Kunskapskrav

Start Sök Om

Spårfordonsteknik

Ämnet spårfordonsteknik behandlar funktion hos samt service och reparation av spårfordon. Det behandlar även spårfordons olika användningsområden och branschens olika arbetsområden. Ämnet omfattar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete inom området spårfordonsteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet spårfordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra underhåll, felsökning och reparationer av spårfordon. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla tekniskt kunnande inom området spårfordonsteknik samt förmåga att använda teknik på ett korrekt sätt i ett givet sammanhang. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om system och komponenter samt om hur dessa samverkar i spårfordon.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa och maskin samverkar.

Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas intresse för spårbundna fordon, deras utrustning och ny teknik. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och förmåga att använda ett yrkesmässigt språk. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera på engelska på det sätt som krävs inom yrkesområdet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet spårfordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om branschens verksamhet, verksamhetsområden, uppbyggnad och roll i samhället.
 2. Kunskaper om spårbundna fordon samt om deras utrustning och användningsområden.
 3. Kunskaper om komponenter och system som används för spårbundna fordon, samt om hur komponenter och system samverkar.
 4. Förmåga att utföra felsökning, service, underhåll och reparation av spårbundna fordon.
 5. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll.
 6. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder och utrustning, samt förmåga att situationsanpassa arbetssätt, beräkningar och metoder.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 8. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk på såväl svenska som engelska.

Kurser i ämnet

 1. Digitalteknik och programmering, 100 poäng.
 2. Felsökning och diagnos 1, 100 poäng.
 3. Felsökning och diagnos 2, 100 poäng, som bygger på kursen felsökning och diagnos 1.
 4. Spårbundna fordon – introduktion, 200 poäng.
 5. Drivsystem och bromsar, 200 poäng, som bygger på kursen spårbundna fordon – introduktion.
 6. Inredning och komfort 1, 200 poäng, som bygger på kursen spårbundna fordon – introduktion.
 7. Inredning och komfort 2, 100 poäng, som bygger på kursen inredning och komfort 1.
 8. Kommunikationssystem, 100 poäng, som bygger på kursen spårbundna fordon – introduktion.
 9. Korg och boggi, 200 poäng, som bygger på kursen spårbundna fordon – introduktion.
 10. Styr- och säkerhetssystem, 100 poäng, som bygger på kursen spårbundna fordon – introduktion.

Spårbundna fordon – introduktion

Kursen spårbundna fordon – introduktion omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Branschkunskap, yrken inom branschen, olika verksamhetsområden och branschens villkor och förutsättningar.
 • Branschens historia, utveckling och framtid.
 • Spårbundna fordons användningsområden och huvudkomponenter.
 • Ellära, pneumatik och hydraulik för spårbundna fordon.
 • Enklare underhåll av spårbundna fordon.
 • Enklare demonterings- och monteringsarbete i spårbundna fordons huvudkomponenter.
 • Informationssystem och manualer för arbetet.
 • Hantering av de verktyg och maskiner som används i arbetet.
 • Underhåll av verktyg, utrustning och verkstadsmiljöer.
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador samt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
 • Säkerhet i samband med vistelse i spår.
 • Sambandet mellan människa och maskin. Människans förutsättningar och begränsningar. Det mänskliga minnets struktur, funktion och kapacitet samt faktorer som styr människans uppmärksamhet. Modeller och teorier om mänskliga misstag.
 • Tekniska termer och begrepp.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanligt förekommande yrken och verksamhetsområden inom branschen samt redogör utförligt och nyanserat för branschens historia, framtid och villkor. Eleven beskriver utförligt vanligt förekommande yrken och verksamhetsområden inom branschen samt redogör utförligt för branschens historia, framtid och villkor. Eleven beskriver översiktligt vanligt förekommande yrken och verksamhetsområden inom branschen samt redogör översiktligt för branschens historia, framtid och villkor.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat spårbundna fordons huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig men också hur de samverkar i fordonet. Eleven beskriver utförligt spårbundna fordons huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig men också hur de samverkar i fordonet. Eleven beskriver översiktligt spårbundna fordons huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig men också hur de samverkar i fordonet.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för bakomliggande principer inom grundläggande ellära, tryckluft, pneumatik och hydraulik. Vidare redogör eleven utförligt för bakomliggande principer inom grundläggande ellära, tryckluft, pneumatik och hydraulik. Vidare redogör eleven översiktligt för bakomliggande principer inom grundläggande ellära, tryckluft, pneumatik och hydraulik.
- Eleven utför efter samråd med handledare enklare underhåll samt efter samråd med handledare enklare funktions- och säkerhetskontroll av spårbundna fordon. Eleven utför i samråd med handledare enklare underhåll samt i samråd med handledare enklare funktions- och säkerhetskontroll av spårbundna fordon.
Dessutom genomför eleven i bekanta och nya situationer demonterings- och monteringsarbeten på spårbundna fordons huvudkomponenter. Dessutom genomför eleven i bekanta och delvis nya situationer demonterings- och monteringsarbeten på spårbundna fordons huvudkomponenter. Dessutom genomför eleven i bekanta situationer enkelt demonterings- och monteringsarbeten på spårbundna fordons huvudkomponenter.
I arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga arbetsmetoder samt använder med mycket gott handlag de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa arbetsuppgifterna. I arbetet väljer eleven med gott handlag lämpliga arbetsmetoder samt använder med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa arbetsuppgifterna. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder samt använder med visst handlag de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa arbetsuppgifterna.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
- - Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen.
- I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet.
- - Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som styr arbetet.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om faktorer som påverkar samspelet mellan människa och maskin. Eleven för välgrundade resonemang om faktorer som påverkar samspelet mellan människa och maskin. Eleven för enkla resonemang om faktorer som påverkar samspelet mellan människa och maskin.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation med säkerhet begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation med viss säkerhet begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation med viss säkerhet begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer