Kunskapskrav

Start Sök Om

Trädgårdsanläggning

Ämnet trädgårdsanläggning behandlar anläggning av hårdgjorda ytor och vegetationsytor i olika miljöer som parker, bostadsområden, kyrkogårdar och trädgårdar. Det behandlar också hållbarhet, funktion, teknik och kvalitet inom trädgårdsanläggning. Dessutom behandlas användning av den tekniska utrustning som behövs inom trädgårdsanläggning. I ämnet utgör park- och trädgårdsanläggningars historiska utveckling samt vetenskaplig forskning om människors behov av gröna miljöer en grund.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet trädgårdsanläggning ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom trädgårdsanläggning. Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om anläggningsprocessen och om sambanden mellan funktion, markförhållanden, materialval, växtval och anläggningsteknik. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bedöma kvaliteten på anläggningsarbeten. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmetoder, material och tekniker som används inom området samt förmåga att arbeta på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska trädgårdsmiljöer.

Praktiska övningar i undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utföra arbetet både hantverksmässigt och med hjälp av aktuell teknisk utrustning. Genom fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om historiska miljöer och anläggningars estetiska uttryck. Ett undersökande arbetssätt ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera trädgårdsanläggningar med utgångspunkt från funktion och biologiska grunder.

Undervisningen i ämnet trädgårdsanläggning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom trädgårdsanläggning.
 2. Förmåga att använda aktuell teknisk utrustning.
 3. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt i samband med anläggningsarbeten.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 5. Kunskaper om byggprocessen samt förmåga att läsa och tolka ritningar och utarbeta förslag till trädgårdsanläggningar.
 6. Kunskaper om hur utomhusmiljöer kan utformas för olika brukare och funktioner.
 7. Kunskaper om den historiska utvecklingen inom park- och trädgårdsområdet.
 8. Kunskaper om sambanden mellan växtval, klimat, markförhållanden, dränering, jord, material och anläggningsteknik.

Kurser i ämnet

 1. Trädgårdsanläggning 1, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsodling.
 2. Trädgårdsanläggning 2, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsanläggning 1.
 3. Trädgårdsanläggning – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsanläggning 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Trädgårdsanläggning – specialisering

Kursen trädgårdsanläggning – specialisering omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Arbetsuppgifter inom ett specialområde inom trädgårdsanläggning, till exempel stenarbeten, växtval, vattenanläggningar och gröna inomhusmiljöer.
 • Säkerhet, arbetsteknik och ergonomi.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Kvalitetsfrågor och ekonomi.
 • Anläggningsteknik, materialanvändning, växtval och estetik.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde inom trädgårdsanläggning. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde inom trädgårdsanläggning.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag aktuell teknisk utrustning och handredskap. I arbetet använder eleven med gott handlag aktuell teknisk utrustning och handredskap. I arbetet använder eleven med visst handlag aktuell teknisk utrustning och handredskap.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- Eleven löser efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven löser i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven tar ansvar för, och arbetar säkert och ergonomiskt med, den tekniska utrustning och de handredskap som används.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
Eleven utarbetar efter samråd med handledare förslag till en anläggning inom sitt specialområde samt gör välgrundade och nyanserade bedömningar av resultatet och kvaliteten. Eleven utarbetar efter samråd med handledare förslag till en anläggning inom sitt specialområde samt gör välgrundade bedömningar av resultatet och kvaliteten. Eleven utarbetar i samråd med handledare förslag till en anläggning inom sitt specialområde samt gör enkla bedömningar av resultatet och kvaliteten.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer