Kunskapskrav

Start Sök Om

Svenskt teckenspråk för hörande

Svenskt teckenspråk är modersmål för personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder teckenspråk som kommunikationsmedel i skiftande sammanhang och omfattning. Tecknade språk har samma språkliga grundstruktur som talade språk. Samtidigt skiljer sig tecknade språk från talade språk när det gäller bland annat produktion, reception och grammatik. Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används. Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte

Undervisningen i svenskt teckenspråk för hörande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i svenskt teckenspråk samt tilltro till sin förmåga att använda teckenspråk i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå svenskt teckenspråk både i möten med människor och i teckenspråkiga texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet och förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i det teckenspråkiga samhället och i andra sammanhang där teckenspråk används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på svenskt teckenspråk. I undervisningen ska eleverna få möta varianter av svenskt teckenspråk samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska få interagera med andra samt producera teckenspråkiga texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk för hörande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av svenskt teckenspråk i interaktion och i teckenspråkiga texter.
 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på svenskt teckenspråk.
 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare.

Kurser i ämnet

 1. Svenskt teckenspråk för hörande 1, 100 poäng.
 2. Svenskt teckenspråk för hörande 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 1 eller svenskt teckenspråk för hörande inom ramen för elevens val i grundskolan.
 3. Svenskt teckenspråk för hörande 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 2 eller svenskt teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan.
 4. Svenskt teckenspråk för hörande 4, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 3.
 5. Svenskt teckenspråk för hörande 5, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 4.
 6. Svenskt teckenspråk för hörande 6, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 5.
 7. Svenskt teckenspråk för hörande 7, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 6.

Svenskt teckenspråk för hörande 6

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 6 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
 • Teckenspråket i världen: andra länders teckenspråk och internationell teckenkommunikation.
 • Historiska perspektiv på levnadsvillkor, attityder, värderingar, samhällsfrågor samt sociala, politiska och kulturella förhållanden kopplade till teckenspråk och döva i olika sammanhang.

Reception

 • Svenskt teckenspråk, även med social färgning, och teckenspråkiga texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande och argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande teckenspråk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
 • Skönlitteratur, teckenspråkig poesi och scenkonst.
 • Sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel formella dokument, populärvetenskapliga texter och reportage.
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man bearbetar framställningar från olika källor.
 • Strategier för att söka relevant information i längre sekvenser av teckenspråkiga texter och för att uppfatta attityd och underförstådd betydelse.
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i olika teckenspråkiga genrer.
 • Strategier för översättning och tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska.
 • Texttranskription för lärande och dokumentation.

Produktion och interaktion

 • Produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Olika sätt att dokumentera och föra anteckningar när man avläser och bearbetar framställningar från olika källor.
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i svenskt teckenspråk tecknat i relativt snabbt tempo, och i teckenspråkiga texter, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i svenskt teckenspråk tecknat i relativt snabbt tempo, och i teckenspråkiga texter, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i svenskt teckenspråk tecknat i relativt snabbt tempo, och i teckenspråkiga texter, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven väljer och använder med säkerhet strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet. - Eleven väljer och använder med viss säkerhet strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven väljer teckenspråkiga texter från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven väljer teckenspråkiga texter från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven väljer teckenspråkiga texter från olika medier och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar i olika genrer formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. I framställningar i olika genrer formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. I framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
Eleven formulerar sig även med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. - Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar. Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar. Eleven bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
I interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. I interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. I interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang där teckenspråk används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang där teckenspråk används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang där teckenspråk används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer