Kunskapskrav

Start Sök Om

Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Scenisk gestaltning 1

Kursen scenisk gestaltning 1 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3, 5 och 7. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kroppen och rösten som medel för att utrycka sig på scenen samt träning i att använda kropp och röst i sceniska sammanhang.
 • Träning i att använda teaterns andra uttrycksområden, till exempel scenografi, kostym, mask, ljus och ljud.
 • Den sceniska berättelsens uppbyggnad med till exempel handling, karaktärer, tid och rum.
 • Samspel mellan berättelse, berättare och rum i syfte att skapa en enhetlig gestaltning.
 • Samverkan mellan ett av teaterns uttrycksområden och ett eller flera andra uttrycksområden. Det sceniska uttryckets förändring vid olika kombinationer av uttrycksområden.
 • Träning i att medvetet förmedla tankar, känslor och åsikter till en publik.
 • Teatern som kollektiv konstart med fokus på individuell kreativitet och samspel i grupp.
 • Reflektion över det egna skapandet, både individuellt och i grupp.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på att särskilja teaterns olika uttrycksområden och hur en berättelse förmedlas.
 • Begrepp för analys av form och innehåll i scenisk gestaltning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven gestaltar med gott resultat flera komplexa uttryck med kroppen och rösten. Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några uttryck med kroppen och rösten. Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några enkla uttryck med kroppen och rösten.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom flera av dessa områden. Eleven beskriver utförligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom några av dessa områden. Eleven beskriver översiktligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom något av dessa områden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnaden av flera komplexa sceniska berättelser. Eleven redogör utförligt för uppbyggnaden av några sceniska berättelser. Eleven redogör översiktligt för uppbyggnaden av några enkla sceniska berättelser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur flera av teaterns uttrycksområden samverkar samt kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda flera av teaterns uttrycksmedel. Eleven beskriver utförligt hur några av teaterns uttrycksområden samverkar samt kommunicerar med viss säkerhet några med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel. Eleven beskriver översiktligt hur några av teaterns uttrycksområden samverkar samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda några av teaterns uttrycksmedel.
Eleven samarbetar med säkerhet i olika gestaltningsgrupper. - Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen.
Eleven gör komplexa analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. Eleven gör analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. Eleven gör en enkel analys av någon annans sceniska gestaltning samt tolkar denna.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer