Kunskapskrav

Start Sök Om

Transportteknik

Ämnet transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter. Det omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet transportteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra transportfordon på ett ansvarsfullt sätt samt kunskaper om trafikregler och om hur den mänskliga faktorn inverkar på trafikmiljön. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika tekniska funktioner i fordon och utrustning som förekommer i branschen. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om transportsektorns olika delar samt om dess betydelse och konsekvenser för samhället och samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur viktigt det är med goda relationer till kunder och medarbetare. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi, hälsa, säkerhet och miljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Ett problemlösande och laborativt arbetssätt ska prägla undervisningen.

Undervisningen i ämnet transportteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om tekniska funktioner hos fordon och utrustning.
 2. Kunskaper om olika vägtransportverksamheter.
 3. Förmåga att köra och manövrera fordon i varierande trafikmiljöer.
 4. Kunskaper om planering och genomförande av transportuppdrag.
 5. Förmåga att utföra säkerhetskontroller på fordon och utrustning.
 6. Förmåga att göra lastviktsberäkningar utifrån fordonets och vägnätets bärighetsbegränsningar.
 7. Förmåga att arbeta säkert och med miljöhänsyn samt på ett sätt som förebygger ohälsa och personskador.
 8. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Fordonskombinationer – godstransporter, 200 poäng, som bygger på kursen godstransporter – specialisering.
 2. Fordonskombinationer – persontransporter, 100 poäng, som bygger på kursen persontransporter – specialisering.
 3. Yrkestrafik 1a, 200 poäng, som bygger på kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt kursen fordonsteknik – introduktion.
 4. Yrkestrafik 1b, 300 poäng, som bygger på kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt kursen fordonsteknik – introduktion.
 5. Yrkestrafik – vux, 300 poäng. Kursen får endast anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen yrkestrafik 1a eller kursen yrkestrafik 1b. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är att eleven har körkort med behörigheten B.

Fordonskombinationer – persontransporter

Kursen fordonskombinationer – persontransporter omfattar punkterna 1–3 och 5–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Dragfordons och släpfordons olika kopplingsutrustningar.
 • Gränsöverskridande trafik, mått och viktbestämmelser.
 • Manövrering av fordonskombinationer för persontransporter.
 • Körning med fordonskombinationer för persontransporter i olika och varierande trafikmiljöer på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt.
 • Sammankoppling och frånkoppling av släp samt åtgärder vid parkering.
 • Släpfordonens bromssystem samt bromssystemens uppbyggnad och funktion.
 • Säkerhetskontroll samt tillsyn och underhåll av fordonskombinationer.
 • Lastviktsberäkningar på olika typer av fordonskombinationer.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat utrustningar som används för att koppla samman dragfordon och släpfordon samt redogör utförligt och nyanserat för hur dessa fordon kan kombineras. Eleven beskriver utförligt utrustningar som används för att koppla samman dragfordon och släpfordon samt redogör utförligt för hur dessa fordon kan kombineras. Eleven beskriver översiktligt utrustningar som används för att koppla samman dragfordon och släpfordon samt redogör översiktligt för hur dessa fordon kan kombineras.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för mått- och viktbestämmelser för trafik som går över landsgränser samt för skillnader mellan olika länder. Dessutom redogör eleven utförligt för mått- och viktbestämmelser för trafik som går över landsgränser. Dessutom redogör eleven översiktligt för mått- och viktbestämmelser för trafik som går över landsgränser.
- Eleven kör och manövrerar fordonskombinationer för persontransporter på ett trafiksäkert sätt i varierande trafikmiljöer. Eleven kör och manövrerar fordonskombinationer för persontransporter på ett trafiksäkert sätt i enkla och varierande trafikmiljöer.
- Dessutom tillämpar eleven efter samråd med handledare ett körsätt som minimerar bränsleförbrukning. Dessutom tillämpar eleven i samråd med handledare ett körsätt som minimerar bränsleförbrukning.
Eleven utför efter samråd med handledare sammankoppling och frånkoppling av släp samt vidtar nödvändiga åtgärder vid parkering och motiverar utförligt åtgärderna. Eleven utför efter samråd med handledare sammankoppling och frånkoppling av släp samt vidtar nödvändiga åtgärder vid parkering och motiverar översiktligt åtgärderna. Eleven utför i samråd med handledare sammankoppling och frånkoppling av släp samt vidtar nödvändiga åtgärder vid parkering.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat funktionen hos släpfordons färdbroms- och parkeringsbromssystem. Dessutom beskriver eleven utförligt funktionen hos släpfordons färdbroms- och parkeringsbromssystem. Dessutom beskriver eleven översiktligt funktionen hos släpfordons färdbroms- och parkeringsbromssystem.
Eleven utför också efter samråd med handledare trafiksäkerhetskontroll av fordonskombinationer samt vidtar vid behov åtgärder och motiverar dessa utförligt och nyanserat. Eleven utför också efter samråd med handledare trafiksäkerhetskontroll av fordonskombinationer samt vidtar vid behov åtgärder och motiverar dessa utförligt. Eleven utför också i samråd med handledare trafiksäkerhetskontroll av fordonskombinationer samt vidtar vid behov åtgärder och motiverar dessa översiktligt.
I arbetet gör eleven, med gott resultat, lastviktsberäkningar på fordonskombinationer samt värderar resultatet med nyanserade omdömen. I arbetet gör eleven, med tillfredsställande resultat, lastviktsberäkningar på fordonskombinationer samt värderar resultatet med enkla omdömen. I arbetet gör eleven, med tillfredsställande resultat, enkla lastviktsberäkningar på fordonskombinationer samt värderar resultatet med enkla omdömen.
- - Eleven tar ansvar för passagerare, deras egendom samt för fordon och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer