Kunskapskrav

Start Sök Om

Transportteknik

Ämnet transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter. Det omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet transportteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra transportfordon på ett ansvarsfullt sätt samt kunskaper om trafikregler och om hur den mänskliga faktorn inverkar på trafikmiljön. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika tekniska funktioner i fordon och utrustning som förekommer i branschen. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om transportsektorns olika delar samt om dess betydelse och konsekvenser för samhället och samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur viktigt det är med goda relationer till kunder och medarbetare. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi, hälsa, säkerhet och miljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Ett problemlösande och laborativt arbetssätt ska prägla undervisningen.

Undervisningen i ämnet transportteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om tekniska funktioner hos fordon och utrustning.
 2. Kunskaper om olika vägtransportverksamheter.
 3. Förmåga att köra och manövrera fordon i varierande trafikmiljöer.
 4. Kunskaper om planering och genomförande av transportuppdrag.
 5. Förmåga att utföra säkerhetskontroller på fordon och utrustning.
 6. Förmåga att göra lastviktsberäkningar utifrån fordonets och vägnätets bärighetsbegränsningar.
 7. Förmåga att arbeta säkert och med miljöhänsyn samt på ett sätt som förebygger ohälsa och personskador.
 8. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Fordonskombinationer – godstransporter, 200 poäng, som bygger på kursen godstransporter – specialisering.
 2. Fordonskombinationer – persontransporter, 100 poäng, som bygger på kursen persontransporter – specialisering.
 3. Yrkestrafik 1a, 200 poäng, som bygger på kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt kursen fordonsteknik – introduktion.
 4. Yrkestrafik 1b, 300 poäng, som bygger på kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt kursen fordonsteknik – introduktion.
 5. Yrkestrafik – vux, 300 poäng. Kursen får endast anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen yrkestrafik 1a eller kursen yrkestrafik 1b. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är att eleven har körkort med behörigheten B.

Yrkestrafik 1b

Kursen yrkestrafik 1b omfattar punkterna 1–2 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Tekniska egenskaper och funktioner hos bromssystem, bromshjälpsystem och utrustningar på transportfordon.
 • Kraftöverföring: motor, vridmoment, växellåda och differential.
 • Begreppet yrkesmässig trafik och dess olika indelningar samt förutsättningar för gods- och persontrafik.
 • Arbetstidsregler vid vägtransporter samt användning av utrustning för registrering och dokumentation.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar, och används i samband med, lastvikter på fordon, vägnätets bärighetsklassning och beräkning av lastvikter.
 • Färdvägsplanering med hjälp av olika informationssystem.
 • Krav och metoder för lastsäkring av gods och lastbärare.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hantering och märkning av farligt gods.
 • Frakthandlingar och anvisningar som reglerar gods och varudistribution.
 • Agerande i kris, olyckssituationer och brand samt första hjälpen till skadade.
 • Ergonomi, riskfyllda rörelser, arbetsställningar och förebyggande av fysiska skador.
 • Kundrelationer och kvalitetsbegreppets innebörd i samband med transportuppdrag.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat tekniska komponenter och deras funktioner i bromssystem och bromshjälpsystem. Eleven beskriver utförligt tekniska komponenter och deras funktioner i bromssystem och bromshjälpsystem. Eleven beskriver översiktligt tekniska komponenter och deras funktioner i bromssystem och bromshjälpsystem.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för konsekvenser av eftersatt underhåll. Eleven redogör också utförligt för konsekvenser av eftersatt underhåll. Eleven redogör också översiktligt för konsekvenser av eftersatt underhåll.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika grenar av yrkesmässig trafik med dess förutsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt olika grenar av yrkesmässig trafik med dess förutsättningar. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika grenar av yrkesmässig trafik med dess förutsättningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de regler som begränsar arbetstiden vid vägtransporter samt hur de ska tillämpas i praktiken. Eleven beskriver utförligt de regler som begränsar arbetstiden vid vägtransporter samt hur de ska tillämpas i praktiken. Eleven beskriver översiktligt de regler som begränsar arbetstiden vid vägtransporter samt hur de ska tillämpas i praktiken.
Eleven gör, med gott resultat, beräkningar av fordonets lastkapacitet i förhållande till vägars bärighet. Eleven gör, med tillfredsställande resultat, beräkningar av fordonets lastkapacitet i förhållande till vägars bärighet. Eleven gör, med tillfredsställande resultat, enkla beräkningar av fordonets lastkapacitet i förhållande till vägars bärighet.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur last ska säkras samt ger välgrundade och nyanserade exempel på konsekvenser av felaktig lastsäkring. Dessutom beskriver eleven utförligt hur last ska säkras samt ger välgrundade exempel på konsekvenser av felaktig lastsäkring. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur last ska säkras samt ger enkla exempel på konsekvenser av felaktig lastsäkring.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat gods med farliga egenskaper, hur det ska hanteras, riskerna med farligt gods och kravet på utbildning för att hantera det. Eleven beskriver också utförligt gods med farliga egenskaper, hur det ska hanteras, riskerna med farligt gods och kravet på utbildning för att hantera det. Eleven beskriver också översiktligt gods med farliga egenskaper, hur det ska hanteras, riskerna med farligt gods och kravet på utbildning för att hantera det.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat risker i arbetsmiljön och ger efter samråd med handledare hjälp till skadade. Eleven beskriver utförligt risker i arbetsmiljön och ger efter samråd med handledare hjälp till skadade. Eleven beskriver översiktligt risker i arbetsmiljön och ger i samråd med handledare hjälp till skadade.
- - Eleven arbetar på ett ergonomiskt sätt för att förebygga arbetsskador.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad begreppet kvalitet innebär i branschen och för vikten av goda kundrelationer. Eleven redogör utförligt för vad begreppet kvalitet innebär i branschen och för vikten av goda kundrelationer. Eleven redogör översiktligt för vad begreppet kvalitet innebär i branschen och för vikten av goda kundrelationer.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer