Kunskapskrav

Start Sök Om

Växtkunskap

Ämnet växtkunskap behandlar de växter som används i park- och trädgårdsmiljöer. För att kunna välja och arbeta med växter i olika miljöer krävs goda art- och sortkunskaper samt kunskaper om växternas behov och funktion i olika sammanhang. Ämnet behandlar också biologiska och ekologiska samband mellan växter, mark, klimat och andra organismer.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet växtkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om växter för yrkesmässigt arbete med växter och växtmiljöer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att identifiera, beskriva och namnge växter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om växters egenskaper och kvalitet samt om kvalitetskrav för växter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sunda växter och växters resistens mot sjukdomar och skadedjur. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kombinera och välja växter för olika miljöer, funktioner och klimat samt att sköta och hantera växter på ett yrkesmässigt sätt. Praktiska övningar, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet växtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att identifiera och namnge växter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
 2. Förmåga att välja växter för olika platser, miljöer och funktioner samt att göra ekonomiska beräkningar för planteringsförslag.
 3. Kunskaper om växters egenskaper samt om förnyelse av sortiment.
 4. Kunskaper om biologiska och ekologiska samband mellan växter, mark, klimat och andra organismer.
 5. Kunskaper om växters kvalitet och kvalitetskrav för växter.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för växter och handel med växter.

Kurser i ämnet

 1. Växtkunskap 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen växtkunskap – fastighetsskötsel.
 2. Växtkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen växtkunskap 1.
 3. Växtkunskap – fastighetsskötsel, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen växtkunskap 1 eller kursen marken och växternas biologi.

Växtkunskap – fastighetsskötsel

Kursen växtkunskap – fastighetsskötsel omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 4.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Identifiering, beskrivning och namngivning av ett begränsat sortiment av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller.
 • Växternas funktion i olika miljöer, till exempel som rumsbildare, vindskydd och estetiska uttryck med färg och form.
 • Olika moment i planteringen av växter, till exempel jordförbättring, gödsling, vattning och efterarbete.
 • Växternas liv, till exempel fotosyntes, andning, vattenupptagning och vattentransport.
 • Växternas byggnad och utvecklingsfaser.
 • Jordar och markförhållanden samt växters behov av vatten och näring.
 • Olika gödselmedel och deras innehåll och verkan.
 • Ogräs i olika utvecklingsstadier, spridningsbiologi och val av bekämpningsmetod.
 • Vanliga växtsjukdomar och skadedjur på trädgårdsväxter samt symtom och motåtgärder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven identifierar och namnger med säkerhet växter ur ett begränsat växtsortiment. - Eleven identifierar och namnger med viss säkerhet växter ur ett begränsat växtsortiment.
- Eleven utarbetar också efter samråd med handledare ett enkelt förslag till växtkomposition med hänsyn till miljö, funktion och estetiskt uttryck. Eleven utarbetar också i samråd med handledare ett enkelt förslag till växtkomposition med hänsyn till miljö, funktion och estetiskt uttryck.
I arbetet gör eleven med säkerhet en avancerad ekonomisk beräkning för sitt förslag. I arbetet gör eleven med viss säkerhet en ekonomisk beräkning för sitt förslag. I arbetet gör eleven med viss säkerhet en enkel ekonomisk beräkning för sitt förslag.
- Dessutom utför eleven efter samråd med handledare planteringsarbete. Dessutom utför eleven i samråd med handledare planteringsarbete.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för växternas egenskaper, funktion och lämplighet i olika miljöer. Eleven redogör utförligt för växternas egenskaper, funktion och lämplighet i olika miljöer. Eleven redogör översiktligt för växternas egenskaper, funktion och lämplighet i olika miljöer.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för växternas anatomi och fysiologi. Eleven redogör också utförligt för växternas anatomi och fysiologi. Eleven redogör också översiktligt för växternas anatomi och fysiologi.
Redogörelserna innehåller välgrundade och nyanserade förklaringar till växternas energiomsättning, deras vatten- och näringsförsörjning och deras utvecklingsfaser och tillväxt samt till hur man kan påverka tillväxten genom olika åtgärder. Redogörelserna innehåller välgrundade förklaringar till växternas energiomsättning, deras vatten- och näringsförsörjning och deras utvecklingsfaser och tillväxt samt till hur man kan påverka tillväxten genom olika åtgärder. Redogörelserna innehåller enkla förklaringar till växternas energiomsättning, deras vatten- och näringsförsörjning och deras utvecklingsfaser och tillväxt samt till hur man kan påverka tillväxten genom olika åtgärder.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat mark-, vatten- och klimatförhållanden på en växtplats. Dessutom beskriver eleven utförligt mark-, vatten- och klimatförhållanden på en växtplats. Dessutom beskriver eleven översiktligt mark-, vatten- och klimatförhållanden på en växtplats.
- I samband med fältstudier identifierar och namnger eleven flera vanliga ogräs, skadedjur och växtsjukdomar. I samband med fältstudier identifierar och namnger eleven ett fåtal vanliga ogräs, skadedjur och växtsjukdomar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer