Kunskapskrav

Start Sök Om

Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Fysisk teater

Kursen fysisk teater omfattar punkterna 1 och 6–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Rörelseorganens anatomi och fysiologi.
 • Avspänningstekniker och fysisk träning för att utveckla ett naturligt användande av kroppen.
 • Effekter på kropp och välbefinnande efter regelbunden fysisk träning.
 • Gestaltning med fysiska tekniker, till exempel mim, pantomim och akrobatik.
 • Kommunikation med publik genom fysisk gestaltning.
 • Samarbete i träningsgrupper och gestaltningsgrupper.
 • Reflektion över det egna skapandet och den egna fysiska träningen.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på fysiska uttryck.
 • Begrepp för analys av fysisk teater, till exempel rörelse, kraft, rum och tid.
 • Teaterformer från olika kulturer och tider där det fysiska uttrycket betonas.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven gestaltar med gott resultat personliga och komplexa uttryck med kroppen samt beskriver utförligt och nyanserat hur hon eller han använder sin kropps möjligheter och begränsningar vid gestaltningen. Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat uttryck med kroppen samt beskriver utförligt hur hon eller han använder sin kropps möjligheter och begränsningar vid gestaltningen. Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat enkla uttryck med kroppen samt beskriver översiktligt hur hon eller han använder sin kropps möjligheter och begränsningar vid gestaltandet.
Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda fysiska uttrycksmedel. - Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda fysiska uttrycksmedel.
Eleven samarbetar med säkerhet i fysiska gruppövningar och gestaltningar. - Eleven samarbetar med viss säkerhet i fysiska gruppövningar och gestaltningar.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet och träningen kan utvecklas. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med enkla omdömen.
Eleven gör komplexa analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. Eleven gör analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. Eleven gör en enkel analys av någon annans sceniska gestaltning samt tolkar denna.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera former av fysisk teater. Eleven redogör utförligt för några former av fysisk teater. Eleven redogör översiktligt för någon form av fysisk teater.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer