Kunskapskrav

Start Sök Om

Specialidrott

Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå. Ämnet specialidrott får bara anordnas på idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkända idrottsutbildningar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta till att eleverna utvecklar den idrottsliga förmågan samt ett holistiskt och etiskt förhållningssätt till idrott och den egna idrottskarriären. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om idrottskarriären, människokroppens byggnad och funktion samt om energigivande processer, kost, idrottspsykologiska aspekter och andra faktorer av betydelse för elevernas prestationsförmåga och personliga utveckling.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om idrottsrörelsens betydelse i samhället, dess framväxt, mål och omfattning nationellt och internationellt. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga till ledarskap i träningsverksamhet och i andra funktioner inom idrottsrörelsen.

Eleverna ska genom att medverka i olika verksamheter få inblick i och erfarenhet av elitidrott och träningsutveckling samt av idrottsrörelsens roll i samhället och av ledarskap i olika idrottsliga sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människans beteende, som individ och som gruppmedlem, och om hur kroppsideal och andra uppfattningar baserade på kultur och kön framträder i miljöer som är kopplade till tränings- och tävlingsaktiviteter. Undervisningen ska motverka diskriminerande föreställningar och bidra till att olika fysiska förutsättningar respekteras.

Undervisningen i ämnet specialidrott ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utöva specifik idrott på elitnivå.
 2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån biomekaniska, idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.
 3. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla prestationsförmågan.
 4. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling.
 5. Kunskaper om hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas.
 6. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation.
 7. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.
 8. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka.

Kurser i ämnet

 • Idrottsledarskap, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen pedagogiskt ledarskap.
 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen idrott och hälsa 1 – specialisering.
 • Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 1.
 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsspecialisering 1. Dessutom bygger den på kursen tränings- och tävlingslära 1 eller kursen träningslära 1.
 • Tränings- och tävlingslära 2, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 1 eller kursen träningslära 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 2.
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsspecialisering 2.
 • Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 2 eller kursen träningslära 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 3.

Tränings- och tävlingslära 2

Kursen tränings- och tävlingslära 2 omfattar punkterna 2–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kroppens anatomi och fysiologi ur prestationsperspektiv, till exempel hur styrketräning påverkar kroppen anatomiskt.
 • Fördjupning i karriärövergångsprocessen och analys av centrala utvecklingsfaser och karriärövergångar inom individens idrottskarriär, till exempel karriärövergångar från junior- till senioridrott.
 • Kroppens energiomsättning samt energibehov vid träning och tävling.
 • Grundläggande näringsfysiologi.
 • Metoder för att dokumentera näringsintag, till exempel digitala kostregistreringsprogram.
 • Grundläggande teorier i idrottspsykologi samt tillämpning av idrottspsykologisk träning.
 • Progression och variation av träningsmetoder i till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 • Planering, genomförande och utvärdering av egna och andras tränings- och tävlingsprogram.
 • Tester för att mäta fysiska och psykiska kvaliteter, till exempel konditions- och idrottspsykologiska tester.
 • Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation, till exempel livsstil och stödjande nätverk.
 • Metoder för skadeförebyggande träning och vanliga rehabiliteringsprogram.
 • Sociala medier, till exempel hantering av sociala medier i tränings- och tävlingssammanhang samt förhållningssätt till media.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens anatomi, näringsfysiologi och energigivande processer och ger exempel på hur dessa påverkas av kost och träning. Eleven beskriver utförligt kroppens anatomi, näringsfysiologi och energigivande processer och ger exempel på hur dessa påverkas av kost och träning. Eleven beskriver översiktligt kroppens anatomi, näringsfysiologi och energigivande processer och ger exempel på hur dessa påverkas av kost och träning.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat hur olika fysiska och psykiska kvaliteter kan mätas genom tester. Eleven beskriver även utförligt hur olika fysiska och psykiska kvaliteter kan mätas genom tester. Eleven beskriver även översiktligt hur olika fysiska och psykiska kvaliteter kan mätas genom tester.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Vidare värderar eleven med säkerhet sin förmåga att klara av de belastningar, fysiskt och psykiskt, som tränings- och tävlingsaktiviteter på elitnivå kräver. - Vidare värderar eleven med viss säkerhet sin förmåga att klara av de belastningar, fysiskt och psykiskt, som tränings- och tävlingsaktiviteter på elitnivå kräver.
I sin tränings- och tävlingsverksamhet använder eleven med säkerhet idrottspsykologiska teorier. - I sin tränings- och tävlingsverksamhet använder eleven med viss säkerhet idrottspsykologiska teorier.
Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, olika träningsprogram för att utveckla den idrottsliga förmågan. Eleven väljer metoder och planerar utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, olika träningsprogram för att utveckla den idrottsliga förmågan. Eleven planerar utifrån kända teorier och uppsatta mål olika träningsprogram för att utveckla den idrottsliga förmågan.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå vid genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med lärare. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen i samråd med lärare.
I samband med detta motiverar eleven sina val. - -
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med lärare samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen. - -
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av genomförda aktiviteter. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av genomförda aktiviteter. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av genomförda aktiviteter.
- Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. Eleven utvärderar träningsprogrammen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika träningsmetoder och deras betydelse för prestationsutvecklingen inom specifik idrott. - Dessutom redogör eleven översiktligt för olika träningsmetoder och deras betydelse för prestationsutvecklingen inom specifik idrott.
- I tränings- och tävlingssituationen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa. I tränings- och tävlingssammanhang tar eleven ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat olika uppfattning om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten. Eleven diskuterar utförligt olika uppfattning om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten. Eleven diskuterar översiktligt olika uppfattning om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer