Kunskapskrav

Start Sök Om

Teknisk isolering

Den tekniska utvecklingen i samhället ställer allt större krav på inomhusmiljö och minskad energiförbrukning. Ämnet teknisk isolering behandlar isolering av tekniska installationer samt lagar och andra bestämmelser inom området.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teknisk isolering ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att utföra isolering av varma och kalla installationer och av luftbehandlingssystem samt isolering för att dämpa ljud. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om skydd mot brand- och brandgasspridning. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om material för isolering och ytbeklädnad samt om arbetsmetoder vid isolering av VVS-installationer. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda ritningar och beskrivningar.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsmiljö, bygglagstiftning och övriga bestämmelser som styr verksamheten. Eleverna ska också utveckla kunskaper i att förebygga och hantera brand i den egna arbetsmiljön. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla servicekänsla och kunskaper i entreprenörskap. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om yrkesetik. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett hantverkskunnande vid hantering av de verktyg, maskiner och material som förekommer inom isoleringsbranschen.

Genom ett problemlösande arbetssätt och praktiskt laborativa övningar i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta ansvarsfullt, individuellt och i samarbete med andra. Undervisningen ska genomföras så att de praktiska och teoretiska kunskaperna kopplas samman.

Undervisningen i ämnet teknisk isolering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om isoleringsmaterial, hur dessa är konstruerade samt vilka egenskaper och användningsområden de har.
 2. Kunskaper om material för ytbeklädnad, hur dessa är konstruerade samt vilka egenskaper och användningsområden de har.
 3. Förmåga att planera och utföra isolering av tekniska installationer inom bygg- och industrisektorn samt att tillverka och montera material för ytbeklädnad utifrån hantverksmässiga och estetiska krav.
 4. Färdigheter i att använda ritningar och beskrivningar samt kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.
 5. Förmåga att använda verktyg, maskiner och andra hjälpmedel som förekommer inom teknisk isolering.
 6. Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete enligt gällande skyddsföreskrifter.
 7. Förmåga att utföra kontroller samt att värdera och dokumentera sitt arbete.

Kurser i ämnet

 1. Industriisolering, 200 poäng.
 2. VVS-isolering, 100 poäng.
 3. Ytbeklädnad – grund, 200 poäng.
 4. Brand- och ljudisolering, 200 poäng, som bygger på kursen VVS-isolering.
 5. Kondensisolering, 100 poäng, som bygger på kursen VVS-isolering och kursen ytbeklädnad – grund.

Brand- och ljudisolering

Kursen brand- och ljudisolering omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika typer av isoleringsmaterial och material för ytbeklädnad för brand- och ljudisolering. Materialens konstruktion, egenskaper och användningsområden.
 • Planering och organisering av arbetsplatser och arbetsuppgifter vid brand- och ljudisolering av installationer och byggnadsdelar.
 • Isoleringsteori, ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar.
 • Bygglagstiftningens krav på brandskydd och brandbelastning i byggmaterial samt skydd mot uppkomst av brand.
 • Regler för bullernivå i byggnadsdelar.
 • Brandceller och brandtekniska byggnadsklasser samt klassificering av byggnadsdelar.
 • Montering av brandskyddsisolering av installationer.
 • Montering av brandskiva och aluminiumplåt på ventilationsrigg.
 • Isolering vid genomdragningar av rörledningar samt cirkulära och rektangulära ventilationskanaler.
 • Ljudisolering samt hur uppkomst och transport av ljud i byggnadsdelar dämpas.
 • Verktyg, maskiner och andra hjälpmedel.
 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt skyddsföreskrifter. Hur man arbetar säkert såväl för egen del som för den som använder installationen.
 • Ergonomiskt riktigt arbetssätt.
 • Kontroll och dokumentation av utförda åtgärder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika typer av isoleringsmaterial och material för ytbeklädnad för brand- och ljudisolering. Eleven beskriver utförligt olika typer av isoleringsmaterial och material för ytbeklädnad för brand- och ljudisolering. Eleven beskriver översiktligt olika typer av isoleringsmaterial och material för ytbeklädnad för brand- och ljudisolering.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur dessa är konstruerade samt vilka egenskaper och användningsområden de har. Dessutom beskriver eleven utförligt hur dessa är konstruerade samt vilka egenskaper och användningsområden de har. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur dessa är konstruerade samt vilka egenskaper och användningsområden de har.
- Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete. Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete.
I planeringen väljer eleven med säkerhet någon vanligt förekommande metod. - I planeringen väljer eleven med viss säkerhet någon vanligt förekommande metod.
- Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån kravspecifikation, ritningar, beskrivningar samt lagar och andra bestämmelser, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven utför i samråd med handledare arbetet utifrån kravspecifikation, ritningar, beskrivningar samt lagar och andra bestämmelser, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag verktyg, maskiner och andra hjälpmedel samt följer föreskrifter och anvisningar för dem. I arbetet använder eleven med gott handlag verktyg, maskiner och andra hjälpmedel samt följer föreskrifter och anvisningar för dessa. I arbetet använder eleven med visst handlag verktyg, maskiner och andra hjälpmedel samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
- Dessutom gör eleven en riskbedömning av arbetsprocessen, följer skyddsföreskrifter samt arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning av arbetsprocessen, följer skyddsföreskrifter samt arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
- När arbetet är utfört gör eleven efter samråd med handledare kontroller. När arbetet är utfört gör eleven i samråd med handledare kontroller.
Eleven värderar också med nyanserade omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven värderar också med nyanserade omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven värderar också med enkla omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda åtgärder. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda åtgärder. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda åtgärder.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer