Kunskapskrav

Start Sök Om

Vård och omsorg

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare och för olika arbetsuppgifter.

Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för att minska skaderisken för patienter och brukare samt personal. Användning av medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt informationsteknik inom verksamheten ska också ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg.
 2. Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras.
 3. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt.
 4. Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden.
 5. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
 6. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
 7. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
 8. Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
 9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet samt om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden.
 10. Kunskaper om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling.

Kurser i ämnet

 1. Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng.
 2. Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng, som bygger på kursen vård och omsorgsarbete 1.

Vård- och omsorgsarbete 2

Kursen vård- och omsorgsarbete 2 omfattar punkterna 1, 4 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
 • Vård och omsorg i livets slutskede.
 • Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
 • Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
 • Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
 • Självbestämmande och integritet.
 • Rapportering och dokumentation.
 • Biståndsbedömning och vårdplanering.
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
 • Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
 • Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för teorier inom vård och omsorg. Eleven redogör utförligt för teorier inom vård och omsorg. Eleven redogör översiktligt för teorier inom vård och omsorg.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vård och omsorg i livets slutskedeEleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Dessutom beskriver eleven utförligt vård och omsorg i livets slutskedeEleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. -
Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. - -
Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras. -
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter. -
- I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. -
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. -
Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp samt relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering. -
Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. -
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Eleven redogör också utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. -
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation. Dessutom beskriver eleven utförligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation. Dessutom beskriver eleven översiktligt vård och omsorg i livets slutskede.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. -
-
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.
Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter.
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.
Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven redogör också översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.
Dessutom beskriver eleven översiktligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer