Kunskapskrav

Start Sök Om

Specialidrott

Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå. Ämnet specialidrott får bara anordnas på idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkända idrottsutbildningar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta till att eleverna utvecklar den idrottsliga förmågan samt ett holistiskt och etiskt förhållningssätt till idrott och den egna idrottskarriären. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om idrottskarriären, människokroppens byggnad och funktion samt om energigivande processer, kost, idrottspsykologiska aspekter och andra faktorer av betydelse för elevernas prestationsförmåga och personliga utveckling.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om idrottsrörelsens betydelse i samhället, dess framväxt, mål och omfattning nationellt och internationellt. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga till ledarskap i träningsverksamhet och i andra funktioner inom idrottsrörelsen.

Eleverna ska genom att medverka i olika verksamheter få inblick i och erfarenhet av elitidrott och träningsutveckling samt av idrottsrörelsens roll i samhället och av ledarskap i olika idrottsliga sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människans beteende, som individ och som gruppmedlem, och om hur kroppsideal och andra uppfattningar baserade på kultur och kön framträder i miljöer som är kopplade till tränings- och tävlingsaktiviteter. Undervisningen ska motverka diskriminerande föreställningar och bidra till att olika fysiska förutsättningar respekteras.

Undervisningen i ämnet specialidrott ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utöva specifik idrott på elitnivå.
 2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån biomekaniska, idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.
 3. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla prestationsförmågan.
 4. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling.
 5. Kunskaper om hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas.
 6. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation.
 7. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.
 8. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka.

Kurser i ämnet

 • Idrottsledarskap, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen pedagogiskt ledarskap.
 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen idrott och hälsa 1 – specialisering.
 • Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 1.
 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsspecialisering 1. Dessutom bygger den på kursen tränings- och tävlingslära 1 eller kursen träningslära 1.
 • Tränings- och tävlingslära 2, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 1 eller kursen träningslära 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 2.
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsspecialisering 2.
 • Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 2 eller kursen träningslära 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 3.

Idrottsspecialisering 3

Kursen idrottsspecialisering 3 omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom specifik idrott.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Regler, taktik och teknik inom specifik idrott vid träning och tävling.
 • Utformning och genomförande av individuella tränings- och tävlingsprogram i relation till krav- och kapacitetsanalys och till olika träningsmetoder inom specifik idrott.
 • Värdering av olika träningsmetoder i relation till specifik idrott, till exempel rörlighets-, teknik- eller koncentrationsträning.
 • Utformning, genomförande och utvärdering av skadeförebyggande träningsprogram inom specifik idrott.
 • Idrottens tränings- och tävlingsverksamhet ur internationellt perspektiv.
 • Livsstil och omgivande miljöers påverkan för att prestera inom tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Grundläggande rehabiliteringsprogram för några vanliga skador inom specifik idrott.
 • Samhällets förväntningar på elitidrottaren som förebild.
 • Värdet av elitidrottens roll i samhället.
 • Kommunikation och samarbete som syftar till utveckling av idrottsresultat.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven genomför, efter samråd med lärare, specifik idrott tekniskt och taktiskt skickligt med god precision och kontroll. Eleven genomför, efter samråd med lärare, specifik idrott tekniskt och taktiskt skickligt med precision och kontroll. Eleven genomför, i samråd med lärare, specifik idrott tekniskt och taktiskt skickligt med precision och kontroll.
- - I tränings- och tävlingssituationer väljer eleven med säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt visar anpassningsförmåga genom att med viss säkerhet anpassa insatsnivå i oförutsedda situationer.
I tävlingssituationer agerar eleven också med säkerhet i nya miljöer. - I tävlingssituationer agerar eleven också med viss säkerhet i nya miljöer.
- Eleven använder tidigare tränings- och tävlingserfarenheter för att efter samråd med lärare långsiktigt planera tränings- och tävlingsaktiviteter. Eleven använder tidigare tränings- och tävlingserfarenheter för att i samråd med lärare långsiktigt planera tränings- och tävlingsaktiviteter.
Eleven väljer med säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet samt motiverar utförligt sina val med hänvisning till tidigare erfarenheter och relevanta teorier. Eleven väljer med viss säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet samt motiverar utförligt sina val med hänvisning till tidigare erfarenheter och relevanta teorier. Eleven väljer med viss säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet samt motiverar översiktligt sina val med hänvisning till tidigare erfarenheter och relevanta teorier.
- Utifrån specifika metoder planerar och genomför eleven efter samråd med lärare sin träning. Utifrån specifika metoder planerar och genomför eleven i samråd med lärare sin träning.
- Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier. Eleven utvärderar metoderna med enkla omdömen utifrån resultat och teorier.
I utvärderingen använder eleven med säkerhet centrala begrepp, hänvisar till teorier, förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I utvärderingen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, hänvisar till teorier, förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I utvärderingen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, hänvisar till teorier, förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
- - I träningen väljer och prövar eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet.
- - Dessutom tar eleven vid träning och tävling ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat centrala faktorer i livsstilen som är betydelsefulla för att prestera optimalt i tränings- och tävlingsverksamhet. Eleven diskuterar utförligt centrala faktorer i livsstilen som är betydelsefulla för att presetera optimalt i tränings- och tävlingsverksamhet. Eleven diskuterar översiktligt centrala faktorer i livsstilen som är betydelsefulla för att presetera optimalt i tränings- och tävlingsverksamhet.
Vidare diskuterar eleven utförligt och nyanserat kring de förväntningar som samhället har på elitidrotten och dess utövare. Vidare diskuterar eleven utförligt kring de förväntningar som samhället har på elitidrotten och dess utövare. Vidare diskuterar eleven översiktligt kring de förväntningar som samhället har på elitidrotten och dess utövare.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet i tränings- och tävlingssituationer. - Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer