Kunskapskrav

Start Sök Om

Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Scenisk gestaltning 2

Kursen scenisk gestaltning 2 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Gestaltning av en scenisk karaktär med kropp och röst.
 • Gestaltning med teaterns olika uttrycksområden scenografi, mask, kostym, ljud och ljus.
 • Den sceniska berättelsens uppbyggnad och olika vägar att skapa en scenisk berättelse.
 • Samverkan mellan teaterns uttrycksområden genom kombination av två eller flera områden i gemensamma uttryck.
 • Kommunikation med publik genom gestaltning via teaterns uttrycksområden.
 • Reflektion över det egna skapandet, både individuellt och i grupp.
 • Teatern som kollektiv konstart med fokus på teatern som arbetsplats och samarbetet mellan de olika yrkesroller som finns där.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på hur teaterns uttrycksområden kommunicerar med publiken.
 • Begrepp för analys av scenisk gestaltning, till exempel avsikt, kraft, tid och rum.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven gestaltar med gott resultat flera komplexa uttryck med kroppen och rösten. Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några uttryck med kroppen och rösten. Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några enkla uttryck med kroppen och rösten.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom flera av dessa områden. Eleven beskriver utförligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom några av dessa områden. Eleven beskriver översiktligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom något av dessa områden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnaden av komplexa sceniska berättelser samt bygger efter samråd med handledare flera sceniska berättelser. Eleven redogör utförligt för uppbyggnaden av sceniska berättelser samt bygger efter samråd med handledare några sceniska berättelser. Eleven redogör översiktligt för uppbyggnaden av enkla sceniska berättelser samt bygger i samråd med handledare enkla sceniska berättelser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns uttrycksområden samverkar. Eleven beskriver utförligt hur teaterns uttrycksområden samverkar. Eleven beskriver översiktligt hur teaterns uttrycksområden samverkar.
- Dessutom kommunicerar eleven med säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel. Dessutom kommunicerar eleven med viss säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel.
Eleven samarbetar även med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsgrupper. Eleven samarbetar även med säkerhet i olika gestaltningsgrupper. Eleven samarbetar även med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen.
Eleven gör komplexa analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med gott resultat. Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. Eleven gör enkla analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer