Kunskapskrav

Start Sök Om

Systemkunskap

Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom byggnaders energieffektivitet, vilka medier som förekommer i systemen, deras fysikaliska egenskaper och hur energiomvandling sker.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet systemkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem samt deras funktion och konstruktion. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om systemen var för sig och i samverkan. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om byggnaders konstruktion samt förståelse av hur klimatskalet och verksamheten påverkar dimensioneringen av systemen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsprinciper, miljöpåverkan och produktionsförutsättningar.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att bedöma och beräkna effektbehov i värme- och kylprocesser samt kunskaper om hur energianvändning påverkar hälsa och miljö och hur den kan ske i en hållbar utveckling. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar ett ergonomiskt och arbetsmiljöriktigt förhållningssätt. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om termer och begrepp som används inom installations- och fastighetsområdet.

Undervisningen ska bedrivas så att eleverna ges möjlighet att omsätta teoretiska lösningar i praktiken.

Undervisningen i ämnet systemkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om energitekniska systems funktion och konstruktion samt energibärande mediers egenskaper.
 2. Kunskaper om termodynamik samt färdigheter i att göra beräkningar som rör värme-, sanitets-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem.
 3. Kunskaper om effektiv och miljövänlig energianvändning.
 4. Förståelse av ritningar, driftkort, användarmanualer och instruktioner samt färdigheter i att göra ritningar.
 5. Förmåga att utföra driftkontroller.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Kurser i ämnet

 1. Injusteringsteknik, 100 poäng.
 2. Systemuppbyggnad, 100 poäng.
 3. Värmelära, 100 poäng.

Injusteringsteknik

Kursen injusteringsteknik omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundprinciper för pumpteknik, pumpdata och driftsätt för cirkulationspumpar, fläktar och ventiler.
 • Terminologi och begrepp samt funktioner hos komponenter inom reglerteknik.
 • Enheter och storheter som förekommer inom installations- och fastighetsbranscherna.
 • Metoder för att mäta tryck, temperatur, flöde och strömningshastighet i vatten och luft.
 • Mätinstrument för ändamålet.
 • Funktionstestning för att bedöma riktigheten i system i syfte att säkerställa funktionskrav.
 • Utrustning för att reglera temperaturer och flöden.
 • Inställning och idrifttagning av reglerkretsar.
 • Installationsregler, bygglagstiftning och arbetsmiljöregler för att uppfylla samhällets krav på energihushållning, hälsa och säkerhet.
 • Metoder för förbränningsanlys i värmepannor.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktionen och konstruktionen hos olika energitekniska system. Eleven beskriver utförligt funktionen och konstruktionen hos olika energitekniska system. Eleven beskriver översiktligt funktionen och konstruktionen hos olika energitekniska system.
I beskrivningen redogör eleven utförligt och nyanserat för termodynamikens lagar och systemens hydrauliska egenskaper. I beskrivningen redogör eleven utförligt för termodynamikens lagar. I beskrivningen redogör eleven översiktligt för termodynamikens lagar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat en effektiv och miljövänlig energianvändning i energitekniska system. Dessutom beskriver eleven utförligt en effektiv och miljövänlig energianvändning i energitekniska system. Dessutom beskriver eleven översiktligt en effektiv och miljövänlig energianvändning i energitekniska system.
- Eleven utför efter samråd med handledare driftkontroller med hjälp av ritningar, driftkort, användarmanualer och instruktioner samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven utför i samråd med handledare driftkontroller med hjälp av ritningar, driftkort, användarmanualer och instruktioner samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
I sin driftkontroll genomför eleven mätningar och beräkningar samt kontrollerar resultatet efter tabeller och diagram. I sin driftkontroll genomför eleven mätningar och beräkningar samt kontrollerar resultatet efter förutbestämda parametrar. I sin driftkontroll genomför eleven enkla mätningar och beräkningar samt kontrollerar resultatet efter förutbestämda parametrar.
- Eleven genomför efter samråd med handledare nödvändiga justeringar, väljer inställningar och driftsätter system. Eleven genomför i samråd med handledare nödvändiga justeringar och driftsätter system.
Därefter analyserar eleven med säkerhet systemen och energioptimerar dem vid behov. Därefter analyserar eleven med viss säkerhet systemen och energioptimerar dem vid behov. -
- - Eleven använder skyddsutrustning, följer skyddsföreskrifter för sin egen och andras säkerhet samt arbetar ergonomiskt.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer