Kunskapskrav

Start Sök Om

Svenskt teckenspråk för hörande

Svenskt teckenspråk är modersmål för personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder teckenspråk som kommunikationsmedel i skiftande sammanhang och omfattning. Tecknade språk har samma språkliga grundstruktur som talade språk. Samtidigt skiljer sig tecknade språk från talade språk när det gäller bland annat produktion, reception och grammatik. Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används. Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte

Undervisningen i svenskt teckenspråk för hörande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i svenskt teckenspråk samt tilltro till sin förmåga att använda teckenspråk i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå svenskt teckenspråk både i möten med människor och i teckenspråkiga texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet och förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i det teckenspråkiga samhället och i andra sammanhang där teckenspråk används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på svenskt teckenspråk. I undervisningen ska eleverna få möta varianter av svenskt teckenspråk samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska få interagera med andra samt producera teckenspråkiga texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk för hörande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av svenskt teckenspråk i interaktion och i teckenspråkiga texter.
 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på svenskt teckenspråk.
 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare.

Kurser i ämnet

 1. Svenskt teckenspråk för hörande 1, 100 poäng.
 2. Svenskt teckenspråk för hörande 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 1 eller svenskt teckenspråk för hörande inom ramen för elevens val i grundskolan.
 3. Svenskt teckenspråk för hörande 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 2 eller svenskt teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan.
 4. Svenskt teckenspråk för hörande 4, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 3.
 5. Svenskt teckenspråk för hörande 5, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 4.
 6. Svenskt teckenspråk för hörande 6, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 5.
 7. Svenskt teckenspråk för hörande 7, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk för hörande 6.

Svenskt teckenspråk för hörande 4

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 4 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Dövas levnadssituation internationellt i olika sammanhang samt teckenspråkens situation i ett internationellt perspektiv.

Reception

 • Svenskt teckenspråk och teckenspråkiga texter som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
 • Samtal och sammanhängande teckenspråk, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form, samt teckenspråkig poesi.
 • Sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel reportage.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa avläsning till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i teckenspråkiga texter.
 • Språkliga företeelser, tecken, fasta orala komponenter, icke-manuella signaler och grammatiska strukturer i det språk eleven möter.
 • Variation av svenskt teckenspråk för olika syften och i olika sammanhang.
 • Hur teckenbildningsprocesser och satsbildning används för att skapa språklig struktur och sammanhängande helheter.

Produktion och interaktion

 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar på sammanhängande teckenspråk. Samtal, diskussion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor och ta initiativ till nya frågeställningar eller ämnen.
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel fasta orala komponenter, icke-manuella signaler och satsbyggnad samt andra grammatiska strukturer, mot tydlighet, variation och flyt.
 • Bearbetning av egna och andras framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem till syfte, mottagare och situation.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i svenskt teckenspråk tecknat i måttligt tempo och i lättillgängliga teckenspråkiga texter i olika genrer. Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i svenskt teckenspråk tecknat i måttligt tempo samt i lättillgängliga teckenspråkiga texter i olika genrer. Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i svenskt teckenspråk tecknat i måttligt tempo samt i lättillgängliga teckenspråkiga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
- För att underlätta sin förståelse av innehållet vid reception väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier i sin avläsning. För att underlätta sin förståelse av innehållet vid reception väljer och använder eleven någon strategi i sin avläsning.
Eleven väljer teckenspråkiga texter från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven väljer teckenspråkiga texter från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven väljer teckenspråkiga texter från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. I framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. I framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. -
- För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang där teckenspråk används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang där teckenspråk används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang där teckenspråk används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer