Kunskapskrav

Start Sök Om

Trädgårdsodling

Odling av växter har stor betydelse för produktion av livsmedel, växtmaterial och råvaror av olika slag. Biologiskt kunnande i kombination med användning av modern teknik bidrar till en hög kvalitet på de odlade produkterna. Ämnet trädgårdsodling behandlar odling av prydnadsväxter, grönsaker, frukt, bär och plantskoleväxter. Det utgör också grunden för yrkesverksamhet inom anläggning, skötsel och underhåll av gröna miljöer.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet trädgårdsodling ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika odlade växter, om samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat samt om tillväxtfaktorernas betydelse för växterna. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera den tekniska utrustning som behövs för det aktuella verksamhetsområdet.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om marknaden, produkter och produktkvalitet samt om hur olika odlingssystem påverkar kvalitet och ekonomiskt resultat. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsmedelssäkerhet och trädgårdsodlingens miljöpåverkan samt om vattenkvalitet och resurssnål användning av vatten.

Praktiskt arbete, fältstudier, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att följa växternas utveckling i deras miljö och därigenom utveckla förståelse av sammanhangen i yrkesmässigt arbete med växter. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med växter och teknisk utrustning på ett ergonomiskt riktigt och säkert sätt.

Undervisningen i ämnet trädgårdsodling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att upprätta och använda odlingsplaner och ekonomiska kalkyler.
 2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom trädgårdsodling samt att fatta beslut om odlingsåtgärder och bedöma arbetsresultat.
 3. Förmåga att använda teknisk utrustning på ett säkert, ergonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Förmåga att bedöma olycksrisker och förebygga olyckor.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör yrkesmässigt arbete med trädgårdsodling.
 5. Förmåga att bedöma klimatförutsättningar, markförhållanden och odlingsjordar samt att göra växtnäringsberäkningar.
 6. Kunskaper om vatten, vattenkvalitet, bevattning och dränering.
 7. Kunskaper om olika växtkulturer och grödor, odlingssystem, produktionsprocessen, produktkvalitet och marknad samt förmåga att ta hänsyn till miljön i samband med trädgårdsodling.
 8. Kunskaper om ogräs, växtsjukdomar och skadedjur samt förmåga att arbeta med växtskyddsåtgärder.

Kurser i ämnet

 1. Trädgårdsodling, 100 poäng, som bygger på kursen marken och växternas biologi. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen växtodling 1.
 2. Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsodling eller kursen växtodling 1.
 3. Trädgårdsodling – plantskoleväxter, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsodling.
 4. Trädgårdsodling – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsodling – plantskoleväxter eller kursen trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär

Kursen trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Odlingsplanering och arbetsorganisation i samband med produktion av frilandsodlade grönsaker, frukt och bär.
 • Arbete med förökning och skötselåtgärder, såväl hantverksmässigt som med teknisk utrustning, till exempel ogräshantering, jordbearbetning, bevattning, marktäckning, gödsling, beskärningsåtgärder, skörd och lagring.
 • Provtagning av jord och växter för olika växtnäringsanalyser och jordbedömning. Bedömning av resultat och växtnäringsberäkningar.
 • Bedömning av och beslut om odlingsåtgärder och arbetsorganisation med utgångspunkt i växtslag, utvecklingsstadium och rådande förhållanden. Bedömning av resultat.
 • Produktkännedom, odlingsvärda produkter, kvalitetsbedömning och försäljningskanaler.
 • Effektivitet, lönsamhet och miljöpåverkan vid olika odlingssystem samt ekonomiska beräkningar, till exempel bidragskalkyler.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med produktion av grönsaker, frukt och bär.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör produktion av grönsaker, frukt och bär, till exempel miljölagstiftning för skydd av mark, vatten, natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och människors hälsa.

Biologisk grund

 • Tillväxtfaktorernas betydelse för produktion av grönsaker, frukt och bär.
 • Ogräs, skadedjur och växtsjukdomar samt ekologiska samband och miljöhänsyn vid ställningstaganden om växtskyddsåtgärder.
 • Bins ekologiska betydelse för odlingsresultatet.
 • Biologiska processer vid hantering, förvaring och lagring av grönsaker, frukt och bär.
 • Miljöhänsyn i samband med odlingsåtgärder, till exempel vid gödsling, jordbearbetning och bevattning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven tolkar med säkerhet odlingsplaner samt upprättar själv en genomarbetad odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar och motiverar utförligt och nyanserat sina val i planen. Eleven tolkar med viss säkerhet odlingsplaner samt upprättar själv en genomarbetad odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar och motiverar utförligt sina val i planen. Eleven tolkar med viss säkerhet odlingsplaner samt upprättar själv en enkel odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar och motiverar översiktligt sina val i planen.
Planen innehåller en avancerad ekonomisk kalkyl. Planen innehåller en ekonomisk kalkyl. Planen innehåller en enkel ekonomisk kalkyl.
I planen beskriver eleven utförligt och nyanserat produktionsprocessen och odlingssystemet för de aktuella växtslagen. I planen beskriver eleven utförligt produktionsprocessen och odlingssystemet för de aktuella växtslagen. I planen beskriver eleven översiktligt produktionsprocessen och odlingssystemet för de aktuella växtslagen.
- Eleven bedömer efter samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på odlingsresultat och miljöhänsyn. Eleven bedömer i samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på odlingsresultat och miljöhänsyn.
- Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter inom odling av grönsaker, frukt och bär med aktuell teknisk utrustning. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter inom odling av grönsaker, frukt och bär med aktuell teknisk utrustning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
- Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör odling av grönsaker, frukt och bär. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör odling av grönsaker, frukt och bär.
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat växternas utveckling och kvalitet samt identifierar med säkerhet ett flertal vanliga ogräs, växtsjukdomar, skadedjur och nyttodjur på trädgårdsväxter. I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt växternas utveckling och kvalitet samt identifierar med viss säkerhet ett flertal vanliga ogräs, växtsjukdomar, skadedjur och nyttodjur på trädgårdsväxter. I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt växternas utveckling och kvalitet samt identifierar med viss säkerhet ett flertal vanliga ogräs, växtsjukdomar, skadedjur och nyttodjur på trädgårdsväxter.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de skador som ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder. Dessutom redogör eleven utförligt för de skador som ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder. Dessutom redogör eleven översiktligt för de skador som ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade förklaringar av samband mellan växternas utveckling och kondition och risk för angrepp. Redogörelsen innehåller välgrundade förklaringar av samband mellan växternas utveckling och kondition och risk för angrepp. Redogörelsen innehåller enkla förklaringar av samband mellan växternas utveckling och kondition och risk för angrepp.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer