Kunskapskrav

Start Sök Om

Specialidrott

Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå. Ämnet specialidrott får bara anordnas på idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkända idrottsutbildningar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta till att eleverna utvecklar den idrottsliga förmågan samt ett holistiskt och etiskt förhållningssätt till idrott och den egna idrottskarriären. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om idrottskarriären, människokroppens byggnad och funktion samt om energigivande processer, kost, idrottspsykologiska aspekter och andra faktorer av betydelse för elevernas prestationsförmåga och personliga utveckling.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om idrottsrörelsens betydelse i samhället, dess framväxt, mål och omfattning nationellt och internationellt. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga till ledarskap i träningsverksamhet och i andra funktioner inom idrottsrörelsen.

Eleverna ska genom att medverka i olika verksamheter få inblick i och erfarenhet av elitidrott och träningsutveckling samt av idrottsrörelsens roll i samhället och av ledarskap i olika idrottsliga sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människans beteende, som individ och som gruppmedlem, och om hur kroppsideal och andra uppfattningar baserade på kultur och kön framträder i miljöer som är kopplade till tränings- och tävlingsaktiviteter. Undervisningen ska motverka diskriminerande föreställningar och bidra till att olika fysiska förutsättningar respekteras.

Undervisningen i ämnet specialidrott ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utöva specifik idrott på elitnivå.
 2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån biomekaniska, idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.
 3. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla prestationsförmågan.
 4. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling.
 5. Kunskaper om hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas.
 6. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation.
 7. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.
 8. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka.

Kurser i ämnet

 • Idrottsledarskap, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen pedagogiskt ledarskap.
 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen idrott och hälsa 1 – specialisering.
 • Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 1.
 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsspecialisering 1. Dessutom bygger den på kursen tränings- och tävlingslära 1 eller kursen träningslära 1.
 • Tränings- och tävlingslära 2, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 1 eller kursen träningslära 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 2.
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsspecialisering 2.
 • Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 2 eller kursen träningslära 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 3.

Idrottsledarskap

Kursen idrottsledarskap omfattar punkterna 4–8 under rubriken Ämnets syfte, med speciell betoning på punkt 6. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Ledarskap inom idrotten, till exempel tränarskap, funktionärskap och ledarskap inom idrottsrörelse och föreningsverksamhet.
 • Planering, genomförande och utvärdering samt dokumentation av olika ledarskapsövningar.
 • Tränings- och tävlingsmiljöernas betydelse för prestationsutveckling.
 • Riskanalyser av tränings- och tävlingsmiljöer och deras betydelse för prestationsutveckling.
 • Vanligt förekommande skador inom specifik idrott och omhändertagande vid akut skada.
 • Idrottsrörelsens organisation och verksamheter.
 • Ledarskaps- och organisationsteorier.
 • Ledarskap inom barn- och ungdomsverksamhet.
 • Ledarskap och förhållningssätt till idrotten ur ett jämlik- och jämställdhetsperspektiv.
 • Konflikthantering i tränings- och tävlingsmiljöer, till exempel förhållningssätt till medspelare, motspelare och domare.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- - Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. - -
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med lärare samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med lärare. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med lärare.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. -
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven resonerar utförligt kring riskanalyser av tränings- och tävlingsmiljöer samt deras betydelse för prestationsutvecklingen. - Eleven resonerar översiktligt kring riskanalyser av tränings- och tävlingsmiljöer samt deras betydelse för prestationsutvecklingen.
- I samband med detta redogör eleven utförligt för grundläggande behandling vid vanligt förekommande idrottsskador samt agerar med säkerhet vid omhändertagande av akut skada. I samband med detta redogör eleven översiktligt för grundläggande behandling vid vanligt förekommande idrottsskador samt agerar med viss säkerhet vid omhändertagande av akut skada.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer inom specifik idrott. Eleven beskriver utförligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer inom specifik idrott. Eleven beskriver översiktligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer inom specifik idrott.
- - Dessutom ger eleven exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter. - -
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, uppfattningar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna samt till ledarskap. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, uppfattningar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna samt till ledarskap. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, uppfattningar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna samt till ledarskap.
I arbetet interagerar eleven samt kommunicerar med säkerhet i sitt ledarskap och i möten med människor. - -
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - -
I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I arbetet interagerar eleven samt kommunicerar med viss säkerhet i sitt ledarskap och i möten med människor. -
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. -
I arbetet interagerar eleven samt kommunicerar med viss säkerhet i sitt ledarskap och i möten med människor.
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer