Kunskapskrav

Start Sök Om

Vård och omsorg

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare och för olika arbetsuppgifter.

Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för att minska skaderisken för patienter och brukare samt personal. Användning av medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt informationsteknik inom verksamheten ska också ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg.
 2. Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras.
 3. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt.
 4. Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden.
 5. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
 6. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
 7. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
 8. Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
 9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet samt om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden.
 10. Kunskaper om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling.

Kurser i ämnet

 1. Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng.
 2. Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng, som bygger på kursen vård och omsorgsarbete 1.

Vård- och omsorgsarbete 1

Kursen vård- och omsorgsarbete 1 omfattar punkterna 1–3, 5–7 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.
 • Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner.
 • Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.
 • Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
 • Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.
 • Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
 • Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering.
 • Serviceuppgifter i hushållet, till exempel tvätthantering, städning, inköp, matlagning och livsmedelshantering.
 • Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.
 • Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårdsmaterial och schemaplanering.
 • Arbetsställningar och förflyttningar.
 • Sekretess i vård- och omsorgsarbetet.
 • Tekniska och andra hjälpmedel.
 • Datoranvändning och säker informationshantering.
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete. Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur.
 • Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur smitta och smittspridning förhindras. Eleven redogör också utförligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Eleven redogör också översiktligt för hur smitta och smittspridning förhindras.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande. Dessutom beskriver eleven utförligt vad som kännetecknar normalt åldrande. Dessutom beskriver eleven översiktligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt samt anpassar vid behov utförandet i samråd med handledare. Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. Eleven utför i bekanta situationer och i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt.
- I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. - Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.
- Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling. Eleven redogör utförligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling. Eleven redogör översiktligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer