Kunskapskrav

Start Sök Om

Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Ljud och ljus

Kursen ljud och ljus omfattar punkterna 2 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom ljud och ljus, alternativt ljud eller ljus.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Design av sceniska gestaltningar med ljud och ljus, alternativt ljud eller ljus.
 • Val och hantering av relevant utrustning för scenisk gestaltning.
 • Planerings-, ritnings- och riggningsarbete.
 • Arbetsmiljö och säkerhet vid arbete med teknisk utrustning, riggningsarbete, repetition och föreställning, till exempel el, hållfasthet, brand och utrymning.
 • Samspel mellan ljud, alternativt ljus, och teaterns övriga gestaltningskomponenter.
 • Kommunikation med ljud och ljus med publik, till exempel genom att förstärka känslor och stämningar och skapa uppfattning av tid och rum.
 • Teatern som kollektiv konstform och arbetsplats.
 • Reflektion över eget och andras arbete med ljud eller ljus.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på ljud och ljus, alternativt ljud eller ljus.
 • Begrepp för analys av ljud och ljus, till exempel färg, riktning, intensitet och klang.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven gör efter samråd med handledare tolkningar av sceniskt material. Eleven gör i samråd med handledare tolkningar av sceniskt material.
Utifrån dessa tolkningar använder eleven efter samråd med handledare och med ett personligt uttryck ljud- eller ljusteknik i komplexa sceniska gestaltningar. Utifrån dessa tolkningar använder eleven efter samråd med handledare ljud- eller ljusteknik i sceniska gestaltningar. Utifrån dessa tolkningar använder eleven i samråd med handledare ljud- eller ljusteknik i sceniska gestaltningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika val av utrustning, vilka effekter olika val medför samt hur utrustningen ska hanteras och vårdas. Eleven redogör utförligt för olika val av utrustning, vilka effekter olika val medför samt hur utrustningen ska hanteras och vårdas. Eleven redogör översiktligt för olika val av utrustning, vilka effekter olika val medför samt hur utrustningen ska hanteras och vårdas.
- I sitt designarbete genomför eleven efter samråd med handledare planerings- och ritningsarbete samt riggar efter samråd med handledare utrustning som krävs för att genomföra den aktuella gestaltningen. I sitt designarbete genomför eleven i samråd med handledare planerings- och ritningsarbete samt riggar i samråd med handledare utrustning som krävs för att genomföra den aktuella gestaltningen.
I arbetet väljer och hanterar eleven med säkerhet relevant utrustning samt utför vid behov enklare felsökning och reparationer. - I arbetet väljer och hanterar eleven med viss säkerhet relevant utrustning samt utför vid behov enklare felsökning och reparationer.
- - Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur ljud eller ljus är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck. Eleven beskriver utförligt hur ljud eller ljus är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck. Eleven beskriver översiktligt hur ljud eller ljus är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck.
Dessutom kommunicerar eleven med säkerhet med publik genom att använda ljud eller ljus samt samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsuppgifter. - Dessutom kommunicerar eleven med viss säkerhet med publik genom att använda ljud eller ljus samt samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter.
Eleven diskuterar även utförligt och nyanserat sitt eget och andras arbete med ljud eller ljus samt värderar med nyanserade omdömen hur detta interagerar i sceniska gestaltningar och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. Eleven diskuterar även utförligt sitt eget och andras arbete med ljud eller ljus samt värderar med nyanserade omdömen hur detta interagerar i sceniska gestaltningar. Eleven diskuterar även översiktligt sitt eget och andras arbete med ljud eller ljus samt värderar med enkla omdömen hur detta interagerar i sceniska gestaltningar.
I diskussionen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I diskussionen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer