Kunskapskrav

Start Sök Om

Svenska för döva

Kärnan i ämnet svenska för döva är tvåspråkighet, svenska språket och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska för döva ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att kommunicera, skriva och läsa och därmed stödja deras personliga utveckling. Undervisningen ska också främja elevernas utveckling till tvåspråkiga individer med svenskt teckenspråk som första språk och skriven svenska som ett andra språk. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv där det skrivna svenska språket används som ett funktionellt komplement till teckenspråket. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter.

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att kommunicera, skriva och läsa. Undervisningen i skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras texter samt bearbeta sina egna texter, efter egen värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.

Undervisningen ska stödja den speciella inlärningsprocess som ett visuellt tillägnande av skriftspråket innebär.

Undervisningen i ämnet svenska för döva ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
 2. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 3. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
 4. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
 5. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
 6. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer, författad av såväl kvinnor som män, samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
 7. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
 8. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
 9. Förmåga att jämföra svenskt teckenspråk och svenska. Kunskaper om de speciella villkor som gäller för dövas och hörselskadades språkinlärning.

Kurser i ämnet

 • Svenska för döva 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper specialskolan ger eller motsvarande.
 • Svenska för döva 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska för döva 1.
 • Svenska för döva 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska för döva 2.

Svenska för döva 2

Kursen svenska för döva 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel som stöd vid presentationer av olika slag.
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
 • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
 • Fördjupade jämförelser av språkliga särdrag i svenskt teckenspråk och svenska som belyser skillnader och likheter avseende form, struktur och framställning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. - Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Med utgångspunkt från det kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Med utgångspunkt från det kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Med utgångspunkt från det kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på information från källorna. - -
Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. -
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
- - Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
- Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. - -
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationsteknsika hjälpmedel. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
- Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. -
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället. -
Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken. Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken. -
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden. Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden. -
Eleven kan identifiera språkdrag och göra välgrundade och nyanserade jämförelser mellan svenskt teckenspråk och svenska avseende form, struktur och framställning. Eleven kan identifiera språkdrag och göra välgrundade jämförelser mellan svenskt teckenspråk och svenska avseende form, struktur och framställning. -
-
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan identifiera språkdrag och göra enkla jämförelser mellan svenskt teckenspråk och svenska avseende form, struktur och framställning.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer