Kunskapskrav

Start Sök Om

Svenskt teckenspråk

Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk ska syfta till att eleverna utvecklar ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjligheter att uttrycka sin personlighet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla aktiv tvåspråkighet med svenskt teckenspråk och svenska.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att delta i kulturella företeelser i sammanhang både där det svenska teckenspråket används och i samhället i övrigt. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar sina språkliga uttrycksformer och med språket som redskap ges möjlighet att verka i samhället.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, sovrar och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen ska omfatta både färdigheter i att använda, och kunskaper om, teckenspråk samt kunskaper om dess historia och kultur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillägna sig, producera, tolka och reflektera över olika typer av teckenspråkiga texter samt att använda sig av tolk i olika kommunikationssituationer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de sätt på vilka teckenspråkiga texter kan skilja sig åt beroende på texttyp, syfte och mottagare samt hur en text bör vara uppbyggd och strukturerad för att fungera väl i olika sammanhang.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att diskutera, samtala och hålla teckenspråkiga anföranden på ett sätt som är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 2. Kunskaper om hur teckenspråkiga texter utformas med hänsyn till texttyp, mottagare och kommunikationssituation, samt förmåga att producera olika typer av texter enligt de karaktäristiska drag som texttypen kräver.
 3. Förmåga att avläsa, samtala om, kritiskt granska, analysera och tolka olika teckenspråkiga texter utifrån deras särart.
 4. Förmåga att tillgodogöra sig texter, strukturera innehållet, sovra, referera och värdera samt förmåga att sammanställa information från olika källor.
 5. Kunskaper om språklig variation i svenska teckenspråket som hänger samman med individ och kommunikationssituation.
 6. Kunskaper om dövas och hörselskadades situation nationellt och internationellt över tid. Kunskaper om teckenspråkets ställning och historia i Sverige, Norden och övriga världen, samt om det teckenspråkiga samarbetet i världen.
 7. Kunskaper om det svenska teckenspråkets form och struktur.
 8. Kunskaper om tolketik och användning av teckenspråkstolk.
 9. Förmåga att använda svenskt teckenspråk och svenska parallellt samt att jämföra språken. Kunskaper om de speciella villkor som gäller för dövas och hörselskadades språkinlärning.

Kurser i ämnet

 1. Svenskt teckenspråk 1, 100 poäng.
 2. Svenskt teckenspråk 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk 1.
 3. Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng.

Svenskt teckenspråk 2

Kursen svenskt teckenspråk 2 omfattar punkterna 1–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teckenspråkig framställning i och inför grupp med tillämpning av retorikens grunder. Strategier för att anpassa språk efter kommunikationssituation och mottagare.
 • Diskussioner och debatter med fokus på samtalsregler och respekt för andras åsikter.
 • Produktion, analys och bearbetning av olika genrer inom teckenspråk: avancerade berättande, poetiska, instruerande, argumenterande och informerande texter. Texters uppbyggnad, syfte och form.
 • Teckenspråkets uttrycksformer inom poesi, scen- och bildkonst.
 • Strategier för att samla och värdera information samt kritiskt granska olika typer av källor.
 • Attityder till och värdering av olika former av språklig variation, till exempel varför människor tecknar olika. Geografiska faktorer, ålder, kön och social tillhörighet samt gruppspråk.
 • Teckenspråkets ställning, dövas och hörselskadades livsvillkor, kultur och historia, i Sverige och världen.
 • Fördjupning av svenska teckenspråkets form och struktur.
 • Fördjupade jämförelser av texter på svenskt teckenspråk och svenska som belyser skillnader och likheter. Den egna två- eller flerspråkigheten.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven håller intresseväckande anföranden på svenskt teckenspråk som är sammanhängande, begripliga, väldisponerade, har en tydlig struktur och ett klart och tydligt budskap. Eleven håller intresseväckande anföranden på svenskt teckenspråk som är sammanhängande och begripliga, har en tydlig struktur och ett klart och tydligt budskap. Eleven håller anföranden på svenskt teckenspråk som är sammanhängande och begripliga, har en någorlunda tydlig struktur och ett klart och tydligt budskap.
- Språk och stil är varierade, välformulerade och anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språk och stil är till övervägande del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven förmedlar på svenskt teckenspråk, i samtal och diskussioner, sina tankar, känslor och åsikter på ett ledigt och nyanserat sätt och med säkerhet. - Eleven förmedlar på svenskt teckenspråk, i samtal och diskussioner, sina tankar, känslor och åsikter med viss säkerhet.
- Eleven producerar olika typer av teckenspråkstexter, där språk, stil och disposition är anpassade till texttyp, syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven producerar olika typer av teckenspråkstexter, där språk, stil och disposition till övervägande del är anpassade till texttyp, syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad och språket är varierat, välformulerat och tydligt med ett ordförråd och en grammatisk behärskning som endast i undantagsfall hindrar kommunikationen. - Framställningen är sammanhängande och begriplig, och språket är tydligt med ett ordförråd och en grammatisk behärskning som endast i undantagsfall hindrar kommunikationen.
Innehållet i texterna tar en tydlig relevans i förhållande till uppgiften. - -
Eleven återger utförligt och nyanserat handlingen i teckenspråkiga texter, redogör utförligt och nyanserat för några samband mellan texterna genom att ge exempel på gemensamma teman samt formulerar på svenskt teckenspråk välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det sedda och upplevda. Eleven återger utförligt handlingen i teckenspråkiga texter, redogör utförligt för några samband mellan texterna genom att ge exempel på gemensamma teman samt formulerar på svenskt teckenspråk välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det sedda och upplevda. Eleven återger översiktligt handlingen i teckenspråkiga texter, redogör översiktligt för några samband mellan texterna genom att ge exempel på gemensamma teman samt formulerar på svenskt teckenspråk egna tankar och enkla iakttagelser med utgångspunkt i det sedda och upplevda.
Dessutom relaterar eleven innehållet i texterna till sin egen situation. - -
Eleven samlar, sovrar och sammanställer med säkerhet information från olika källor till en sammanhängande, intresseväckande och väl strukturerad teckenspråkig text. Eleven samlar, sovrar och sammanställer med viss säkerhet information från olika källor till en sammanhängande och väl strukturerad teckenspråkig text. Eleven samlar, sovrar och sammanställer med viss säkerhet information från olika källor till en sammanhängande teckenspråkig text.
Dessutom ger eleven exempel på och drar välgrundade slutsatser om stil, innehåll och bärande tankar i källorna samt värderar med nyanserade omdömen deras tillförlitlighet. Dessutom ger eleven exempel på stil, innehåll och bärande tankar i källorna samt värderar med enkla omdömen deras tillförlitlighet. Dessutom ger eleven exempel på stil och innehåll i källorna samt värderar med enkla omdömen deras tillförlitlighet.
Eleven ger exempel på hur språklig variation hänger samman med individ och kommunikationssituation och diskuterar utförligt och nyanserat attityder till olika språkliga varianter. Eleven ger exempel på hur språklig variation hänger samman med individ och kommunikationssituation och diskuterar utförligt attityder till olika språkliga varianter. Eleven ger enkla exempel på hur språklig variation hänger samman med individ och kommunikationssituation och diskuterar översiktligt attityder till olika språkliga varianter.
Dessutom ger eleven exempel på teckenspråkets ställning och gör välgrundade och nyanserade jämförelser med de svenska minoritetsspråken samt redogör, ur ett historiskt perspektiv, utförligt och nyanserat för dövas och hörselskadades situation i Sverige och några andra länder och gör välgrundade och nyanserade jämförelser med sin egen situation. Dessutom ger eleven exempel på teckenspråkets ställning och gör välgrundade jämförelser med de svenska minoritetsspråken samt redogör, ur ett historiskt perspektiv, utförligt för dövas och hörselskadades situation i Sverige och några andra länder. Dessutom ger eleven exempel på teckenspråkets ställning samt redogör, ur ett historiskt perspektiv, översiktligt för dövas och hörselskadades situation i Sverige och några andra länder.
Eleven ger komplexa exempel på det svenska teckenspråkets form och struktur och diskuterar utförligt och nyanserat formen och strukturen utifrån analyser av egna och andras texter samt bidrar till att texter kan förbättras gällande teckenval, stil, språkriktighet och disposition. Eleven ger exempel på det svenska teckenspråkets form och struktur och diskuterar utförligt formen och strukturen utifrån analyser av egna och andras texter. Eleven ger enkla exempel på det svenska teckenspråkets form och struktur.
Dessutom använder eleven svenskt teckenspråk och svenska parallellt samt gör med säkerhet välgrundade och nyanserade jämförelser mellan språken avseende form, struktur och framställning. Dessutom använder eleven svenskt teckenspråk och svenska parallellt samt gör med viss säkerhet välgrundade jämförelser mellan språken avseende form, struktur och framställning. Dessutom använder eleven svenskt teckenspråk och svenska parallellt samt gör med viss säkerhet enkla jämförelser mellan språken avseende form, struktur och framställning.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer