Kunskapskrav

Start Sök Om

Specialidrott

Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå. Ämnet specialidrott får bara anordnas på idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkända idrottsutbildningar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta till att eleverna utvecklar den idrottsliga förmågan samt ett holistiskt och etiskt förhållningssätt till idrott och den egna idrottskarriären. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om idrottskarriären, människokroppens byggnad och funktion samt om energigivande processer, kost, idrottspsykologiska aspekter och andra faktorer av betydelse för elevernas prestationsförmåga och personliga utveckling.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om idrottsrörelsens betydelse i samhället, dess framväxt, mål och omfattning nationellt och internationellt. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga till ledarskap i träningsverksamhet och i andra funktioner inom idrottsrörelsen.

Eleverna ska genom att medverka i olika verksamheter få inblick i och erfarenhet av elitidrott och träningsutveckling samt av idrottsrörelsens roll i samhället och av ledarskap i olika idrottsliga sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människans beteende, som individ och som gruppmedlem, och om hur kroppsideal och andra uppfattningar baserade på kultur och kön framträder i miljöer som är kopplade till tränings- och tävlingsaktiviteter. Undervisningen ska motverka diskriminerande föreställningar och bidra till att olika fysiska förutsättningar respekteras.

Undervisningen i ämnet specialidrott ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utöva specifik idrott på elitnivå.
 2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån biomekaniska, idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.
 3. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla prestationsförmågan.
 4. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling.
 5. Kunskaper om hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas.
 6. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation.
 7. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.
 8. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka.

Kurser i ämnet

 • Idrottsledarskap, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen pedagogiskt ledarskap.
 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen idrott och hälsa 1 – specialisering.
 • Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 1.
 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsspecialisering 1. Dessutom bygger den på kursen tränings- och tävlingslära 1 eller kursen träningslära 1.
 • Tränings- och tävlingslära 2, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 1 eller kursen träningslära 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 2.
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsspecialisering 2.
 • Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 2 eller kursen träningslära 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 3.

Tränings- och tävlingslära 1

Kursen tränings- och tävlingslära 1 omfattar punkterna 2–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kroppens anatomi och fysiologi samt träningslära.
 • Kost och vätska samt näringslära för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Tillämpad idrottspsykologi för träning och tävling.
 • Krav- och kapacitetsanalys i specifik idrott.
 • Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling.
 • Analys av personliga kvaliteter för optimal utveckling av idrottskarriären.
 • Idrottskarriärens olika faser och övergångar från ett holistiskt utvecklingsperspektiv inkluderat kombinationen elitidrott och studier.
 • Träningsmetoder för uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 • Planering, genomförande och utvärdering av individuellt utformade träningsprogram.
 • Människors olika förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Vanligt förekommande skador inom specifik idrott och omhändertagande vid akut skada.
 • Utformning av tränings- och tävlingsplanering för att förebygga överträning och skador.
 • Etiska normer och regler för tränings- och tävlingsaktiviteter, till exempel fair play, doping och antidopingarbete.
 • Individers tränings- och tävlingsvillkor ur jämlik- och jämställdhetsperspektiv samt vanligt förekommande orättvisor inom idrotten och hur de kan motverkas.
 • Sociala medier, till exempel hantering av sociala medier i tränings- och tävlingssammanhang samt förhållningssätt till media.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning. Eleven beskriver utförligt kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning. Eleven beskriver översiktligt kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund. Dessutom redogör eleven utförligt för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund. Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund.
I redogörelsen diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur träning kan användas för att utveckla idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I redogörelsen diskuterar eleven utförligt hur träning kan användas för att utveckla idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I redogörelsen diskuterar eleven översiktligt hur träning kan användas för att utveckla idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
- Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, sin träning. Eleven planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål, sin träning.
Dessutom motiverar eleven sina val. - -
I planeringen identifierar eleven kritiska moment som kan uppstå vid genomförandet. - -
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med lärare samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med lärare. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen i samråd med lärare.
- Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. Eleven utvärderar träningsprogrammen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat. Dessutom resonerar eleven utförligt om betydelsen av olika träningsmetoder liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för tränings- och tävlingsresultat. Dessutom resonerar eleven översiktligt om betydelsen av olika träningsmetoder liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för tränings- och tävlingsresultat.
- I tränings-och tävlingssituationen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa. I tränings- och tävlingssituationen tar eleven ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat olika uppfattningar om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten. Eleven diskuterar utförligt olika uppfattningar om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten. Eleven diskuterar översiktligt olika uppfattningar om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
I möten med andra människor kommunicerar och samverkar eleven med säkerhet. - I möten med andra människor kommunicerar och samverkar eleven med viss säkerhet.
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer