Kunskapskrav

Start Sök Om

Svenska för döva

Kärnan i ämnet svenska för döva är tvåspråkighet, svenska språket och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska för döva ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att kommunicera, skriva och läsa och därmed stödja deras personliga utveckling. Undervisningen ska också främja elevernas utveckling till tvåspråkiga individer med svenskt teckenspråk som första språk och skriven svenska som ett andra språk. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv där det skrivna svenska språket används som ett funktionellt komplement till teckenspråket. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter.

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att kommunicera, skriva och läsa. Undervisningen i skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras texter samt bearbeta sina egna texter, efter egen värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.

Undervisningen ska stödja den speciella inlärningsprocess som ett visuellt tillägnande av skriftspråket innebär.

Undervisningen i ämnet svenska för döva ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
 2. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 3. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
 4. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
 5. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
 6. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer, författad av såväl kvinnor som män, samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
 7. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
 8. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
 9. Förmåga att jämföra svenskt teckenspråk och svenska. Kunskaper om de speciella villkor som gäller för dövas och hörselskadades språkinlärning.

Kurser i ämnet

 • Svenska för döva 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper specialskolan ger eller motsvarande.
 • Svenska för döva 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska för döva 1.
 • Svenska för döva 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska för döva 2.

Svenska för döva 3

Kursen svenska för döva 3 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den retoriska arbetsprocessen i tillämpliga delar som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel som stöd vid presentationer av olika slag.
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Anvädning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
 • Fördjupade jämförelser av texter på svenskt teckenspråk och svenska som belyser skillnader och likheter avseende form, struktur, uppbyggnad och framställning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven kan med säkerhet och på ett effektfullt sätt använda sitt skrivande som verktyg i planeringen och genomförandet av retoriska framställningar. Eleven kan med säkerhet använda sitt skrivande som verktyg i planeringen och genomförandet av retoriska framställningar. Eleven kan med viss säkerhet använda sitt skrivande som verktyg i planeringen och genomförandet av retoriska framställningar.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från det skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. - Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från det skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
- Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
- - Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. - Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. - -
Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik. Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik. Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presenationstekniska hjälpmedel. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationsteknsika hjälpmedel. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring. - -
Eleven kan identifiera och analysera komplexa språkliga drag samt göra välgrundade och nyanserade jämförelser mellan svenskt teckenspråk och svenska avseende form, struktur och framställning. Eleven kan identifiera och analysera komplexa språkliga drag samt göra välgrundade jämförelser mellan svenskt teckenspråk och svenska avseende form, struktur och framställning. Eleven kan identifiera och analysera språkliga särdrag samt göra enkla jämförelser mellan svenskt teckenspråk och svenska avseende form, struktur och framställning.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.