Kunskapskrav

Start Sök Om

Utställningsdesign

Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter, ljus och ljud exponeras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i exponeringens olika uttrycksmöjligheter, från idé till färdig produkt, inom butiks- och fönsterexponering, utställning, mässor, teater och film. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om digital teknik och relevanta programvaror samt förmåga att använda annan utrustning. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att ge modeller och planskisser liv genom en animerad presentation eller annan visuell gestaltning.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att stärka sin förmåga att uttrycka sig klart, precist och intresseväckande samt utveckla kunskaper om hur textmaterial disponeras och presenteras för att fånga mottagarens intresse. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att dra slutsatser utifrån sambandet mellan tid, kostnader och den färdiga produktionens kvalitet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta självständigt och miljömedvetet, att ta eget ansvar och kunna handla med omdöme i det egna arbetet.

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, organisera och utföra butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event.
 2. Färdigheter i att visualisera idéer två- och tredimensionellt samt att språkligt förmedla olika budskap.
 3. Kunskaper om matchning och koordinering av olika produkter.
 4. Förmåga att använda olika uttrycksformer i arbetet med exponeringar och utställningar samt kunskaper om hur de samverkar.
 5. Förmåga att använda modern teknik inom områdena butiks- och fönsterexponering, utställning, mässa och event.
 6. Färdigheter i att beräkna produktionskostnader samt att arbeta med logistik.
 7. Förmåga att analysera och bedöma olika typer av exponeringar och utställningar utifrån målgrupp, budskap och ur andra aspekter.

Kurser i ämnet

 1. Utställningsdesign 1, 100 poäng.
 2. Utställningsdesign 2, 100 poäng, som bygger på kursen utställningsdesign 1.
 3. Utställningsdesign 3, 100 poäng, som bygger på kursen utställningsdesign 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Utställningsdesign 1

Kursen utställningsdesign 1 omfattar punkterna 1–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 5. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Arbete med butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Metoder för analys av olika budskap och för att föra ut dem till olika målgrupper.
 • Framställning av idéer med hjälp av skissmetoder och två- och tredimensionella modeller.
 • Två- och tredimensionellt skapande.
 • Matchning och koordinering.
 • Färglära och olika textframställningar.
 • Digital teknik och teknisk utrustning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom ett eller flera områden för butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom ett eller flera områden för butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event.
I arbetet tar eleven med säkerhet fram idéer med hänsyn till den tänkta målgruppen och det budskap som ska förmedlas. I arbetet tar eleven med viss säkerhet fram idéer med hänsyn till den tänkta målgruppen och det budskap som ska förmedlas. I arbetet tar eleven med viss säkerhet fram enkla idéer med hänsyn till den tänkta målgruppen och det budskap som ska förmedlas.
- Eleven presenterar dem med hjälp av skisser och två- och tredimensionella modeller. Eleven presenterar dem med hjälp av skisser och enkla två- och tredimensionella modeller.
Eleven realiserar efter samråd med handledare sina idéer i en exponering eller utställning som är av god teknisk och estetisk kvalitet. Eleven realiserar efter samråd med handledare sina idéer i en exponering eller utställning som är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet. Eleven realiserar i samråd med handledare sina idéer i en exponering eller utställning som är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet.
I arbetet matchar och koordinerar eleven med säkerhet produkter och miljöer utifrån egna och givna kriterier. - I arbetet matchar och koordinerar eleven med viss säkerhet produkter och miljöer utifrån egna och givna kriterier.
- Dessutom arbetar eleven efter samråd med handledare med färgsättning och textframställning. Dessutom arbetar eleven i samråd med handledare med färgsättning och textframställning.
I arbetet använder eleven med säkerhet digital teknik och teknisk utrustning. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet digital teknik och teknisk utrustning.
Vid behov gör eleven anpassningar under arbetets gång. - -
När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt exponeringen eller utställningen är anpassad till målgruppen och hur väl den förstärker budskap och upplevelser. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt på vilket sätt exponeringen eller utställningen är anpassad till målgruppen och hur väl den förstärker budskap och upplevelser. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt exponeringen eller utställningen är anpassad till målgruppen och hur väl den förstärker budskap och upplevelser.
Dessutom motiverar eleven med nyanserade omdömen de val som har gjorts under arbetet och ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom motiverar eleven med nyanserade omdömen de val som har gjorts under arbetet. Dessutom motiverar eleven med enkla omdömen de val som har gjorts under arbetet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer