Kunskapskrav

Start Sök Om

Vattenkraftteknik

Ämnet vattenkraftteknik behandlar uppbyggnad av och funktion hos vattenkraftstationer. Ämnet behandlar hur drift och underhåll utförs med avseende på miljö, ekonomi, kvalitet och säkerhet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet vattenkraftteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos vattenkraftstationer och deras huvudkomponenter samt förmåga att lösa problem som gäller drift, underhåll och service. Undervisningen ska leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av underhållets betydelse i en vattenkraftanläggning för att den ska kunna drivas på ett optimalt sätt. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper för att kritiskt granska den miljödebatt som pågår i samband med vattenkraftutbyggnad.

I undervisningen ska experiment, laborationer och ett undersökande arbetssätt förekomma. I praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla tekniska kunskaper samt förmåga att använda teknisk utrustning.

Undervisningen i ämnet vattenkraftteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika vattenkraftstationers funktion och huvudkomponenter. Det innebär kunskaper om huvudprocessen och de delprocesser som krävs för att möjliggöra produktion, transformation och överföring av elektrisk energi.
 2. Kunskaper om hur en vattenkraftstation drivs.
 3. Förståelse av vattenkraftens inverkan på miljön globalt och nationellt samt av de åtgärder som vidtas och kan vidtas i miljöskyddande syfte.
 4. Förmåga att utföra optimerat underhåll och optimerad drift samt att göra störningsanalyser för att vidta relevanta åtgärder vid störning.
 5. Färdigheter i att felsöka och reparera.
 6. Förmåga att arbeta på ett elsäkert och personsäkert sätt.
 7. Kunskaper om avställning av en vattenkraftstations vattenvägar.
 8. Förmåga att samverka med andra och använda fackspråk samt att dokumentera och utvärdera arbetet.

Kurser i ämnet

 1. Vattenkraftstationer, 100 poäng, som bygger på kursen energiteknik 1.
 2. Drift, underhåll, säkerhet och miljö, 200 poäng, som bygger på kursen vattenkraftstationer.
 3. Generatorer och transformatorer, 100 poäng, som bygger på kursen vattenkraftstationer och kursen praktisk ellära.
 4. Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner, 100 poäng, som bygger på kursen vattenkraftstationer.
 5. Kontrollanläggningar, 200 poäng, som bygger på kursen vattenkraftstationer.

Vattenkraftstationer

Kursen vattenkraftstationer omfattar punkterna 1, 6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vattenkraftstationers uppbyggnad, vilka faktorer som styr en vattenkraftstations utformning samt vattenkraftstationens funktion avseende energiomvandling till elkraftproduktion.
 • Vattenkraftstationers huvudkomponenter, till exempel vattenmagasin, dammar, vattenvägar, turbiner, generatorer, transformatorer och ställverk.
 • Kraftöverföringssystemets uppbyggnad och funktion.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vattenkraftstationens huvudkomponenter och deras funktion dels var för sig, dels hur de samverkar för att göra produktion, transformation och överföring av elektrisk kraft möjlig. Eleven beskriver utförligt vattenkraftstationens huvudkomponenter och deras funktion dels var för sig, dels hur de samverkar för att göra produktion, transformation och överföring av elektrisk kraft möjlig. Eleven beskriver översiktligt vattenkraftstationens huvudkomponenter och deras funktion dels var för sig, dels hur de samverkar för att göra produktion, transformation och överföring av elektrisk kraft möjlig.
I beskrivningen gör eleven välgrundade och nyanserade kopplingar till relevanta fysikaliska principer. I beskrivningen gör eleven välgrundade kopplingar till relevanta fysikaliska principer. I beskrivningen gör eleven enkla kopplingar till relevanta fysikaliska principer.
Eleven utför på ett elsäkert och personsäkert sätt komplext arbete i en vattenkraftstation. Eleven utför på ett elsäkert och personsäkert sätt arbete i en vattenkraftstation. Eleven utför på ett elsäkert och personsäkert sätt enkelt arbete i en vattenkraftstation.
I arbetet använder eleven med säkerhet utrustningen på ett riktigt sätt. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet utrustningen på ett riktigt sätt.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven på ett ansvarsfullt sätt med andra för att lösa arbetsuppgiften samt använder ett nyanserat fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven på ett ansvarsfullt sätt med andra för att lösa arbetsuppgiften samt använder ett fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven på ett ansvarsfullt sätt med andra för att lösa arbetsuppgiften samt använder ett enkelt fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det med nyanserade omdömen. Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det med nyanserade omdömen. Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det med enkla omdömen.
Dessutom ger eleven förslag på hur arbetet kan förbättras. - -
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer