Kunskapskrav

Start Sök Om

Svenskt teckenspråk

Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk ska syfta till att eleverna utvecklar ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjligheter att uttrycka sin personlighet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla aktiv tvåspråkighet med svenskt teckenspråk och svenska.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att delta i kulturella företeelser i sammanhang både där det svenska teckenspråket används och i samhället i övrigt. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar sina språkliga uttrycksformer och med språket som redskap ges möjlighet att verka i samhället.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, sovrar och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen ska omfatta både färdigheter i att använda, och kunskaper om, teckenspråk samt kunskaper om dess historia och kultur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillägna sig, producera, tolka och reflektera över olika typer av teckenspråkiga texter samt att använda sig av tolk i olika kommunikationssituationer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de sätt på vilka teckenspråkiga texter kan skilja sig åt beroende på texttyp, syfte och mottagare samt hur en text bör vara uppbyggd och strukturerad för att fungera väl i olika sammanhang.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att diskutera, samtala och hålla teckenspråkiga anföranden på ett sätt som är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 2. Kunskaper om hur teckenspråkiga texter utformas med hänsyn till texttyp, mottagare och kommunikationssituation, samt förmåga att producera olika typer av texter enligt de karaktäristiska drag som texttypen kräver.
 3. Förmåga att avläsa, samtala om, kritiskt granska, analysera och tolka olika teckenspråkiga texter utifrån deras särart.
 4. Förmåga att tillgodogöra sig texter, strukturera innehållet, sovra, referera och värdera samt förmåga att sammanställa information från olika källor.
 5. Kunskaper om språklig variation i svenska teckenspråket som hänger samman med individ och kommunikationssituation.
 6. Kunskaper om dövas och hörselskadades situation nationellt och internationellt över tid. Kunskaper om teckenspråkets ställning och historia i Sverige, Norden och övriga världen, samt om det teckenspråkiga samarbetet i världen.
 7. Kunskaper om det svenska teckenspråkets form och struktur.
 8. Kunskaper om tolketik och användning av teckenspråkstolk.
 9. Förmåga att använda svenskt teckenspråk och svenska parallellt samt att jämföra språken. Kunskaper om de speciella villkor som gäller för dövas och hörselskadades språkinlärning.

Kurser i ämnet

 1. Svenskt teckenspråk 1, 100 poäng.
 2. Svenskt teckenspråk 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk 1.
 3. Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng.

Svenskt teckenspråk 1

Kursen svenskt teckenspråk 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teckenspråkig framställning anpassad efter kommunikationssituation och mottagare. Presentationstekniska hjälpmedel. Språkriktighetsfrågor.
 • Teckenspråkiga texter för kommunikation, lärande och reflektion: berättande, poetiska, instruerande, argumenterande och informerande texter.
 • Informationssökning. Strategier för att sovra information och kritiskt granska källor.
 • Rättigheter och skyldigheter knutna till yttrandefrihet, integritet och upphovsrätt. Ansvar för och konsekvenser av olika sätt att uttrycka sig i olika sociala sammanhang och digitala forum.
 • Digitala medier och annan teknik för att utveckla kunskaper i och om teckenspråk.
 • Teckenspråk i andra länder. Internationell teckenkommunikation.
 • Svenska teckenspråkets form och struktur. Teckenbildning, satskonstruktion och texter.
 • Tolkanvändning och tolksituationens påverkan på samtalet. Tolketiska frågeställningar.
 • Grundläggande jämförelser av texter på svenskt teckenspråk och svenska som belyser skillnader och likheter avseende form, struktur och framställning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven håller intresseväckande anföranden på svenskt teckenspråk som är sammanhängande, begripliga, väldisponerade, har en tydlig struktur och ett klart och tydligt budskap. Eleven håller inför anföranden på svenskt teckenspråk som är sammanhängande och begripliga, har en tydligt urskiljbar disposition och ett klart och tydligt budskap. Eleven håller anföranden på svenskt teckenspråk som är sammanhängande och begripliga.
I anslutning till det använder eleven med säkerhet presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i anförandet. I anslutning till det använder eleven med viss säkerhet presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör anförandet. I anslutning till det använder eleven med viss säkerhet presentationstekniska hjälpmedel.
Språk och stil är varierade och anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språk och stil är till övervägande del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven förmedlar på svenskt teckenspråk, i förberedda samtal och diskussioner, sina tankar, känslor och åsikter på ett nyanserat sätt och med säkerhet. - Eleven förmedlar på svenskt teckenspråk, i förberedda samtal och diskussioner, sina tankar, känslor och åsikter med viss säkerhet.
Eleven producerar olika typer av teckenspråkstexter, där språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven producerar olika typer av teckenspråkstexter, där språk, stil och disposition till övervägande del är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven producerar olika typer av teckenspråkstexter, där språk, stil och disposition till viss del är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Budskapet framgår klart och tydligt, och språket är välformulerat och i huvudsak tydligt med ett ordförråd och en grammatisk behärskning som endast i undantagsfall hindrar kommunikationen. Budskapet framgår klart och tydligt, och språket är i huvudsak tydligt med ett ordförråd och en grammatisk behärskning som endast i undantagsfall hindrar kommunikationen. Budskapet är begripligt, och språket är någorlunda tydligt med ett ordförråd och en grammatisk behärskning som endast i undantagsfall hindrar kommunikationen.
Eleven återger utförligt och nyanserat handlingen i teckenspråkiga texter, redogör utförligt och nyanserat för några samband mellan texterna genom att ge exempel på gemensamma teman samt formulerar på svenskt teckenspråk välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det sedda och upplevda. Eleven återger utförligt handlingen i teckenspråkiga texter, redogör utförligt för några samband mellan texterna genom att ge exempel på gemensamma teman samt formulerar på svenskt teckenspråk välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det sedda och upplevda. Eleven återger översiktligt handlingen i teckenspråkiga texter, redogör översiktligt för några samband mellan texterna genom att ge exempel på gemensamma teman samt formulerar på svenskt teckenspråk egna tankar och enkla iakttagelser med utgångspunkt i det sedda och upplevda.
Dessutom relaterar eleven innehållet i texterna till sin egen situation. - -
Eleven sammanställer med säkerhet information från några olika källor till en sammanhängande teckenspråkig text. - Eleven sammanställer med viss säkerhet information från några olika källor till en sammanhängande teckenspråkig text.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen källornas tillförlitlighet. - Dessutom värderar eleven med enkla omdömen källornas tillförlitlighet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för dövas och hörselskadades situation i Sverige och några andra länder under olika tidsperioder, ger utförliga förklaringar till den utveckling som skett och gör välgrundade och nyanserade jämförelser med sin egen situation samt ger komplexa exempel på det svenska teckenspråkets form och struktur. Eleven redogör utförligt för dövas och hörselskadades situation i Sverige och några andra länder under olika tidsperioder, ger översiktliga förklaringar till den utveckling som skett samt ger exempel på det svenska teckenspråkets form och struktur. Eleven redogör översiktligt för dövas och hörselskadades situation i Sverige och några andra länder under olika tidsperioder samt ger enkla exempel på det svenska teckenspråkets form och struktur.
Eleven använder teckenspråkstolk samt diskuterar utförligt och nyanserat några tolketiska frågeställningar. Eleven använder teckenspråkstolk samt diskuterar utförligt några tolketiska frågeställningar. Eleven använder teckenspråkstolk samt diskuterar översiktligt några tolketiska frågeställningar.
Dessutom använder eleven svenskt teckenspråk och svenska parallellt och gör med säkerhet välgrundade och nyanserade jämförelser mellan språken avseende form, struktur och framställning. Dessutom använder eleven svenskt teckenspråk och svenska parallellt och gör med viss säkerhet välgrundade jämförelser mellan språken avseende form, struktur och framställning. Dessutom använder eleven svenskt teckenspråk och svenska parallellt och gör med viss säkerhet enkla jämförelser mellan språken avseende form, struktur och framställning.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer