Kunskapskrav

Start Sök Om

Transportteknik

Ämnet transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter. Det omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet transportteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra transportfordon på ett ansvarsfullt sätt samt kunskaper om trafikregler och om hur den mänskliga faktorn inverkar på trafikmiljön. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika tekniska funktioner i fordon och utrustning som förekommer i branschen. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om transportsektorns olika delar samt om dess betydelse och konsekvenser för samhället och samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur viktigt det är med goda relationer till kunder och medarbetare. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi, hälsa, säkerhet och miljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Ett problemlösande och laborativt arbetssätt ska prägla undervisningen.

Undervisningen i ämnet transportteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om tekniska funktioner hos fordon och utrustning.
 2. Kunskaper om olika vägtransportverksamheter.
 3. Förmåga att köra och manövrera fordon i varierande trafikmiljöer.
 4. Kunskaper om planering och genomförande av transportuppdrag.
 5. Förmåga att utföra säkerhetskontroller på fordon och utrustning.
 6. Förmåga att göra lastviktsberäkningar utifrån fordonets och vägnätets bärighetsbegränsningar.
 7. Förmåga att arbeta säkert och med miljöhänsyn samt på ett sätt som förebygger ohälsa och personskador.
 8. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Fordonskombinationer – godstransporter, 200 poäng, som bygger på kursen godstransporter – specialisering.
 2. Fordonskombinationer – persontransporter, 100 poäng, som bygger på kursen persontransporter – specialisering.
 3. Yrkestrafik 1a, 200 poäng, som bygger på kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt kursen fordonsteknik – introduktion.
 4. Yrkestrafik 1b, 300 poäng, som bygger på kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt kursen fordonsteknik – introduktion.
 5. Yrkestrafik – vux, 300 poäng. Kursen får endast anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen yrkestrafik 1a eller kursen yrkestrafik 1b. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är att eleven har körkort med behörigheten B.

Yrkestrafik – vux

Kursen yrkestrafik – vux omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är att eleven har körkort med behörigheten B.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Tekniska egenskaper och funktioner hos bromssystem, bromshjälpsystem och utrustningar på transportfordon.
 • Kraftöverföring: motor, vridmoment, växellåda och differential.
 • Körning och manövrering av fordon på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt i varierande trafikmiljöer.
 • Begreppet yrkesmässig trafik och dess olika indelningar samt förutsättningar för gods- och persontrafik.
 • Olika typer av transportuppdrag samt de krav på säkerhet, kvalitet och noggrannhet som de olika uppdragen kräver.
 • Säkerhetskontroll, funktionstillsyn och underhåll av transportfordon.
 • Olika fordons säkerhetsanordningar samt säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktioner.
 • Tillståndskrav, utbildning och ekonomiska villkor i vägtransportverksamheter.
 • Frakthandlingar och anvisningar som reglerar gods och varudistribution.
 • Färdvägsplanering med hjälp av olika informationssystem.
 • Arbetstidsregler vid vägtransporter samt användning av utrustning för registrering och dokumentation.
 • Lastning av fordon och lastbärare, lastsäkringsmetoder och lastviktsberäkning med hänsyn till begränsningar för bruttovikter, axeltryck och vägnätets bärighet. Lagar och andra bestämmelser som reglerar lastvikter på fordon, vägnätets bärighetsklassning och beräkning av lastvikter.
 • Faktorer som kan orsaka olyckor och hur man kan förebygga olyckor. Agerande i kris, olyckssituationer och brand samt första hjälpen till skadade.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hantering och märkning av farligt gods.
 • Ergonomi, riskfyllda rörelser, arbetsställningar och förebyggande av fysiska skador.
 • Kundrelationer och kvalitetsbegreppets innebörd i samband med transportuppdrag.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat tekniska komponenter och deras funktioner i bromssystem och bromshjälpsystem. Eleven beskriver utförligt tekniska komponenter och deras funktioner i bromssystem och bromshjälpsystem. Eleven beskriver översiktligt tekniska komponenter och deras funktioner i bromssystem och bromshjälpsystem.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för konsekvenser av eftersatt underhåll. Eleven redogör också utförligt för konsekvenser av eftersatt underhåll. Eleven redogör också översiktligt för konsekvenser av eftersatt underhåll.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika grenar av yrkesmässig trafik med dess förutsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt olika grenar av yrkesmässig trafik med dess förutsättningar. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika grenar av yrkesmässig trafik med dess förutsättningar.
Eleven kör och manövrerar i bekanta och nya situationer fordon på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt. Eleven kör och manövrerar i bekanta och delvis nya situationer fordon på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt. Eleven kör och manövrerar i bekanta situationer fordon på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt.
Eleven planerar och genomför transportuppdrag samt redogör utförligt och nyanserat för miljö- och säkerhetsaspekter vid transportuppdrag. Eleven planerar och genomför transportuppdrag samt redogör utförligt för miljö- och säkerhetsaspekter vid transportuppdrag. Eleven planerar och genomför enkla transportuppdrag samt redogör översiktligt för miljö- och säkerhetsaspekter vid transportuppdrag.
Eleven utför efter samråd med handledare noggrann och utförlig dokumentation av uppdragen. Eleven utför efter samråd med handledare noggrann dokumentation av uppdragen. Eleven utför i samråd med handledare enkel dokumentation av uppdragen.
Eleven utför efter samråd med handledare säkerhetskontroll av transportfordon samt vidtar vid behov åtgärder som krävs ur trafiksäkerhetssynpunkt och motiverar dessa utförligt och nyanserat. Eleven utför efter samråd med handledare säkerhetskontroll av transportfordon samt vidtar vid behov åtgärder som krävs ur trafiksäkerhetssynpunkt och motiverar dessa utförligt. Eleven utför i samråd med handledare säkerhetskontroll av transportfordon samt vidtar vid behov åtgärder som krävs ur trafiksäkerhetssynpunkt och motiverar dessa översiktligt.
Eleven följer med säkerhet körtidsregler samt registrerar körtiden enligt praxis. - Eleven följer med viss säkerhet körtidsregler samt registrerar körtiden enligt praxis.
I arbetet beskriver eleven utförligt och nyanserat några metoder för lastförankring. I arbetet beskriver eleven utförligt några metoder för lastförankring. I arbetet beskriver eleven översiktligt några metoder för lastförankring.
Dessutom gör eleven, med gott resultat, lastviktsberäkningar för olika fordon utifrån givna förutsättningar samt värderar resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven, med tillfredsställande resultat, lastviktsberäkningar för olika fordon utifrån givna förutsättningar samt värderar resultatet med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven, med tillfredsställande resultat, enkla lastviktsberäkningar för olika fordon utifrån givna förutsättningar samt värderar resultatet med enkla omdömen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur last ska säkras samt ger välgrundade och nyanserade exempel på konsekvenser av felaktig lastsäkring. Eleven beskriver utförligt hur last ska säkras samt ger välgrundade exempel på konsekvenser av felaktig lastsäkring. Eleven beskriver översiktligt hur last ska säkras samt ger enkla exempel på konsekvenser av felaktig lastsäkring.
Eleven väljer med säkerhet relevant utrustning och arbetsmetod. - Eleven väljer med viss säkerhet relevant utrustning och arbetsmetod.
Eleven identifierar med säkerhet och beskriver utförligt och nyanserat gods med speciella egenskaper, hur det ska hanteras och kravet på utbildning för att hantera det. Eleven identifierar med viss säkerhet och beskriver utförligt gods med speciella egenskaper, hur det ska hanteras och kravet på utbildning för att hantera det. Eleven identifierar med viss säkerhet och beskriver översiktligt gods med speciella egenskaper, hur det ska hanteras och kravet på utbildning för att hantera det.
Eleven ger också välgrundade och nyanserade exempel på riskerna med denna hantering. Eleven ger också välgrundade exempel på riskerna med denna hantering. Eleven ger också enkla exempel på riskerna med denna hantering.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur man förebygger personskador vid godshantering och transporter, risker i arbetsmiljön och ger efter samråd med handledare hjälp till skadade. Dessutom beskriver eleven utförligt hur man förebygger personskador vid godshantering och transporter, risker i arbetsmiljön och ger efter samråd med handledare hjälp till skadade. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur man förebygger personskador vid godshantering och transporter, risker i arbetsmiljön och ger i samråd med handledare hjälp till skadade.
- - Eleven arbetar på ett ergonomiskt sätt för att förebygga arbetsskador.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för fordon och utrustning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad begreppet kvalitet innebär i branschen och för vikten av goda kundkontakter. Eleven redogör utförligt för vad begreppet kvalitet innebär i branschen och för vikten av goda kundkontakter. Eleven redogör översiktligt för vad begreppet kvalitet innebär i branschen och för vikten av goda kundkontakter.
Dessutom samarbetar eleven med andra och anpassar med säkerhet bemötande och språk efter situation och mottagare. - Dessutom samarbetar eleven med andra och anpassar med viss säkerhet bemötande och språk efter situation och mottagare.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer