Kunskapskrav

Start Sök Om

Teknik

Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Ämnet belyser teknikens roll i samhällsutvecklingen och samspelet mellan människa och natur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teknik, teknikvetenskap och tekniska utvecklingsprocesser. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av processerna och hela kedjan från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om befintlig teknik och om utveckling av ny teknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Undervisningen ska belysa hur teknik har utvecklats och utvecklas i växelverkan med det omgivande samhället. Därutöver ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om föreställningar om manligt och kvinnligt i förhållande till teknik. Dessutom ska eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper om människors olika förutsättningar för och tillgänglighet till teknik och teknikutveckling.

Undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i och påverka teknisk utveckling utifrån ett etiskt förhållningssätt Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om entreprenörskap genom att utveckla deras förmåga till handling, innovation, och problemlösning. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om tekniska begrepp samt ge kunskaper i att kommunicera om teknik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla tekniska kunskaper genom att arbeta med mätningar, observationer, experiment, tekniska beräkningar, matematiska modelleringar samt risk- och rimlighetsbedömningar. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga till analys och värdering. Eleverna ska också ges möjlighet att arbeta i projekt.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.
 2. Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
 3. Förmåga att lösa tekniska problem.
 4. Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.
 5. Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.
 6. Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
 7. Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv.
 8. Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
 9. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

Kurser i ämnet

 1. Teknik 1, 150 poäng.
 2. Teknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen teknik 1.
 3. Teknik – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen teknik 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Teknik 1

Kursen teknik 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys.
 • Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program.
 • Projektarbets-, kommunikations-, presentations- och modellteknik, till exempel digitala medier och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller.
 • Tekniska begrepp, teorier och modeller innefattande beräkningar och rimlighetsbedömningar.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.
 • Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas och redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Eleven beskriver utförligt hur teknik utvecklas och redogör utförligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas. Eleven redogör utförligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas. Eleven redogör översiktligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas.
Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle. - Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle.
Eleven löser tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. Eleven löser enkla tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. Eleven löser enkla tekniska problem, använder i samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program. I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med viss säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program. I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med viss säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program.
Eleven använder med säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat. - Eleven använder med viss säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med viss säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt och nyanserat hur samhälle och teknik samspelar. Eleven redogör utförligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt hur samhälle och teknik samspelar. Eleven redogör översiktligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver översiktligt hur samhälle och teknik samspelar.
Dessutom värderar eleven, med nyanserade omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället. - Dessutom värderar eleven, med enkla omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället.
Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Vidare beskriver eleven utförligt hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Vidare beskriver eleven översiktligt hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
Eleven ger välgrundade och nyanserade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor. Eleven ger välgrundade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor. Eleven ger enkla förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
Eleven använder med säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. - Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information.
Dessutom använder eleven med säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer