Kunskapskrav

Start Sök Om

Spårfordonsteknik

Ämnet spårfordonsteknik behandlar funktion hos samt service och reparation av spårfordon. Det behandlar även spårfordons olika användningsområden och branschens olika arbetsområden. Ämnet omfattar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete inom området spårfordonsteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet spårfordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra underhåll, felsökning och reparationer av spårfordon. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla tekniskt kunnande inom området spårfordonsteknik samt förmåga att använda teknik på ett korrekt sätt i ett givet sammanhang. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om system och komponenter samt om hur dessa samverkar i spårfordon.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa och maskin samverkar.

Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas intresse för spårbundna fordon, deras utrustning och ny teknik. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och förmåga att använda ett yrkesmässigt språk. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera på engelska på det sätt som krävs inom yrkesområdet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet spårfordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om branschens verksamhet, verksamhetsområden, uppbyggnad och roll i samhället.
 2. Kunskaper om spårbundna fordon samt om deras utrustning och användningsområden.
 3. Kunskaper om komponenter och system som används för spårbundna fordon, samt om hur komponenter och system samverkar.
 4. Förmåga att utföra felsökning, service, underhåll och reparation av spårbundna fordon.
 5. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll.
 6. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder och utrustning, samt förmåga att situationsanpassa arbetssätt, beräkningar och metoder.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 8. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk på såväl svenska som engelska.

Kurser i ämnet

 1. Digitalteknik och programmering, 100 poäng.
 2. Felsökning och diagnos 1, 100 poäng.
 3. Felsökning och diagnos 2, 100 poäng, som bygger på kursen felsökning och diagnos 1.
 4. Spårbundna fordon – introduktion, 200 poäng.
 5. Drivsystem och bromsar, 200 poäng, som bygger på kursen spårbundna fordon – introduktion.
 6. Inredning och komfort 1, 200 poäng, som bygger på kursen spårbundna fordon – introduktion.
 7. Inredning och komfort 2, 100 poäng, som bygger på kursen inredning och komfort 1.
 8. Kommunikationssystem, 100 poäng, som bygger på kursen spårbundna fordon – introduktion.
 9. Korg och boggi, 200 poäng, som bygger på kursen spårbundna fordon – introduktion.
 10. Styr- och säkerhetssystem, 100 poäng, som bygger på kursen spårbundna fordon – introduktion.

Styr- och säkerhetssystem

Kursen styr- och säkerhetssystem omfattar punkterna 2–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Signalsystem.
 • ATC och ERTMS, elektromagnetisk miljö.
 • Informationssystem.
 • Instrumentsystem.
 • Data, kommunikation och styrning.
 • Hjälpkraft.
 • Batterisystem.
 • Förarhytt och kontroller.
 • Elektroniska displayer.
 • El och elektronik.
 • Mikrovågor.
 • Förbindnings- och pressningsteknik.
 • Felsökning och reparation av styr- och säkerhetssystem.
 • Läsning och konstruktion av kopplingsscheman.
 • Verktyg och verkstad, hantering och underhåll.
 • Dokumentation enligt praxis.
 • Arbetsmiljö och säkerhet.
 • Säkerhet i samband med vistelse i spår.
 • Elsäkerhet.
 • Lagar och bestämmelser som reglerar arbetet. Betydelsen av dessa för organisation och genomförande av det egna arbetet.
 • Sambandet mellan människa och maskin. Människans förutsättningar och begränsningar samt faktorer som påverkar prestationer.
 • Tekniska termer och begrepp.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat styr- och säkerhetssystemens huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig men också hur de samverkar i fordonet. Eleven beskriver utförligt styr- och säkerhetssystemens huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig men också hur de samverkar i fordonet. Eleven beskriver översiktligt styr- och säkerhetssystemens huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig men också hur de samverkar i fordonet.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för de principer inom ellära, elektronik och datakommunikation som området omfattar. Vidare redogör eleven utförligt för de principer inom ellära, elektronik och datakommunikation som området omfattar. Vidare redogör eleven översiktligt för de principer inom ellära, elektronik och datakommunikation som området omfattar.
- Eleven utför efter samråd med handledare underhåll, diagnos och reparationer på samt efter samråd med handledare funktionskontroll av styr- och säkerhetssystem. Eleven utför i samråd med handledare underhåll, diagnos och reparationer på samt i samråd med handledare funktionskontroll av styr- och säkerhetssystem.
Dessutom genomför eleven i bekanta och i nya situationer demonterings- och monteringsarbeten på styr- och säkerhetssystemens komponenter. Dessutom genomför eleven i bekanta och delvis nya situationer demonterings- och monteringsarbeten på styr- och säkerhetssystemens komponenter. Dessutom genomför eleven i bekanta situationer demonterings- och monteringsarbeten på styr- och säkerhetssystemens komponenter.
I arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga arbetsmetoder samt använder med mycket gott handlag de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa arbetsuppgifterna. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder samt använder med gott handlag de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa arbetsuppgifterna. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder samt använder med visst handlag de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa arbetsuppgifterna.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete. Eleven gör en noggrann dokumentation av utfört arbete. Eleven gör en enkel dokumentation av utfört arbete.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
Dessutom konstruerar eleven med säkerhet, vid behov, ritningar och arbetsunderlag. - Dessutom konstruerar eleven med viss säkerhet, vid behov, ritningar och arbetsunderlag.
- - Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen.
- I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet.
- - Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som styr arbetet.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om faktorer som påverkar samspelet mellan människa och maskin. Eleven för välgrundade resonemang om faktorer som påverkar samspelet mellan människa och maskin. Eleven för enkla resonemang om faktorer som påverkar samspelet mellan människa och maskin.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation med säkerhet begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation med viss säkerhet begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation med viss säkerhet begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer