering.
 • Tillståndsprövning för vattenbruk.

Biologisk grund

 • Fiskens krav på odlingsmiljön.
 • Foderslag samt dess uppbyggnad, kvalitet och förvaring.
 • Krav på foder, utfodring för optimal tillväxt och god hälsa samt miljöhänsyn.
 • Beräkningar av tillväxttakt samt de faktorer som styr tillväxttakten.
 • Biologiska, fysikaliska och kemiska faktorer som styr odlingsprocessen.
 • Sjukdomar och behandlingsmetoder samt hälsokontroll och hälsovård inom fiskodling.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven upprättar en genomarbetad arbetsplan för arbetsuppgifter i en fiskodling med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar utförligt och nyanserat sina val i planen. Eleven upprättar en genomarbetad arbetsplan för arbetsuppgifter i en fiskodling med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar utförligt sina val i planen. Eleven upprättar en enkel arbetsplan för arbetsuppgifter i en fiskodling med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar översiktligt sina val i planen.
I planen beskriver eleven utförligt och nyanserat de arbetsmoment som ingår. I planen beskriver eleven utförligt de arbetsmoment som ingår. I planen beskriver eleven översiktligt de arbetsmoment som ingår.
- Eleven bedömer efter samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på produktionsresultat och miljöhänsyn. Eleven bedömer i samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på produktionsresultat och miljöhänsyn.
- Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter inom fiskodling med aktuell teknisk utrustning. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter inom fiskodling med aktuell teknisk utrustning.
- Eleven genomför också efter samråd med handledare provtagningar i samband med hälsovård och miljöövervakning. Eleven genomför också i samråd med handledare provtagningar i samband med hälsovård och miljöövervakning.
- Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare slakt och vidareförädling av fisk. Dessutom genomför eleven i samråd med handledare slakt och vidareförädling av fisk.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
- Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör fiskodling. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör fiskodling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsrutiner vid hantering, sortering och transport av fisk och förklarar utförligt och nyanserat den biologiska bakgrunden till dessa arbetsrutiner. Eleven redogör utförligt för arbetsrutiner vid hantering, sortering och transport av fisk och förklarar utförligt den biologiska bakgrunden till dessa arbetsrutiner. Eleven redogör översiktligt för arbetsrutiner vid hantering, sortering och transport av fisk och förklarar översiktligt den biologiska bakgrunden till dessa arbetsrutiner.
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat resultatet av genomförda arbetsuppgifter och de olika moment som ingår vid utfodring av fisk. I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt resultatet av genomförda arbetsuppgifter och de olika moment som ingår vid utfodring av fisk. I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt resultatet av genomförda arbetsuppgifter och de olika moment som ingår vid utfodring av fisk.
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förklaringar av fiskarnas tillväxt och kondition, välgrundade och nyanserade bedömningar av miljöns inverkan samt välgrundade och nyanserade förslag till fortsatta åtgärder. Beskrivningen innehåller välgrundade förklaringar av fiskarnas tillväxt och kondition, välgrundade bedömningar av miljöns inverkan samt välgrundade förslag till fortsatta åtgärder. Beskrivningen innehåller enkla förklaringar av fiskarnas tillväxt och kondition, enkla bedömningar av miljöns inverkan samt enkla förslag till fortsatta åtgärder.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förekommande sjukdomar och behandlingsmetoder samt för hur en hälsokontroll genomförs. Eleven redogör utförligt för förekommande sjukdomar och behandlingsmetoder samt för hur en hälsokontroll genomförs. Eleven redogör översiktligt för förekommande sjukdomar och behandlingsmetoder samt för hur en hälsokontroll genomförs.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade biologiska förklaringar samt välgrundade och nyanserade ekonomiska samband. Redogörelsen innehåller välgrundade biologiska förklaringar och välgrundade ekonomiska samband. Redogörelsen innehåller enkla biologiska förklaringar och enkla ekonomiska samband.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer